TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

415 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Üniversite Öğrencileri İçin İdari Birimlerden Memnuniyet Ölçeği

Baltacı, A. (2023, 12-13 Haziran). Determining the satisfaction level of üniversity students with administrative ünits: A scale proposition [Bildiri Sunumu]. 2. Uluslararası Ege Kongreleri, İzmir, Türkiye.

Üniversite Öğrencileri İçin Kabul Ve Eylem Formu (Kef-Üö)

Kuru, T., Karadere, M. E., Burhan, H. S., & Safak, Y. (2021). Reliability and validity study of the Turkish version of the Acceptance and Action Questionnaire for University students. Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(1), 18-24. http://doi.org/10.5455/PBS.20201202024935

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği

Yılmaz, E. ve Sünbül, A.M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Aras, E., Peker, A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım Amaçlarını Belirleme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 656-673.

Üretim Sektörü Çalışanlarında İşte Ruh Hali Ölçeği

Kırklıkçı, A. B. (2021). Turkish Adaptation of the Spirit at Work Scale in Production Sector Employees. Journal of Religion and Health, 60, 3675–3693. https://doi.org/10.1007/s10943-021-01393-5

Üretken Enerji Ölçeği

Bekmezci, M., Orçanlı, K., Boztoprak, H. (2020). Üretken Enerji Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 2655-2668.

Utrech Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği

Şahin, S., ve Çankır, B. (2018). İş tatmininin iş performansına etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracılık rolü: Satış ve pazarlama sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (17. UİK Özel Sayısı), 389-402.

Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği

Eryılmaz, A. ve Doğan, T. (2012). İş yaşamında öznel iyi oluş: Utrecht İşe Bağlılık Ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 15(1): 49-55

Utrecht İşe Bağlılık Ölçeği- Öğrenci Formu

Çapri, B., Gündüz, B., & Akbay, S. E. (2017). Utrecht Work Engagement Scale-Student Forms’ (UWES-SF) adaptation to Turkish, validity and reliability studies, and the mediator role of work engagement between academic procrastination and academic responsibility. Educational Sciences: Theory & Practice, 17, 411–435. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.2.0518

Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği

Başol, O., Çömlekçi, M. F. (2022). Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 243-261 . https://doi.org/10.30798/makuiibf.862439

Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği

Akman, A. B., Eyvliyaoğlu, F., Erdost-Çolak, H. E.,  Erdirençeleb, M. (2019). Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Employee Relations, 24(1), 254-277. https://doi.org/ 10.53443/anadoluibfd.1169089.

Vatandaşlık Baskısı Ölçeği

Okur, Y. ve Akçakanat, T. (2024). Vatandaşlık Baskısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 15(41), 312-327. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1265979

Vatandaşlık Yorgunluğu Ölçeği

Karadeniz, G., & Uzunbacak, H. H. (2023). Adaptation of citizenship fatigue scale into Turkish culture: The study of reliability and validity. Sosyal Mucit Academic Review, 4(4), 558-576. https://doi.org/10.54733/smar.1377965

Vizyon Geliştirme Tutum Ölçeği

Demir, K. (2000). Vizyon Geliştirme Tutum Ölçeği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 33 (1), 165-168.

X/Y Kuramı Temelinde Yöneticiler İçin Yönetim Felsefesi Ölçeği/Management Philosophy Scale for Managers Based on X/Y Theory

Yıldırım, İ., & Albez, C. (2022). Investigation of school administrators’ assumptions regarding management practices based on X-Y Theory. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(4), 770-784. https://doi.org/10.33200/ijcer.1092445

Yabancılara Yönelik Tutum Ölçeği

Arman, G. (2008).Yabancı yöneticilere yönelik tutumlar : Bir ölçeğin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İstanbul.

Yeni İş Yaşam Dengesi Ölçeği

Yılmaz S, Söyük S. Determination of work–life balance in healthcare professionals: Validity and reliability of the new work–life balance scale. Arch Health Sci Res. 2022;9(2):130-137.

Yenilikçi Davranış Ölçeği

Pala, O., ve Turan, N. (2020). Yenilikçi Davranış Ölçeğinin (YDÖ) Türkiye’ye uyarlama çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 65-80.

Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği

Baş, M. ve Balaman, F. (2021). Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik-güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 485-510.

Yeşil İş Etiği Ölçeği

Bayram, V. ve Öztırak, M. (2023). Yeşil İş Etiği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması . JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, 8 (2) , 124-135.

Yeşil Kültür Ölçeği

Ayyıldız-Durhan, T., Akgül, B. M., & Karaküçük, S. (2022). Testing The Green Culture Scale on Turkish population: The Green Culture Scale (Yeşil Kültür Ölçeğinin Türk popülasyonu üzerinde sınanması: Yeşil Kültür Ölçeği). Journal of Human Sciences, 19(4), 569–581. https://doi.org/10.14687/jhs.v19i4.6286

Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği

Erbaşi, A. (2019). Yeşil Örgütsel Davranış ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Istanbul Management Journal, 86, 1-23. http://dx.doi.org/10.26650/imj.2019.86.0001

Yeşil Örgütsel İklim Ölçeği

Erbaşı, A. (2023). Green organizational climate: Measurement scale development and validation to measure green climate structure in organizations. Ege Academic Review, 23 (1), 59-74. https://doi.org/10.21121/eab.1086516

Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği

Erbaşı, A. (2021). Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39(4), 619-632

Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği

Erbaşı, A. (2021). Yeşil Psikolojik İklim Ölçeği: Türkçe’ye uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 39 (4), 619-632. https://doi.org/10.17065/huniibf.848308

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi