TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Duygusal Emek Ölçeği

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Basım,H.N. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 77-90.


Geliştiren/Uyarlayan
H. Nejat Basım


Yıl
2012


Kaynak Adı
Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması


Dergi
Yönetim ve Ekonomi


Cilt
19


Sayı
1


Sayfa Aralığı
77-90


Link:
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/yonveek/article/download/5000069302/5000064206


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
H. Nejdet Basım


Ölçülen Özellikler
Duygu, Duygusal emek, Emek


Alt Boyutlar
Derinden Rol Yapma, Doğal duygular, Yüzeysel Rol Yapma


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

3 alt boyut ve 13 madde
Yüzeysel rol yapma(6) İşgören kurumsal ve mesleki gösterim kuralları çerçevesinde duygularını sahteleştirmektir.
Derinlemesine rol yapma(4) İşgören içsel duygulara odaklanarak kendisinden istenen rolü bir aktör ya da aktris gibi oynamak için çaba gösterir.
Doğal duygular(3) Çalışanın içinden geldiği şekilde duygularını dışa yansıtmasıdır.


Kimlere Uygulanabilir
İlköğretim öğretmenleri, lise öğretmenleri


Derecelendirme
5'li Likert (1=Hiçbir Zaman, 5= Her Zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 65 en düşük puan 13 tür.


Ölçek Değerlendirmesi

Ölçeğin her bir alt boyutundan alınan yüksek puan bireyin ilgili alt boyutun değerlendirdiği özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam iyi oluş puanı vermektedir.


Çeviri Süreci

Ölçek ilk olarak, anadili Türkçe olan ve alana hakim 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yapılan ilk çeviri alanda uzman 3 kişilik değerlendirme grubu tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak, soruların anlaşılırlığı, kelime ve cümle yapıları ve kültürel uygunluğu gözden geçirilmiştir. İlk değerlendirme sonucu üzerinde uzlaşılan ölçeğin Türkçe çevirisinin, yine ana dilleri Türkçe olan ancak ilk çeviriyi yapanlardan farklı 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim görevlisi tarafından yapılması talep edilmiştir. Kaynak dile yapılan bu geri çeviri neticesinde elde edilen ölçek ile asıl ölçek karşılaştırılmış ve anlam üzerinde önemli fark yaratmayan bazı düzeltmeler yapılarak ölçeğe son şekli verilmiştir. Son aşama olarak ölçek, alanda uzman, akademik ve iyi seviyede İngilizce bilen 2 kişinin görüşüne sunularak, değerlendirmeleri istenmiştir. Bu değerlendirmelerin de olumlu olması sonucunda, ölçeğin son hali ortaya çıkmış ve mevcut çalışmada kullanılması kararlaştırılmıştır.


Geçerlik

Çalışmada, öncelikle birinci örnekleme ait veriler, yapı geçerliliğini incelemek için keşfedici faktör analizine tabi tutulmuştur. Verilerin faktör analizi için uygunluğunu test etmek için yapılan analiz sonucunda, Barlett normal dağılım test sonucunun anlamlı olduğu (p<0.005), KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) değerinin ise 0,814 olduğu belirlenmiştir. Faktör analizi sonuçları değerlendirildiğinde, özdeğeri 1’den büyük olan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Bu yapı, Diefendorff ve arkadaşlarının (2005) ortaya koyduğu yapıyla uyumludur. Ayrıca faktörlerin altında oluşan maddeler incelendiğinde de, H. N. Basım & M. Begenirbaş / Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması 84 başlangıçta tasarlanan maddelerin aynı faktörlerin altında toplandığı görülmüştür.


Güvenirlik

Doğrulayıcı faktör analizi yaparken, ilişkisiz model analizi, birincil seviye DFA, ikincil seviye DFA ve tek faktörlü model için DFA yapılmalı, bu dört analizin model uyum değerlerine bakılarak ve en iyi uyumun hangisinde olduğu gözlemlenerek en iyi model tespit edilmelidir (Meydan ve Şeşen, 2011). Buradan hareketle çalışmada, ikinci örnekleme ait ölçek verileri her bir model için test edilmiş ve değişkenlerin yordama gücünün istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi