TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Öğretmenler

191 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21.Yüzyıl Öğrenmeleri için Teknoloji Yeterliği Öz-Değerlendirme Ölçeği

Fidan, M., Debbağ, M., & Çukurbaşı, B. (2020). Technology proficiency self-assessments of teachers becoming professional in the 21st century: A scale adaptation study. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(2), 465-492. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2020.016

A-12 Öğretmenleri Çevrimiçi Eğitim Hazırbulunuşluk Ölçeği

Polat, E., Hopcan, S., & Yahşi, Ö. (2022). Are K-12 teachers ready to e-learning?. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 23(2), 1-28.

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Algılanan Öğretmen Gayri Resmi İlişki Ölçeği

Demirtaş, Z., Çaçan, H., & Uslukaya, A. (2023). Perceived Teacher Informal Relationship Scale: A scale development and measurement invariance study.: Informal Relationship Scale. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(1), 250–261. https://doi.org/10.33200/ijcer.1273967

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçeği

Açıkgöz, D., Uluçınar-Sağır, Ş. ve Ozan, F. (2018). Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğretim Hakkında Öğretmen Tutumları Ölçek uyarlama çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(11), 1-14.

Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği

Adıgüzel, O. C. ve Özüdoğru, F. (2014). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına yönelik Aydınlatıcı Değerlendirme Modeline Dayalı Program Değerlendirme Ölçeği çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 124-136.

Bağlamsal Faktörler Ölçeği

Kulaksız, T. (2020). Fen bilgisi öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisini etkileyen bağlamsal faktörlere yönelik bir model önerisi (Tez No. 651360) [Doktora tezi, Marmara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. Kulaksız, T., & Karaca, F. (2023). A path model of contextual factors influencing science teachers’ technological pedagogical content knowledge. Education and Information Technologies, 28, 3001–3026. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11301-3

Beden Dili Ölçeği

Tok, M. ve Temel, H. (2014). Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 103-122.

Berkeley Dışavurumculuk Ölçeği

Akın, A. (2011). The validity and reliability of the Turkish version of the Berkeley Expressivity Scale. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 27 – 33. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.006

Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği

Tortop, H. S. ve Uzbilir-Özçelik, G. (2018). Öğretmenler için Bilimsel Alan Gezisi Yapmaya Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 99-106.

Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Ölçeği

Karaman, E, G. (2015). Canlı Ders Etkileşim Düzeyi Belirleme Ölçeği’nin geliştirilmesi ve otomatik kestirim sisteminin tasarlanması(Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği

Ören, F. Ş., Kıyıcı, G., Erdoğmuş, E. ve Sevinç, Ö. S. (2010). Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 133-152.

Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik ölçeği

Koç, A., Uzun, N.B. & Ünaldı Coral, M.N. (2022). Çevrimiçi ölçme ve değerlendirmeye yönelik özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 8(1), 87-98. https://doi.org/10.24289/ijsser.1031155

COVID-19 Farkındalık Ölçeği (COVFÖ)

Büyükbeşe, T., ve Dikbaş, T. (2021). COVID-19 Farkındalık Ölçeği (COVFÖ) Geliştirme Çalışması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 21-40. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.858037.

Dağıtımcı Liderlik Ölçeği

Şahin, M., Uğur, C., Dinçel, S., Balıkçı, A. ve Karadağ, E. (2014). Dağıtımcı Liderlik Ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması, dil geçerliği ve ön psikometrik incelenmesi. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 3(2),19-30.

Değişime Hazır Olma Ölçeği

Kondakçı, Y., Zayim, M. ve Çalışkan, Ö. (2013). Değişime Hazır Olma Ölçeği’nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması.İlköğretim Online, 12(1), 23‐35.

Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2009, Aralık). Öğretmenler İçin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 76-88.

Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği

Gunuc, S. ve Kuzu, A. (2014). Derste Teknoloji Kullanımına Yönelik Eğilim Ölçeği:geliştirme, güvenirlik ve geçerlik. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(4), 863-884.

Dijital Materyal Tasarımı Yeterlikleri Ölçeği (DMTYÖ)

Göçen Kabaran, G. ve Uşun, S. (2021). Dijital materyal tasarımı yeterlikleri ölçeği (DMTYÖ): Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11 (2), 281-307. https://doi.org/10.17943/etku.864296

Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği

Görmez, E. (2020). Dijital Oyunlardan Yararlanma Ölçeği (Döyo): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 21-34.

Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği

Baltacı, A. ve Coşkun, M. K. (2018). Din Dersi Öğretmenlerine Yönelik Öğretmen Algısı Ölçeği'nin geliştirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1450-1473. doi: 10.26466/opus.444349

Duygu Gereksinimi Ölçeği

Uçar, M. E. (2017). Duygu Gereksinimi Ölçeği’nin Kısa formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (44) , 598-620. https://doi.org/10.21764/maeuefd.325393

Duygusal Emek Ölçeği

Basım, H. N., & Begenirbaş, M. (2012).Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.

Eğitim İnançları Ölçeği

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. ve Çokluk, Ö. (2011). Eğitim İnançları Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi