TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

352 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Bireysel Performans Ölçeği

Altun E., ve Özgenel M., (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.454

Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Güner, M. (2021). Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 459-472. https://doi.org/10.25095/mufad.947815

Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği

Balaban-Kaptan, H. (2021). Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 671953) [Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeği

Yıkılmaz, İ. ve Sürücü, L. (2021). Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (4), 3003-3015.

Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçeği

Bekiş, T., Tosunoğlu, N. ve Arı, G. S. (2021). Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek uyarlaması ve psikolojik sermayeye etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2727-2745. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1287

Çalışanlar için Rasyonel Duygucu Öz Kararlılık Ölçeği

Artıran, M. (2018). Klinik psikolojiyi çalışma hayatında motivasyona entegre etmek: Çalışanlar için Rasyonel Duygucu Öz Kararlılık Ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik ve güvenirlilik çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210  

Çalışanların İş Memnuniyetlerindeki Yetersizliklerin İşe Olumsuz Etkileri Ölçeği

Tüzün, M. B. (2002). Çalışanların iş memnuniyetlerindeki yetersizliklerin işe olumsuz etkileri ve bunun saptanması için bir ölçek geliştirme. ( Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği

Aydın Küçük, B. (2021). ÇALIŞMA ARKADAŞI DESTEĞİ ÖLÇEĞİ (ÇAD): TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI .Öneri Dergisi , 16 (56) , 611-633 . DOI: 10.14783/maruoneri.875048

Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği

Durmuşkaya, C., Erdoğan, E. (2021). Çalışma Hayatı Kalitesi Ölçeği önerisi. Journal of Management and Economics Research, 19 (3), 139-172. Doi: 10.11611/yead.987469

Çalışma Ortamı Güçlendirilmesinin Değerlendirilmesi Anketi (ÇOGDA)

Öztürk, H. (2010). Yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin güçlendirme algısı ve ortamı güçlendirme açısından değerlendirmeleri (Yüksek Lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara.

Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği

Macit, M., Eren, A., Karaman, M., & Demir, İ. (2019). Çalışma Yaşamı Kalitesi Ölçeği geçerlilik güvenirlik çalışması: Sağlık çalışanlarında bir uygulama. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(3), 903-917. Doi: 10.18657/yonveek.532830

Çalışmaya Tutkun Lider Davranışları Ölçeği

Demircioğlu, E. (2019). Çalışmaya tutkunluğun geçişi: Lidere bağlı değişkenlerin rolünü anlayabilmek [Doktora Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Canlı Online Ders Meşguliyet Ölçeği (Live Online Classes Engagement Scale-LOCES)

Koçak, Ö., Göksu, İ. (2023). Engagement of higher education students in live online classes: Scale development and validation. TechTrends, 1-16.  https://doi.org/10.1007/s11528-023-00849-7

Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Kanbur, E. , Kanbur, A. & Özdemir, B. (2022). Çevresel Örgütsel Vatandaşlık Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 13(30), 16-28 .

Çevrimiçi Duyarlılık Ölçeği

Fernandes, S., Venkatesh, V. G., Panda, R., & Shi, Y. (2021). Measurement of factors influencing online shopper buying decisions: A scale development and validation. Journal of Retailing and Consumer Services, 59. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102394

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği

Çivilidağ, A. ve Şekercioğlu, G. (2017). Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mediterranean Journal of Humanities, 7(1), 143-156.

Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği

Birlik, E.(2020). Çok Boyutlu Öğretmen Mağduriyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Asya Studies, 5(18), 97-108. https://doi.org/10.31455/asya.1005226

Çok Boyutlu Örgütsel Kimlik Ölçeği

Çetin, F., & Çelebi, M. A. (2020). Çok boyutlu örgütsel kimlik ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 228–243. http://doi.org/10.25287/ohuiibf.737996.1

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği

Ercan, Ü. (2010). Liderlerin kültürel değer yönelimleri ve değerlerin liderlik sürecine etkileri: Türk ve ABD yöneticileri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeği

Özdemir, M. ve Pektaş, V. (2020). Conger-Kanungo Karizmatik Liderlik Ölçeğinin Türk Kültürüne uyarlama çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (1), 2-18. https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbdergi/issue/52731/656587

Dağıtımcı Liderlik Ölçeği

Akyürek, M. İ. (2022). Dağıtımcı Liderlik Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 51(234), 1553-1566. doi: 10.37669 milliegitim.820048

Development Of Organizational Stress Scale For Athletes(Sporcular İçin Örgütsel Stres Düzeyi Belirleme Ölçeği)

Üzüm, H. , Mirzeoğlu, N. , Polat, E. & Akpınar, S. (2013). Development Of Organizational . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 137-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53534/712948

Dijital Liderlik Ölçeği

Büyükbeşe, T. , Dikbaş, T. , Klein, M. & Batuk Ünlü, S. (2022). A Study on Digital Leadership Scale (DLS) development . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 740-760 . DOI: 10.33437/ksusbd.1135540

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi