TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Öğretmenler

191 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Kavram Haritası Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeği

Oluk, N. T., Kan, A., ve Ekmekci, G. (2016). Kavram Haritası Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(1), 95-110.

Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği

Bayar, A. (2015) Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Yeterliği Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ,16(3), 71-85.

Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeği

Çapri, B. ve Kan, A.(2006). Öğretmen Kişilerarası Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi2(1), 48-61.

Kolaylaştırıcı Okul Yapısı Ölçeği

Özer, N. ve Dönmez, B. (2013). Kolaylaştırıcı Okul Yapısı Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin yeniden değerlendirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(4), 57-68.

Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği

Erdoğan, U. ve Dönmez, B. (2015). Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(3), 345-366. 10.14527/kuey.2015.013

Konfor Alanı Yönelim Ölçeği (KAYÖ)

Köse, A. ve Uzun, M. (2024). Konfor Alanı Yönelim Ölçeği’nin (KAYÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (AUEBFD), 57(1), 287-327. https://doi.org/10.30964/auebfd.1288823

Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği

Karataş, K. & Oral, B. (2017). Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitime Hazırbulunuşluk Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 257-268.

Kültürel Okuryazarlık Ölçeği

Kılıçoğlu Kıvrak, A., Özden, M., & Erbaş, Y. H. (2023). Kültürel okuryazar mıyım? Bir ölçek geliştirme çalışması. Kültür Araştırmaları Dergisi, (19), 23-40. https://doi.org/10.46250/kulturder.1334296

Liderlik Stilleri Ölçeği

Akan, D., Yıldırım, İ. ve Yalçın, S. (2014). Okul müdürleri Liderlik Stilleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(51), 392-415. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.28743

Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri Ölçeği

Gençer, R. T., Boyacıoğlu, H., Kiremitçi, O., ve Doğan, B. (2010). Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modelleri (MEDYAM) Ölçeğinin psikometrik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 138-149.

Mesleki Bağlılık Ölçeği

Utkan, Ç. ve Kırdök, O. (2018). Dört boyutlu mesleki bağlılık ölçeği uyarlama çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4(2), 230-244.

Metaverse/Meta-Education Belief Scale

Erol, A., Yurdakal, İ. H., & Tekin-Karagöz, C. (2023). Metaverse/Meta-Education Belief Scale. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 11(2), 94–107. https://doi.org/10.52380/mojet.2023.11.2.461

Müfettişlere İlişkin Tutum Ölçeği

Sünbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve lise öğretmenlerinin, ilköğretim ve bakanlık müfettişlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,1(2), 214-226.

Öğrenci – Öğretmen İlişki Ölçeği-Kısa Formu

Ası, D.Ş., ve Karabay, Ş.O. (2018). Öğrenci - Öğretmen İlişki Ölçeği-Kısa Formunun Türkçe’ye uyarlanması. Ege Eğitim Dergisi / Ege Journal of Education, 19(1), 67-82. Doi: 10.12984/egeefd.322358

Öğrenen Okul Ölçeği

Çetin, M. ve Subaş, A. (2014). Öğrenen Okul Ölçeği’nin geliştirilmesi ve öğretmenlerinin öğrenen okula ilişkin algıların İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 264-304. http://dx.doi.org/10.17556/jef.27483

Öğrenme Nesnesi Öz-yeterlilik Algısı Ölçeği

Karademir, T. (2012). Öğretmenlerin öğrenme nesnesi öz-yeterlilik algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi(Yayınlanmamış Yükseklisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algısı Ölçeği

Artun, H., Günüç, S. (2016). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Entegrasyonu Yeterliğine Yönelik Öğrenci Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 544 – 566.

Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği

Yaşaroğlu, C., Manav, F.(2015). Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslar arası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4, 247-258.

Öğretim Programlarındaki Değişime Uyum Ölçeği

Karsantık, Y. ve Yağcı, E. (2022). Öğretim Programlarındaki Değişime Uyum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 23(3), 245- 262. https://doi.org/10.12984/egeefd.1108797

Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeği

Gülbahar, B. (2016). Öğretimi Planlama Yeterlik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 699-715.

Öğretme Tutkusuna Sahip Öğretmen Özelliklerine İlişkin Tutum Ölçeği

Karaman, T. (2009). Öğretmenlerin öğretme tutkusunun sürekliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Tutum Ölçeği

Karaman, T.(2009). Öğretmenlerin öğretme tutkusunun sürekliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlere İlişkin Tutum Ölçeği

Karaman, T. (2009). Öğretmenlerin öğretme tutkusunun sürekliliğini etkileyen faktörlerin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öğretme Yaklaşımları Envanteri

Aydın, M. ve Bozer-Özsaraç, E.N. (2017). Öğretme Yaklaşımları Envanterinin Türkçe’ye uyarlanması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.230-232). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği

Karakuş, İ. , Sünbül, Ö. ve Kılıç, F. (2022). Öğretmen Adayı Dijital Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(35), 935 – 956. http://doi.org/10.35675/befdergi.883974

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi