TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

392 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Esnek Çalışma Algısı Ölçeği

Akpolat, T., ve Çetin, M. (2020). Esnek Çalışma Algısı Ölçeği’nin geliştirilmesine ilişkin geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 136-152. doi: 10.37217/tebd.643277

Etik Liderlik Ölçeği

Tuna, M., Bircan, H. ve Yeşiltaş, M. (2012). Etik Liderlik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması: Antalya örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 143-155.

Gemi Yönetiminde Kayırmacılık Ölçeği

Muslu, M (2022). Favouritism in Ship Management: A scale development and validation. Transactions on Maritime Science Journal, 11 (2). DOI: 10.7225/toms.v11.n02.018

Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği

Polat E., Aycan A., Üzüm H. ve Polat E.(2013). Gençlik Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesi Ölçeği geçerlik güvenirlik Çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 24(1), 25–36.

Genel İş Stresi Ölçeği

Teleş, M. (2020). Validity and reliability of the Turkish version of the general work stress scale. Journal of Nursing Management. https://doi.org/10.1111/jonm.13211.

Gereksinim Değerlendirme Ölçeği

Özer- Süral, P., Özmen- Timurcandan, Ö. N., & Eriş E. D. (2007). Öğrenilmiş gereksinimlere yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(2), 553-571.

Giysi Tercihi Tutumu Ölçeği

Aydinç, S. (2001). Çalışan kadınların giysi tercihlerinde rol oynayan bazı psiko-sosyal ve ekonomik değişkenler (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Görev Yönelimli ve İlişki Yönelimli Liderlik Ölçeği

Giray, M. D. ve Güngör, D. (2015). Görev yönelimli ve ilişki yönelimli liderlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 13-18.

Görev Yönelimli ve İlişki Yönelimli Liderlik Ölçeği

Giray, M. D. ve Güngör, D. (2015). Görev Yönelimli ve İlişki Yönelimli Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 13-18.

Gözlenen İhtiyaçlar Ölçeği

Demirutku, K. (2000). Motivasyonun kurumsal bağlılık ve iş doyumu üzerindeki etkileri: Kültürel bir yaklaşım (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Technical University Institute of Social Sciences, Ankara.

Grup Üst Biliş Ölçeği

Ağır, A., & Tosun, S. (2023). Group Metacognition Scale in Turkish: Validity and reliability study. HAYEF: Journal of Education, 20(2), 128-136. https://doi.org/10.5152/hayef.2022.50

Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği

Şekerli, E. B. ve Taslak, S. (2015).Güvenilirliği Yüksek Hava Trafik Örgütleri İçin Örgütsel Öğrenme Kabiliyeti Ölçeği geliştirme çalışması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 601-615.

Güvenlik İklimi Ölçeği

Sakallı, A.E., Temur, S., Badem, M.A. & Karataş, E. (2022). Güvenlik İkliminin Güvenlik Performansına Olan Etkisi: Türkiye’deki Çalışanlar Arasında Bir Çalışma. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (33), 93-106. DOI: 10.31590/ejosat.1023484

Harmanlanmış Öğretime (Blended Teaching) Hazır Olma Ölçeği

Ayaydin, Y., Küçük, S. (2022). Adaptation of blended teaching readiness instrument to Turkish. HAYEF: Journal of Education, 19 (2), 138-145.

Havayolu İşletmelerine Yönelik Kurumsal İtibar Ölçeği

Kocabıçakoğlu, M.S. (2023). Kurumsal itibarın ölçümü: Havayolu işletmelerine yönelik bir ölçek önerisi / Measuring corporate reputation: A scale proposal for airlines (Tez No. 783102) [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Hedonik Tüketim Ölçeği

Karataş, E. (2011). Hedonic consumption: Confirmation of the Scale and analyzing the effects of demographic factors and an application in Izmir by using LISREL (Master's thesis). Dokuz Eylul University Graduate School of Social Sciences, İzmir.

Hemşire İş Doyum Ölçeği

Türe Yılmaz, A. ve Yıldırım, A. (2016). Hemşire iş doyum ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 3(3), 158 – 168.

Hemşireler İçin İşyeri Çalışma Ortamı Ergonomi Ölçeği

Ağar, A., Dirgar, E., Berşe, S. (2023). Development of the Workplace Work Environment Ergonomics Scale for Nurses. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences, 6 (2), 251-260. Doi: 10.33438/ijdshs.1273063

Hemşirelerde İşle İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği

Korku, C. (2022). Psychometrıc Propertıes of The Turkısh Versıon of The Work-Related Qualıty of Lıfe Scale on Nurses. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 25(2), 287-300. https://dergipark.org.tr/en/pub/hacettepesid/issue/70891/981298

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Toplumsal Cinsiyet Tutumları Ölçeği

Basaran, F., & Kosgeroglu, N. (2023). Development and psychometric evaluation of the Gender Attitudes of Nursing Students Towards The Nursing Profession Scale. Nursing Practice Today, 10 (1), 71-80. https://doi.org/10.18502/npt.v10i1.12259

Hizmetkar Liderlik Anketi

Duyan, E.C. (2014). Hizmetkar Liderliği Anlamak: Teoriden Ampirik Araştırmaya Doğru. Sosyoloji Konferansları, 49 (1), 1-32.

Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği

Kahveci, H. ve Aypay, A. (2012). Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 19-42.

Hızlı Yemek Restoranları Çalışanlarının İşyeri Koşulları ve Performans Motivasyonları Ölçeği

Sezgin, E., & Çetinkaya, H. (2020). Hızlı yemek (fast food) restoranları çalışanlarının işyeri koşullarını ve performans-motivasyonlarını belirleme amaçlı bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 307-321. http://dx.doi.org/10.21325/jotags.2020.549

Hunter Sinizm Ölçeği

Kiraz, Z., & Bakioglu, F. (2016). Adaptation of Hunter Cynism Scale to Turkish: Validity and reliability study. Universal Journal of Educational Research, 4(11), 2643-2650. doi: 10.13189/ujer.2016.041118

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Bilgisayarca Düşünme Testi

Alkiş-Küçükaydin, M., & Akkanat, Ç. (2022). Adaptation into Turkish of the Computational Thinking Test for primary school students. Problems of Education in the 21st Century, 80(6), 765-776. https://doi.org/10.33225/pec/22.80.765

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi