TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

424 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ayrımın Meşruluğu Ölçeği

Aktan, T. (2006). Başarılı ve başarısız öğrencilerin iç ve dış gruplarına yönelik kalıp yargılarının sevecenlik ve yetkinlik algısı temelinde incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bağımsız Öğrenme Farkındalığı Envanteri

Sökmen, Y., Taş, Y., Yeşilyurt, S. ve Nalçacı, A. (2017). Adaptation of Awareness of Independent Learning Inventory (AILI) to Turkish: Validity and Reliability Study. İlköğretim Online, 16(1), 114-128.

Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul

Hacıömeroğlu, G., Bilgen, S. ve Tabuk, M. (2013). Başarı Duygusu Ölçeği-İlkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Bilimleri Dergisi, 38, 85-96. doi: 10.15285/EBD.2013385568

Başarı Motivasyonu Ölçeği

Sarıtepeci, M. (2018). Beklenti-değer teorisini temel alan Başarı Motivasyonu Ölçeğini uyarlama çalışması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 28-40.

Başarılı (Başarısız) Öğrencilere Yönelik Algı Ölçeği

Aktan, T. (2006). Başarılı ve başarısız öğrencilerin iç ve dış gruplarına yönelik kalıp yargılarının sevecenlik ve yetkinlik algısı temelinde incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri

Şimşek, N. (2002). BİG 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47. http://www.ebuline.com/pdfs/1Sayi/1-3.pdf

Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeği

Avcı, Ü., Ersoy, H (2018). Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(1), 73 – 81.

Bilimsel Muhakeme Ölçeği

Muşlu Kaygısız, G., Gürkan, B., & Akbaş, U. (2018). Adaptation of Scientific Reasoning Scale into Turkish and examination of Its psychometric properties. Educational Sciences: Theory and Practice, 18(3), 737-757.http://dx.doi.org/10.12738/estp.2018.3.0175

Bilimsel Sürece Yönelik Tutum Ölçeği

Yıldırım, M. (2016). A study of developing an attitude scale for using scientific process steps. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 255-276. http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.014.

Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi öğrenme stratejileri ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2). 123-136.

BİYOLOJİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ

Kır Yiğit, M. (2022). Fen bilimleri motivasyon ölçeği-II’nin biyoloji eğitimine yönelik Türkçe’ye uyarlanması: Biyoloji motivasyon ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1826-1840 . DOI: 10.17679/inuefd.1206178

Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

Yılmaz, M. (1997). Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Çalışma Becerileri Envanteri

Çolakoğlu, Ö.M., ve Mahiroğlu, A. (2018). Çalışma Becerileri Envanterinin öğretmen adayları örneğinde Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1307-1318. doi:10.24106/kefdergi.434175

Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Bahçeci, D. (2009). Portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalışma davranışı ve tutum üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (1), 169-182.

Çalışma Yapraklarına Ait Tutum Ölçeği

Kete, R., Avcu, T., ve Aydın, A. (2009). Öğretmen adaylarının çalışma yapraklarında karikatür kullanımına ait tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 531-540.

Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği

Yörük, T. ve Özçetin, S. (2021). Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(3), 1640-1657. doi: 10.33437/ksusbd.983825

Çocuk Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G. (2017). The role of chıldren’s behavioral skills in predicting early academic skills. The Journal of International Social Research, 10(49), 432-441.

Çocuk Eğitimi Yeterliği Ölçeği (Ebeveyn Formu)

Yeşil, R., Arslanderen, M. ve Şahan, E. (2018). Çocuk Eğitimi Yeterliği Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 10(3), 283-302. doi: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2018.03.018

Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Köyceğiz-Gözeler, M., Bozkurt-Polat, E. ve Kan, A. (2020). Çocukla İletişime Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.  M. B. Kurt (Ed.), Eğitim bilimleri alanında güncel çalışmalar içinde (s. 265-288). Duvar.

Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği

Başal, H.A. (2001). Çocuklar İçin Sınıf İçi Etkinlik Ölçeğinin geliştirilmesi, güvenirliği ve geçerliği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 49-64.

Çocuklara Yönelik Ağrı Kavramı Envanteri (ÇYAKE)

Apaydin-Cirik, V., Bulut, E., Aksoy, B., Yalçin-Cömert, H. S., & Pate, J.W. (2022). The concept of pain inventory for children: The reliability and validity study of the Turkish version. Journal of Pediatric Nursing, 66 (2022), 111–119. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.05.019

Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği

Özyeter, N. T. & Kutlu, Ö. (2022). Çocukların Algılanan Akademik Öz-Yeterlik Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 430-450. https://doi.org/10.21449/ijate.958871

Coğrafya Derslerinde Mekânsal Düşünme Öğretimi Ölçeği

Şanlı, C. ve Sezer, A. (2019). Coğrafya Derslerinde Mekânsal Düşünme Öğretimi Ölçeği: Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Coğrafya Dergisi, 28 (2), 213-225.

Çok Boyutlu Başarı Korkusu Ölçeği

Melli-Köktürk, A. S. (2000). Çok boyutlu Başarı Korkusu Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması ve başarı korkusu ile kendini kurgulama düzeyi arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çok Boyutlu Kısa Öz-Kontrol Ölçeği

Koç, H., Şimşir-Gökalp, Z., & Seki, T. (2023). The relationships between self-control and distress among the emerging adults: A serial mediating roles of fear of missing out and social media addiction. Emerging Adulthood, 1-13. https://doi.org/10.1177/21676968231151776

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi