TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

415 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Öz-Değerlendirme Ölçeği

Kuşdemir-Kayıran, B., Özyurt, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini kazanma durumlarının öğretmenlik eğitimlerine ve mesleki deneyimlerine göre incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 337-363. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.159

Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeği: Okul Öncesi Öğretmen Formu (Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form)

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Durmuşoğlu-Saltalı, N., Öztürk-Samur, A. (2022). Validity and reliability study of Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form. Theory and Practice in Child Development, 2(1), 76-100. Doi: 10.46303/tpicd.2022.11

Sosyal Etkileşim ve Karar Ölçeği

Aslan, M. (2021). Bireysel inanç düzeyiyle örgütsel inanç iklimi algısı arasındaki ilişkinin çevresel faktörler bağlamında araştırılmasına yönelik bir ölçek geliştirilmesi. Akademik Hassasiyetler, 8 (15), 397-416.

Sosyal Sorumlu Tüketim Davranışı Ölçeği

Terzi, H., Baydar, V., Tosun, E.K., Sayın, M.E. ve Ok, Ş. (2023). Sosyal sorumlu tüketim davranışı ölçeğinin kısaltılmış Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Studies on Social Science , 3(2), 83-102. http://dx.doi.org/10.53035/SOSSCI.67

Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri

Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251. Doi: 10.25307/jssr.1083533

STEM Sınıf İçi Uygulama Özyeterlik Algı Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık,  tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Stresin Örgütsel Doğurguları Ölçeği

Zoraloğlu, Y. R. (1998). Öğretmenlerin mesleki stres kaynakları ve stresin örgütsel doğurguları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Takım Bazlı Öğrenme Öğrenci Değerlendirme Anketi (Tbl-Sai-Tr)

Kişin, Ş. (2023). Bir vakıf üniversitesinde okuyan hemşirelik öğrencilerinin cerrahi hastalıklar hemşireliği lisans düzeyi teorik öğretiminde takım bazlı öğrenme modeline yönelik deneyimlerinin ve öz yönetimli öğrenme düzeylerinin incelenmesi: Karma yöntemli bir çalışma (Tez No. 10559884) [Yüksek Lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği

Bozgeyikli, H., Taşğın, Ö. ve Eroğlu S.E. (2018). Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16). doi: 10.26466/opus.481001

Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 (UTAUT-2) Ölçeği

Yılmaz, M. B., ve Kavanoz, S. (2017). Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies – Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 12 (32), 127-146.

Teknoloji Kaynaklı İşsizlik Endişesi

Civelek, M. E. ve  Pehlivanoğlu, Ç., (2020), Technological Unemployment Anxiety Scale Development. Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 22(5), 64-76.

Temel Kimlik Boyutları Skalası

Soylu, S. (1994). Örgütlerde sosyal kategorizasyon ve sosyal kimlik (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

The scale that affects political and social participation(Siyasal ve toplumsal katılımı etkileyen ölçeği)

Akfırat, O. N. & Çok, F. (2013). The Turkish Adaptation of the Scale that Effect Political and Social Participation . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 46 (2) , 369-398 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001310

The Shanghai Elbow Dysfunction Score

Birinci, T., Altun, S., Ziroğlu, N., & Kaya-Mutlu, E. (2023). The Shanghai Elbow Dysfunction Score: Psychometric properties, reliability and validity study of the Turkish version. Evaluation & the Health Professions, 1-1. Doi: 10.1177/01632787231183089

Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin Covıd-19 Korku Ölçeği

Oymak-Yalçın, S., Çan, G., Toraman, Ç., Kartal, H., Yıldırım, M. Ş., & Bakar, C. (2023). Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin COVID-19 Korku Ölçeğinin geliştirilmesi. Nobel Medicus, 19(2), 89-99.

Tükenmişlik Ölçeği

Ergöçen, S. (2006). Yeni bir tükenmişlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik açıdan incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tükenmişlik Ölçeği

Çapri, B. (2006). Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 62-77.

Tüketici Kibiri Ölçeği

Balıkcıoğlu, B. ve Arslan, M. (2019). Tüketici Kibiri Ölçeğinin Türkiye ve Romanya’da çapraz kültürel geçerliliği. Ege Akademik Bakış, 19(4) 411-424.

Tüketici Utangaçlık Ölçeği

Aydın, O. ve Haşıloğlu, S. B. (2021). Tüketici Utangaçlık Ölçeğinin geliştirilmesi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1-32.

Tüketicilerin Fiyat Taktiklerinin İkna Kabiliyeti İle İlgili Bilinç Düzeyi Ölçeği

Huseynli, B., Engizek, N. ve Kurtuluş, S. (2018). Tüketicilerin Fiyat Taktiklerinin İkna Kabiliyeti İle İlgili Bilinç Düzeyi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Yıldız Social Science Review, 4 (1), 65-78.

Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek Ölçeği

Pala, T. (2008). Turizm işletmelerinde çalışanların duygusal emek düzeyi ve boyutları (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Algılanan Yeterlik Ölçeği

Kocaay, F. & Ocaktan, M. (2021). Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Algılanan Yetkinlik Ölçeğinin Geliştirilmesi. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 5(8), 1-12.

Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi Ölçeği

Gök, S. & Karatuna, I. (2012). TÜRKİYE’DE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ ORANININ VE TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, MEASURING THE OCCURRENCE AND TYPES OF WORKPLACE BULLYING IN TURKEY: A SCALE DEVELOPMENT STUDY . Öneri Dergisi , 9 (34) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17897/187730

Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeği

Tak, B. ve Çiftçioğlu, B. A. (2009). Üç Boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'de güvenirlik ve geçerliliğinin incelenmesine yönelik bir alan araştırması. İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1), 35-54.

Üniversite Öğrencileri İçin Ders Dinleme Engelleri Ölçeği

Katrancı, M., Melanlıoğlu, D. (2022). The Listening Barriers Scale for university students: A study of validity and reliability. International Journal of Progressive Education, 18(3), 165-182. https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.439.11.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi