TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

352 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Dijital Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E., Yozgat, U. (2023). The Validity and reliability of the Measure for Digital Leadership: Turkish Form. P. Vardarlıer, P. (Ed.), Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation. Contributions to Management Science içinde (53-67). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_5

Dönüştürücü Liderlik Ölçeği

Dönmez, S. & Toker, Y. (2017). Construction of a likert-type Transformational Leadership Scale. DTCF Dergisi, 57(2), 753-775. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001537

Dürüstlük Ölçeği

Bilgiç, R., Bıkmaz, Ö., Esgin, E. ve Şahin, G. S. (2010). İşe alım sürecinde kullanılacak Dürüstlük Ölçeği oluşturma çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 80-85.

Duwas İşkoliklik Ölçeği

Doğan, T. ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.

Duygusal Emek Ölçeği

Basım, H. N., & Begenirbaş, M. (2012).Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.

Duygusal Emek Ölçeği

Pala, T. ve Sürgevil, O. (2016). Duygusal Emek Ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması Ege Akademik Bakış, 16 (4), 773-787. doi:10.21121/eab.2016.484

Duygusal Emek Ölçeği

Basım,H.N. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 77-90.

Duygusal Örgütsel Bağlılık Anketi

Akalın, Ç. (2006). Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde çalışanların algıladığı örgütsel destek ve ara bir değişken olarak örgüt temelli öz-saygı (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eğitim Örgütleri için Anlamlı İş Ölçeği

Göçen, A. ve Terzi, R. (2019). Eğitim Örgütleri için Anlamlı İş Ölçeği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1487 – 1512.

Eğitim Örgütleri için Lidere Güven Ölçeği

Tuti, G. ve Özdemir, M. (2021). Eğitim örgütleri için Lidere Güven Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4850-4874. DOI: 10.26466/opus.861588.

Eğitim Yönetim Sisteminin Yerelleşmesi Ölçeği

Turhan, S. (2020) Eğitim yönetim sisteminde yerelleşme ve Türkiye için bir model önerisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Yakın Doğu Üniversitesi. http://docs.neu.edu.tr/library/8518312512.pdf

Eğitimde Veriye Dayalı Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ölçeği

Cemaloğlu, N., & Duykuluğlu, A. (2022). A Scale development study: The Evaluative Scale of Data‐Based Management in Education, Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education, 10(2), 186‐203. https://www.doi.org/10.52826/mcbuefd.1115379

Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği

Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Muslu, G. ve Ersun, A. (2012). Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2), 131-137

Ekip Değerlendirme Ölçeği

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Ekonomik Kısıtlılıklar Ölçeği

Kim, H. J., Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., & Perez, G. (Under review). A Cross-Cultural Validation of Psychology of Working Theory with Turkish Working Adults.

Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği (EİÜÖ)

Uguz, Ş., İnanç, B.Y., Yerlikaya, E.E. ve Aydın, H. (2004). Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(3), 209-214.

Esnek Çalışma Algısı Ölçeği

Akpolat, T., ve Çetin, M. (2020). Esnek Çalışma Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesine ilişkin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 136-152. doi: 10.37217/tebd.643277

Etik Liderlik Ölçeği

Tuna, M., Bircan, H. ve Yeşiltaş, M. (2012). Etik Liderlik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.

Gemi Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği

Muslu, M (2022). Favouritism in Ship Management: A scale development and validation. Transactions on Maritime Science Journal, 11 (2). DOI: 10.7225/toms.v11.n02.018

Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği

Polat E., Aycan A., Üzüm H. ve Polat E.(2013). Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği geçerlik güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 25–36.

Genel İş Stresi Ölçeği

Teleş, M. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of the general work stress scale. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.13211.

Gereksinim Değerlendirme Ölçeği

Özer- Süral, P., Özmen- Timurcandan, Ö. N., & Eriş E. D. (2007). Öğrenilmiş gereksinimlere yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(2), 553-571.

Giysi Tercihi Tutumu Ölçeği

Aydinç, S. (2001). Çalışan kadınların giysi tercihlerinde rol oynayan bazı psiko-sosyal ve ekonomik değişkenler (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi