TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Öğretmenler

191 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Eğitim Kurumlarında Kariyer Uygulama Ölçeği

Altunışık, B. (2010). Öğretmenlerin kariyer hedeflerinin eğitim kurumlarındaki kariyer yönetimi uygulamalarına yansıması üzerine öğretmen algıları (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Eğitim Örgütleri için Lidere Güven Ölçeği

Tuti, G. ve Özdemir, M. (2021). Eğitim örgütleri için Lidere Güven Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4850-4874. DOI: 10.26466/opus.861588.

Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Simsek, O., & Yazar, T. (2016). Education technology standards self-efficacy (ETSSE) scale: A validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 311-334, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.18

Eğitim Yazılımları Değerlendirme Ölçeği

Kara, Y. (2007). Eğitim Yazılımları Değerlendirme Ölçeği (EYDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 77-90.

Eğitim Yöneticisi 21. Yy. Becerileri Ölçeği

Çoban, Ö., Bozkurt, S., ve Kan, A. (2019). Eğitim Yöneticisi 21. yy. Becerileri Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1059-1071. DOI: 10.24106/kefdergi.2572

Eğitimcilerin Yaratıcılığa Karşı Duyarlılığı Testi

Demirtaş, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık fenomenine duyarlılığı ile matematiksel düşünme becerileri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Öztürk, T. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi(Balıkesir örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eğitsel Kulüp Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Tutumları Ölçeği

Kılıçarslan, T. (2009). Öğretmenlerin eğitici kulüp çalışmalarına ilişkin tutumları. (Yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği (EÇEÖYÖ)

Acar-Çiftçi, Y. (2017). Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği (EÇEÖYÖ): Bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences. 26(1), 69-99.

Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Envanteri

Alkın-Şahin, S. ve Gözütok, F. D. (2013). Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Envanteri (EDDÖDE): geliştirilmesi ve uygulanması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 223-254. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3212a

Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği

Karabay, A. (2013). Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği'nin Geliştirilmesi. Electronic Turkish Studies, 8(13), 1107-1122.

Farklılıkların Yönetimi Ölçeği

Ergül, H.F., Kurtulmuş, M.(2014). Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 298-312.

FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği

Karal, H., Aktaş, İ., Turgut, Y. E., Gökoğlu, S., Aksoy, N. ve Çakır, Ö. (2013). FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2), 325-348.

Güçlendirici Liderlik Ölçeği

Konan, N., ve Çelik, O. T. (2018). Güçlendirici Liderlik Ölçeğinin eğitim örgütleri için Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal. 26(4), 1043-1054.

Harmanlanmış Öğretime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Liman Kaban, A., Yataganbaba, E., Ates Cobanoglu, A., & Kokoc, M. (2024). Teachers’ readiness for blended learning, their reasons, challenges, and suggestions for practicing blended learning. Turkish Online Journal of Distance Education, 25(2), 157-173. https://doi.org/10.17718/tojde.1210124

Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeği

Kozikoğlu, İ., ve Senemoğlu N. (2018). Hizmet Öncesi Eğitimin Yeterliğine İlişkin Öğretmen Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 552-576.

İki Kere Farklılık Potansiyeli Tarama Listesi

Şakar, S. (2022). İki kere farklılık potansiyeli tarama listesinin geliştirilmesi [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İnformal İletişim Ölçeği

Uğurlu, C. T. (2014). İnformal İletişim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 83-100.http://dx.doi.org/10.17679/iuefd.64723

İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Ölçeği

Dal, S., & Aktay, S. (2015). İnternet İçin Eleştirel Okuryazarlık Ölçeği geliştirme çalışması. Journal of Academic Studies, 17(67), 185-199.

İnternet Okuryazarlığı Özyeterlik Ölçeği

Yasan-Ak, N. (2020). Development of Internet literacy self-efficacy scale for pre-service teachers. Turkish Journal of Education, 9(2), 179-204. DOI: 10.19128/turje.664706

İşgören Yıpranması Ölçeği (İYÖ)

Tutar, H. ve Erdem, A.T. (2022). İşgören yıpranması ölçeği (İYÖ): Ölçek geliştirme çalışması. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 7(18), 316-336

Kamu Liderliği Ölçeği

Tösten, R., Çelik-Şahin Ç., ve Han, B. (2018). Kamu Liderliği Ölçeği’nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 315-333. doi: 10.18039/ajesi.454582

Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS)

Milson, A. J. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.

Karizmatik Liderlik İletişim Ölçeği

Töremen, F., Demir, H.,ve Korkut, A. (2015). Karizmatik Liderlik İletişim Ölçeğini Türk kültürüne uyarlama çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3 (2), 27-40.

Karma ve Tek Cinsiyetli Eğitime İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Erdogdu, Y. (2023). Development of Teachers’ Views on Mixed and Single-Gender Education Scale . International Journal of Educational Research Review , 8 (1) , 18-28 . https://doi.org/10.24331/ijere.1177506

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi