TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

508 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği

Yakar, A. & Saracaloğlu, A. S. (2017). Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 27-49. DOI: 10.21764/efd.41545

Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Güç Türleri Ölçeği

Aslanargun, E. & Eriş, H. M. (2013). Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türleri ölçeğinin geliştirhlmesi / The scale development of power sources that lecturers’ applied in class management at higher education . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17(2) , 0- . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/2833/38554

Öğretim Zamanı Tuzakları Ölçeği

Enterieva, M. & Sezgin, F. (2020). Öğretim zamanı tuzakları ölçeği (ÖZTÖ) ve öğretim zamanının etkililiği ölçeğinin (ÖZEÖ) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. TÜBAV Bilim Dergisi, 13 (1), 95-110. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/53845/684296

Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği

Duman, B. & Yakar, A. (2017). Öğretime Yönelik Duyuşsal Farkındalık Ölçeği. Uluslararası Cumhuriyet Eğitim Dergisi, 6(1), 200–229.

Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri

Bekler, Ö. ve Kozikoğlu, İ. (2022). Öğretimi Farklılaştırmayı Güçleştiren Faktörlere İlişkin Öğretmen Algı Envanteri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 1025-1052. https://doi.org/10.17152/gefad.993787

Öğretme Stili Ölçeği

Hürriyetoğlu, N. (2019). Öğretmenlerin öğretme stillerine ve öğretim tercihlerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması: Geçerlik ve güvenirlik (Tez No: 590586) [Yüksek lisans tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğretmen – Öğrenci İlişki Ölçeği

Demirtaş-Zorbaz, S., Özer, A., Gençtanırım Kurt, D. ve Ergene, T. (2016). Öğretmen–Öğrenci İlişki Ölçeği’nin (ÖÖİÖ) uyarlanması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7 (2), 407-418.

Öğretmen Adayları için Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Alkan, M. F., Maviş-Sevim, Ö. (2022). The development and psychometric properties of the Learning Agility Scale for pre-service teachers. Teacher Development, 26(5), 644-664. https://doi.org/10.1080/13664530.2022.2130420

Öğretmen Adaylarının STEM’e Yönelik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği

Akçay, B., & Avcı, F. (2022). Development of the STEM-Pedagogical Content Knowledge Scale for pre-service teachers: Validity and reliability study. Journal of Science Learning, 5(1), 79-90. https://doi.org/10.17509/jsl.v5i1.36293

Öğretmen Akademik İyimserlik Ölçeği

Karataş, E., & Özdemir, M. (2023). Psychometric properties of the Turkish version of the teacher academic optimism scale. Journal of Psychoeducational Assessment, https://doi.org/10.1177/07342829231197460

Öğretmen Denetim Odağı Ölçeği

Buluş, M. (2011). Öğretmen adaylarında bireysel farklılıklar perspektifinden amaç yönelimleri, denetim odağı ve akademik başarı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 529-546.

Öğretmen Eğitimi Programının Etkinliği Hakkında İnanışlar Ölçeği

Aydın, S., ve Çelik, D. (2018). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretmen eğitimi programının etkinliği hakkında inanışları: Ölçek geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 26(3), 777-788. doi:10.24106/kefdergi.342342

Öğretmen Empati Ölçeği

Uyar, A., & Kadan, Ö. F. (2023). Öğretmen empati ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. .Cumhuriyet.International Journal of Education, 12(1):258-268.

Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği

Güvenç, H. (2015). Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 129-145.

Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği

Güvenç, H. (2015). Öğretmen Güdüsel Desteği Ölçeği geliştirme ve uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 129-145.

Öğretmen Kararlılık Ölçeği

Kayahan-Yüksel, D., & Sarıçam, H. (2023). Öğretmen Kararlılık Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 12(3), 1435-1449. https://doi.org/10.7884/teke.1293454

Öğretmen Liderlik Stillerini Belirleme Ölçeği

Deniz, L. (2013). Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması . Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi , 17 (17) , 55-62

Öğretmen Mutluluk Ölçeği

Aslan, Ö. Ş. (2021). Öğretmen mutluluğu: bir ölçek geliştirme çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.

Öğretmen Özyeterlik Ölçeği

Çapa, Y., Çakıroğlu, J. ve Sarıkaya, H. (2005). Öğretmen Özyeterlik Ölçeği Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğilim ve Bilim, 10(117), 74-81.

Öğretmenler İçin Göreceli Yoksunluk Ölçeği

Altınlı, O., Uzun, N. ve İnandı, Y. (2021). Öğretmenler İçin Göreceli Yoksunluk Ölçeği geliştirme çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 307-324. doi: 10.18026/cbayarsos.973645

Öğretmenler İçin Öz Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz yeterlik Ölçeği

Tortop, HS. ve Yılmaz, B. (2018). Öğretmenler için öz düzenlemeli öğretime yönelik öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(1), 87-98 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38678/441513 adresinden alınmıştır.

Öğretmenler İçin Öz-Düzenlemeli Öğretime Yönelik Öz yeterlik Ölçeği

Tortop, HS ve Yılmaz, B. (2018). Öğretmenler için özdüzenlemeli öğretime yönelik öz yeterlik ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(1), 87-98 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/38678/441513

Öğretmenler için Üstün Yetenekliler Eğitimine Yönelik STEM Özyeterlik Ölçeği

Tortop, HS & Akyıldız, V. (2018). Öğretmenler için üstün yetenekliler eğitimine yönelik STEM özyeterlik ölçeği geliştirme çalışması . Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi , 5(3), 11-22 . https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/42312/495598 adresinden alınmıştır.

Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği

Ferikoğlu, D., & Akgün, E. (2022). An ınvestigation of teachers’ artificial intelligence awareness: A scale development study. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 10(3), 215–231. https://doi.org/10.52380/mojet.2022.10.3.407

Öğretmenlere Yönelik Algılanan Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği

Kasapoğlu, K. (2020). Öğretmenlere Yönelik Algılanan Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği: Bir ölçek geliştirme ve geçerleme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 963 – 677. https://doi.org/10.17679/inuefd.709688

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi