TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=rcbWnuqW6HxCZ_98ARapghdKhgAtcgZDT7RnHEVSYmMKYN-me3dbEUKB3RQkB7vu


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü: Tez


Kaynak/Referans:

Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.


Geliştiren/Uyarlayan: Deniz Derinbay


Yıl: 2011


Kaynak Adı: İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri


Tez Türü: Yüksek Lisans


Üniversite: Pamukkale Üniversitesi


Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü


Şehir: Denizli


Ülke: Türkiye


Ölçülen Özellikler: Algılanan örgütsel destek


Alt Boyutlar: Eğitim, İş Güvenliği, Örgütün Büyüklüğü, Otonomi, Role Dayalı Stres


Kimlere Uygulanabilir: Öğretmenler


Ölçek Değerlendirmesi:

Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler örgütsel desteği en yüksek düzeyde öğretimsel destek boyutunda, en düşük düzeyde ise yönetsel destek boyutunda algılamaktadır. Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek cinsiyet, branş, eğitim durumu ve mesleki başarıdan dolayı alınan ödül değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır.
Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek yaş değişkeni açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre destek algıları adalet boyutunda anlamlı bir farklılık gösterirken, öğretimsel destek ve yönetsel destek boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Algılanan örgütsel destek örgüt büyüklüğü değişkenine göre yönetsel destek boyutunda anlamlı bir farklılık gösterirken, öğretimsel destek ve adalet boyutlarında anlamlı
bir farklılık göstermemiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ve yorumlar ışığında, eğitim yönetimi alanında çalışmalar yapan araştırmacılara ve eğitimcilere yönelik öneriler sunulmuştur.


Geçerlik:

Faktör analizinde, örneklem büyüklüğünün korelasyon güvenirliğini sağlayacak kadar büyük olması önemlidir (Tavşancıl, 2005: 50). Örneklemden elde edilen verilerin yeterliğinin saptanması için Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) testi uygulanmıştır. Yapılan analizlerde 34 maddenin faktör analizi için KMO değerinin .943 olduğu görülmüştür. Literatüre bakıldığında, verilere faktör analizi uygulanabilmesi için minimum KMO değerinin .60’ın üzerinde olması önerilmektedir (Büyüköztürk, 2006: 126, Tavşancıl,2005: 50). Analiz sonucuna bakıldığında, KMO değerinin istenilen minimum değerin
üzerinde olduğu görülmektedir. Aynı zamanda faktör analizinde evrendeki dağılımın normal olması gerekmektedir (Tavşancıl, 2005: 50). Verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği Barlett testi ile incelenmiştir. 34 maddenin Barlett testi sonucu .000 düzeyinde anlamlı çıkmıştır.


Güvenirlik:

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği’nin güvenirliğini belirlemek amacıyla
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısını belirlemek için örneklem dışı 217 kişilik öğretmen grubuna ölçek uygulanmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin iç tutarlılık değerlerine bakılmış ve 36 maddelik taslak formun Cronbach iç tutarlık katsayısı .952 olarak hesaplanmıştır. Maddelerin kendi
aralarındaki korelasyon değerleri incelenmiş ve bu doğrultuda maddelerin maddetoplam test korelasyonları hesaplanmıştır. Madde-toplam korelasyonu ölçeği oluşturan maddelerden alınan puanlar ile ölçeğin toplam puanı arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi