TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

413 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A İş Stresi Ölçeği-20

Tatar, A. (2020). Madde yanıt kuramıyla A İş Stresi Ölçeği-20’nin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.1), 14-22. doi:10.5455/apd.77173

A Psikolojik Yıldırma Ölçeği

Tatar, A., Namlı, M., Özüdoğru, M., Uysal, A., Yeşilkanat, G., Bahadır, E., ... Aydın, S. (2017). A Psikolojik Yıldırma Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İşte Davranış Dergisi, 2(2), 79-88. DOI: 10.25203/idd.328590

Açık İnovasyon Ölçeği

Yücel, D. & Halis, M. (2022). Açık İnovasyon: Ölçek uyarlama çalışması. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 6(11), 112-126. https://foi.org/10.55775/ijemi.1148481

Açık Liderlik Ölçeği

Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2016). Açık Liderlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 79-96.

Aidiyet Hissi Ölçeği

Sevinç Tuhanioğlu, S. ve Gizir, C. A. (2019). Aidiyet Hissi Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. HAYEF Journal of Education, 16 (1) , 1-18. https://doi.org/10.26650/hayef.2019.19002

Akademisyenler için Cam Tavan Engelleri Ölçeği

Yavuzer, Y., ve Özkan, R. (2020). Akademisyenler için Cam Tavan Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 585-599. https://doi.org/10.30794/pausbed.647791

Algılanan Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Kurumsal Serbest Zaman Desteği Ölçeği (AKSZDÖ)

Koç, M. C., & Pekel, A. (2023). The Perceived Organizational Leisure Support Scale (POLSS): A Turkish validity and reliability study. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 23(4), 944 – 949. Doi: 10.7752/jpes.2023.04118

Algılanan Mesleki Stres Ölçeği

Yıldırım, M., Dilekçi, Ü., Marcatto, F., & Gómez-Salgado, J. (2024). Validation of a Turkish Translation of the Perceived Occupational Stress Scale and Measurement Invariance Across Turkish and Italian Workers. Risk Management and Healthcare Policy, 17, 261-268. https://doi.org/10.2147/RMHP.S437312

Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği

Uslukaya, A. , Demirtaş, Z. & Alanoğlu, M. (2022). Algılanan Öğretmen Presenteeism Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(4), 848-866. https://doi.org/10.21449/ijate.1127664

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel adalet algısı iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Algılanan VUCA Maruziyeti Ölçeği

Döner, E., & Efeoğlu, E. (2023). Being Affected By VUCA Factors? Developing The “Perceived VUCA Exposure” Scale. GAB Akademi, 3(5), 28–53. https://doi.org/10.5281/zenodo.10448744  

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Anlamlandıran Liderlik Ölçeği

Taş, M. A. (2022). Sivil toplum kuruluşlarında anlamlandıran liderlik modeli (Tez No. 743672) [Doktora tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S. ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık İklimi Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Bahşiş Dağıtım Sistemlerinin Adalet Algısı Ölçeği

Yıldırım, O., Eser, S. ve Çakıcı, C. (2020). Bahşiş Dağıtım Sistemlerinin Adalet Algısı Üzerine Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Turizm Akademik Dergisi, 7 (2), 61-72.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği

Yücekaya, M. A., Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 252-266. Doi: 10.25307/jssr.1084287

Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği

Ozsoy, E. (2020).Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik sınama çalışması. Psikoloji Çalışmaları - Studies in Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.26650/SP2019-0002

Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği

Denizci Nazlıgül, M., Arcan, K. & Griffiths, M. D. (2021). Psychometric Properties of the Turkish Version of the Bergen Work Addiction Scale. International Journal of Mental Health and Addiction,  20, 3178–3190. https://doi.org/10.1007/s11469-021-00572-5

Bildirilen İhtiyaçlar Ölçeği (BİÖ)

Aydın, S. (2002). Attachment style and motivational profile (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik University Institute of Social Sciences, Ankara.

Bilgi Paylaşım Ölçeği

Öneren, M., Çiftçi, G. E. ve Harman, A. (2016). Bilgi paylaşımının yenilikçi davranışa ve örgütsel güvene etkisi üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 58, 127-157.

Bilgi Yönetim Süreci Performans Değerlendirme Ölçeği

Çetinkaya, A. (2012). Örgütsel Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları: Ölçek Geliştirme ve Geçerliliği Üzerine Bir Araştırma.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(38), 157-162.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi