TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

413 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği

Çivilidağ, A. ve Şekercioğlu, G. (2017). Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mediterranean Journal of Humanities, 7(1), 143-156.

Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği

Birlik, E.(2020). Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Asya Studies, 5(18), 97-108. https://doi.org/10.31455/asya.1005226

Çok Boyutlu Örgütsel Kimlik Ölçeği

Çetin, F., & Çelebi, M. A. (2020). Çok boyutlu örgütsel kimlik ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 228–243. http://doi.org/10.25287/ohuiibf.737996.1

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği

Ercan, Ü. (2010). Liderlerin kültürel değer yönelimleri ve değerlerin liderlik sürecine etkileri: Türk ve ABD yöneticileri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeği

Özdemir, M. ve Pektaş, V. (2020). Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 2-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbdergi/issue/52731/656587

Dağıtımcı Liderlik Ölçeği

Akyürek, M. İ. (2022). Dağıtımcı Liderlik Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 51(234), 1553-1566. doi: 10.37669 milliegitim.820048

Development Of Organizational Stress Scale For Athletes(Sporcular İçin Örgütsel Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği)

Üzüm, H. , Mirzeoğlu, N. , Polat, E. & Akpınar, S. (2013). Development Of Organizational . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 137-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53534/712948

Dijital Liderlik Ölçeği

Büyükbeşe, T. , Dikbaş, T. , Klein, M. & Batuk Ünlü, S. (2022). A Study on Digital Leadership Scale (DLS) development . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 740-760 . DOI: 10.33437/ksusbd.1135540

Dijital Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E., Yozgat, U. (2023). The Validity and reliability of the Measure for Digital Leadership: Turkish Form. P. Vardarlıer, P. (Ed.), Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation. Contributions to Management Science içinde (53-67). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_5

Dijital Liderlik Ölçeği

Sürücü, L., Yıkılmaz, İ. ve Maslakçı, A. (2022). Dijital Liderlik: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(3), 1038-1050.

Dönüştürücü Liderlik Ölçeği

Dönmez, S. & Toker, Y. (2017). Construction of a likert-type Transformational Leadership Scale. DTCF Dergisi, 57(2), 753-775. doi: 10.1501/Dtcfder_0000001537

Dürüstlük Ölçeği

Bilgiç, R., Bıkmaz, Ö., Esgin, E. ve Şahin, G. S. (2010). İşe alım sürecinde kullanılacak Dürüstlük Ölçeği oluşturma çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 14(27), 80-85.

Duwas İşkoliklik Ölçeği

Doğan, T. ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.

Duygusal Emek Ölçeği

Basım, H. N., & Begenirbaş, M. (2012).Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 77-90.

Duygusal Emek Ölçeği

Pala, T. ve Sürgevil, O. (2016). Duygusal Emek Ölçeği: Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması Ege Akademik Bakış, 16 (4), 773-787. doi:10.21121/eab.2016.484

Duygusal Emek Ölçeği

Basım,H.N. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 77-90.

Duygusal Örgütsel Bağlılık Anketi

Akalın, Ç. (2006). Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde çalışanların algıladığı örgütsel destek ve ara bir değişken olarak örgüt temelli öz-saygı (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eğitim Örgütleri için Anlamlı İş Ölçeği

Göçen, A. ve Terzi, R. (2019). Eğitim Örgütleri için Anlamlı İş Ölçeği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1487 – 1512.

Eğitim Örgütleri için Lidere Güven Ölçeği

Tuti, G. ve Özdemir, M. (2021). Eğitim örgütleri için Lidere Güven Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS– Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4850-4874. DOI: 10.26466/opus.861588.

Eğitim Yönetim Sisteminin Yerelleşmesi Ölçeği

Turhan, S. (2020) Eğitim yönetim sisteminde yerelleşme ve Türkiye için bir model önerisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Yakın Doğu Üniversitesi. http://docs.neu.edu.tr/library/8518312512.pdf

Eğitimde Veriye Dayalı Yönetim Uygulamalarının Değerlendirilmesi Ölçeği

Cemaloğlu, N., & Duykuluğlu, A. (2022). A Scale development study: The Evaluative Scale of Data‐Based Management in Education, Manisa Celal Bayar University Journal of the Faculty of Education, 10(2), 186‐203. https://www.doi.org/10.52826/mcbuefd.1115379

Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği

Yardımcı, F., Başbakkal, Z., Beytut, D., Muslu, G. ve Ersun, A. (2012). Ekip Çalışması Tutumları Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(2), 131-137

Ekip Değerlendirme Ölçeği

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği

Satman, C. ve Duyan, V. (2012). Ekip Değerlendirme Ölçeği, Ekip İlişkilerinin Yararlı ve Yararlı Olmayan Yönleri Ölçeği ve Ekipte Motivasyon ve Doyum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 1–15.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi