TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

237 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A İş Stresi Ölçeği-20

Tatar, A. (2020). Madde yanıt kuramıyla A İş Stresi Ölçeği-20’nin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.1), 14-22. doi:10.5455/apd.77173

A Psikolojik Yıldırma Ölçeği

Tatar, A., Namlı, M., Özüdoğru, M., Uysal, A., Yeşilkanat, G., Bahadır, E., ... Aydın, S. (2017). A Psikolojik Yıldırma Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İşte Davranış Dergisi, 2(2), 79-88. DOI: 10.25203/idd.328590

Açık Liderlik Ölçeği

Polat, M. ve Arabacı, İ. B. (2016). Açık Liderlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 79-96.

Akademisyenler için Cam Tavan Engelleri Ölçeği

Yavuzer, Y., ve Özkan, R. (2020). Akademisyenler için Cam Tavan Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (40), 585-599. https://doi.org/10.30794/pausbed.647791

Algılanan Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Derinbay, D. (2011). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel adalet algısı iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Algılanan Yönetici Desteği Ölçeği

Giray, M. D. ve Şahin, D. N. (2012). Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 1-9.

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S. ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık İklimi Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği

Ozsoy, E. (2020).Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik sınama çalışması. Psikoloji Çalışmaları - Studies in Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.26650/SP2019-0002

Bildirilen İhtiyaçlar Ölçeği (BİÖ)

Aydın, S. (2002). Attachment style and motivational profile (Master’s thesis). Orta Doğu Teknik University Institute of Social Sciences, Ankara.

Bilgi Paylaşım Ölçeği

Öneren, M., Çiftçi, G. E. ve Harman, A. (2016). Bilgi paylaşımının yenilikçi davranışa ve örgütsel güvene etkisi üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 58, 127-157.

Bilgi Yönetim Süreci Performans Değerlendirme Ölçeği

Çetinkaya, A. (2012). Örgütsel Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları: Ölçek Geliştirme ve Geçerliliği Üzerine Bir Araştırma.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(38), 157-162.

Bireysel İhtiyaçlar ve Motivasyon Anketi

Karapınar, A. (2008). Endüstri çalışanlarını motive eden etmenlerin Maslow ve Herzberg'in kuramlarına göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bireysel Performans Ölçeği

Altun E., ve Özgenel M., (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.454

Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeği

Yıkılmaz, İ. ve Sürücü, L. (2021). Çalışan Hesap Verebilirliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13 (4), 3003-3015.

Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçeği

Bekiş, T., Tosunoğlu, N. ve Arı, G. S. (2021). Çalışan Koçluk İlişkisinin Algılanan Kalitesinin Türkçe Ölçek uyarlaması ve psikolojik sermayeye etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2727-2745. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1287

Çalışanlar için Rasyonel Duygucu Öz Kararlılık Ölçeği

Artıran, M. (2018). Klinik psikolojiyi çalışma hayatında motivasyona entegre etmek: Çalışanlar için Rasyonel Duygucu Öz Kararlılık Ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik ve güvenirlilik çalışması (Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği

Yeşil, A., Ergün, Ü., Amasyalı, C., Er, F., Olgun, N. N. ve Aker, A. T. (2010). Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Noropsikiyatri Arşivi, 47(2), 111-117. doi: 10.4274/npa.5210

Çalışanların İş Memnuniyetlerindeki Yetersizliklerin İşe Olumsuz Etkileri Ölçeği

Tüzün, M. B. (2002). Çalışanların iş memnuniyetlerindeki yetersizliklerin işe olumsuz etkileri ve bunun saptanması için bir ölçek geliştirme. ( Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çalışma Ortamı Güçlendirilmesinin Değerlendirilmesi Anketi (ÇOGDA)

Öztürk, H. (2010). Yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin güçlendirme algısı ve ortamı güçlendirme açısından değerlendirmeleri (Yüksek Lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, Ankara.

Çalışmaya Tutkun Lider Davranışları Ölçeği

Demircioğlu, E. (2019). Çalışmaya tutkunluğun geçişi: Lidere bağlı değişkenlerin rolünü anlayabilmek [Doktora Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Çevrimiçi Duyarlılık Ölçeği

Fernandes, S., Venkatesh, V. G., Panda, R., & Shi, Y. (2021). Measurement of factors influencing online shopper buying decisions: A scale development and validation. Journal of Retailing and Consumer Services, 59. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102394

Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeği

Çivilidağ, A. ve Şekercioğlu, G. (2017). Çok Boyutlu İş Motivasyonu Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Mediterranean Journal of Humanities, 7(1), 143-156.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi