TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

503 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Öğrenen Örgüt Ölçeği

Macit, M. & Kıraç, R. (2022). Öğrenen örgüt ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (3) , 1603-1615

Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Canaslan, A., ve Güçlü, N. (2020). Öğretmenlerin öğrenme çevikliği: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(5), 2071-2083. doi: 10.24106/kefdergi.746504

Öğrenme Güdülenmesine İlişkin Tutum Ölçeği

Yaşlı, A. (2001). Öğrenmede empatik dinleme ve öğrenme güdülenmesine etkisi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Öğrenme Merkezli Liderlik Ölçeği

Kılınç, A. Ç., Bellibaş, M. Ş., & Gümüş, S. (2017). Öğrenme Merkezli Liderlik Ölçeğinin (ÖMLÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 132-144.

Öğrenme Ortamı Ölçeği

Yildiz, E., & Ergin, O. (2007). The adaptation of metacognitive orientation of Learning Environment Scale-science (MOLES-S) into Turkish: The study of validity and reliability. Eurasion Journal of Educational Reserch, 7(28), 123-133.

Öğrenme Ortamlarındaki (Okul, Ev, Müze Ve Toplum) Bilimsel Merak Ölçeği

Yolcu, H. H. (2022). Öğrenme Ortamlarındaki (Okul, Ev, Müze ve Toplum) Bilimsel Merak Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 12 (2), 998–1005. https://doi.org/10.24315/tred.949994.

Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği

Yamaç, A., ve Gürbüz, O. C. A. K. (2013). Öğretmen adayları Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 91-105.

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği

Erişti, B. (2017). Öğrenme Sorumluluğu Ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 11 (1), 481-503.

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği (ÖSÖ-I) (Ortaokul Öğrencisi Formu)

Yeşil, R. (2013). School Learning Responsibility Scale’s validity and reliability study (for primary school students). Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(4), 1-14.

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği (ÖSÖ-II) (Lise Öğrencisi Formu)

Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237.

Öğrenme Stilleri Ölçeği

Sever, E. (2008). Öğrenme stilleri: İlköğretim 6. 7. 8. sınıf öğrencilerine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Öğrenme Stilleri Ölçeği

Şeker, H., (2013), Vermunt’un Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması, Milli Eğitim, 42(199), 62-87..

Öğrenme Stratejileri Farkındalık Düzeyi Envanteri

Bayındır, N. (2007). Öğrenme Stratejileri Farkındalık Düzeyi Envanteri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25, 25-49.

Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Ölçeği (ÖSYİÖ)

Koç, C. (2013). Öğrenme Sürecinde Yardım İsteme Ölçeği (ÖSYİÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online,12(3), 784-796.

Ögrenme Tercihi Değerlendirme Ölçeği

Atacanlı, M. F. (2007). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihi Değerlendirme (Lpa) Ölçeği aracılığıyla yaşam boyu öğrenme davranışının yıllara göre değişiminin araştırılması (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Öğrenme Tercihi Ölçeği

Hacıomeroglu, E. & Hacıömeroğlu, G. (2022). Öğrenme Tercihi Ölçeği- Analiz’in geliştirilme çalışması: Öğretmen adaylarının tercihleri. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 9(3), 146-160. https://doi.org/ 10.17278/ijesim.1108795

Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Envanteri

Topkaya, N., Yaka, B., ve Öğretmen, T. (2011). Öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları envanterinin uyarlanması ve ilgili yapılarla ilişkisinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(159),192-204.

Öğrenme Yaklaşımları Envanteri

Çolak, E. ve Fer, S. (2007). Öğrenme Yaklaşımları Envanterinin dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ç.Ü. Sosyal Bililer Enstitüsü Dergisi, 16(1), 197-212.

Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği

Batı, A.H., Tetik, C. ve Gürpınar, E. (2010). Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği Yeni Şeklini Türkçeye uyarlama ve geçerlilik güvenirlilik çalışması. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30 (5), 1639-1646.

Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği

Altun, S. ve Erden, M. (2007). Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Edu 7, 2(1), 1-16.

Öğrenmede Öğrenci Doyumu ve Öz güveni Ölçeği

Unver, V., Basak, T., Watts, P., Gaioso, V., Moss, J., Tastan, S., ... & Tosun, N. (2017). The reliability and validity of three questionnaires: The Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale, Simulation Design Scale, and Educational Practices Questionnaire. Contemporary Nurse, 53(1), 60-74. http://dx.doi.org/10.1080/10376178.2017.1282319

Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Kutluca, A.Y., Soysal, Y., & Radmard, S(2018). Öğrenmeye Yönelik Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin uygulamalı uyarlama ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 129-152

Öğrenmeye Yönelik İnanç Ölçeği

Bay, E., İlhan, M., Aydın, Z., Kinay, İ., Özyurt, M., Kuzu, S., Kahramanoğlu, R. ve Yiğit, C. (2012). Öğrenmeye yönelik inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences [Online]. (9)2, 1008-1030.

Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği

Yakar, A. & Saracaloğlu, A. S. (2017). Öğrenmeye Yönelik Sorumluluk Ölçeği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 27-49. DOI: 10.21764/efd.41545

Öğretim Elemanlarının Sınıf Yönetiminde Kullandıkları Güç Türleri Ölçeği

Aslanargun, E. & Eriş, H. M. (2013). Öğretim elemanlarının sınıf yönetiminde kullandıkları güç türleri ölçeğinin geliştirhlmesi / The scale development of power sources that lecturers’ applied in class management at higher education . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 17(2) , 0- . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/2833/38554

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi