TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 340 Erken Çocukluk Eğitimi

159 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okul Öncesinde Akran İlişkileri Ölçeği Ebeveyn Formu

Kanmaz, T., Tezel-Şahin, F. (2022). Okul Öncesinde Akran İlişkileri Ölçeği ebeveyn ve öğretmen formlarının geliştirilmesi. Turkish Studies – Education, 17(3), 437-468. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.55791

Okul Öncesinde Akran İlişkileri Ölçeği Öğretmen Formu

Kanmaz, T., Tezel-Şahin, F. (2022). Okul Öncesinde Akran İlişkileri Ölçeği ebeveyn ve öğretmen formlarının geliştirilmesi. Turkish Studies – Education, 17(3), 437-468. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.55791

Okul Öncesinde Etkililik Ölçeği

Çoban-Söylemez, E. T., Yılmaz, A., Özdemir, M. ve Bakan-Kalaycıoğlu, D. (2022). Okul Öncesinde Etkililik Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 936-964. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1113905

Okul- Aile İşbirliğinin Eğitim Kurumuna Katkısını Değerlendirme Formu

İnal, G. (2006). Öğretmenlerin anaokulları ile anasınıflarındaki programlara ailelerin katılımı konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi (Afyon ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Okulöncesi Geçiş Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

Bakkaloğlu, H. (2008). Okul Öncesi Geçiş Becerilerini Değerlendirme Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-314.

Okulöncesi Öğrencilerine Yönelik Temel Beceri Ölçeği

Aydoğdu, B. ve Karakuş, F. (2017). Okulöncesi Öğrencilerinin Temel Becerileri: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(1), 49-72.

Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği (Declaratory Scale for Preschool Teachers’ Self Efficacy Beliefs )

Tepe, D. (2011). Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançlarını Belirleme Ölçeği geliştirme (Yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.

Okulöncesi Sosyal Davranış Ölçeği Öğretmen Formu

Şen, M. ve Arı, M. (2011). Okulöncesi Sosyal Davranış Ölçeği-Öğretmen Formu’nun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bİlimleri Fakültesi Dergisi, 44(2) 1-28.

Okulöncesi ve Anaokulunda Davranış Ölçeği

Fazlıoğlu, Y. Okyay, L. ve Ilgaz, G. (2011). Okulöncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1) 255-268.

Okulu Sevme ve Okuldan Kaçınma Ölçeği

Nur, İ., & Akta-Arnas, Y. (2019). Psychometric properties of the school liking and avoidance questionnaire in a Turkish preschool sample. International Journal of Assessment Tools in Education, 6(4), 539-554. https://dx.doi.org/10.21449/ijate.571664

Okuma Yazmaya Yönelik Motor Becerileri Değerlendirme Ölçeği

Ertürk-Kara, H. G., & Filikci, B. (2022). Erken çocukluk döneminde okuma yazmaya yönelik motor becerilerin değerlendirilmesi: Motor Skills Rating Scale Türkçe’ ye uyarlama çalışması. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 26-39. Doi: 10.47479/ihead.1055160

Oyun Alanı Değerlendirme Ölçeği

Başbay, A. M. (2012). Ankara ili sınırları içindeki özel ve resmi anasınıfı ve anaokulu bahçelerinin kullanım yönünden incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Oyun Becerilerini Değerlendirme Ölçeği

Fazlıoğlu, Y., Ilgaz, G. ve Papatğa, E. (2013). Oyun Becerilerini Değerlendirme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 239-250.

Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği (ÖDBÖ)

Bayındır, D. (2016). 48-72 aylık çocuklar için Öz Düzenleme Becerileri Ölçeği'nin geliştirilmesi ve çocukların öz düzenleme beceri düzeyleri ile annelerine bağlanma biçimleri, annelerin ebeveyn davranışları ve psikolojik sağlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öz- düzenleme Ölçeği; Baş-Ayak Parmakları-Diz-Omuz Görevleri

Sezgin, E., ve Demiriz, S. (2016). Çocuk Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin (ÇODDÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2),702-718.

Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanteri

Yurtsever-Kılıçgün, M. (2013). Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) geliştirilmesi ve standardizasyonu. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14 (3), 19-36.

Parental Mediation Scale of Digital Games for Children

Gözüm, A. İ. C., & Kandır, A. (2020). Developing a Parental Mediation Scale of digital games for children. International Journal of Curriculum and Instruction, 12(2), 336-358.

Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu

Ahmetoğlu, E., Acar, i. H., ve Aral, N. (2017). Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formunun (PEAOÖ-Ö) uyarlama çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 104-119 .

Penn Etkileşimli Akran Oyunu Ölçeği

Camgöz, A. (2010). Ankara örnekleminde Penn Etkileşimli Akran Oyunu ölçeğinin 60-72 aylık düşük sosyoekonomik düzeydeki çocukların ebeveyn ve öğretmenlerine uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Problemli Davranış Yaklaşım Ölçeği (Pdyö) Anneler İçin Form

Ayanoğlu, M. (2022) Annelere yönelik hazırlanan davranış düzenleme programının okul öncesi dönemde problemli davranışlar sergileyen çocuklar üzerindeki etkisinin incelenmesi (Tez No. 767196) [Doktora tezi, İnönü Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Aykanat, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek üzere ölçek geliştirme çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sanat Eğitimine Yönelik Tutum Ölçeği

Aykanat, E. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sanat eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek üzere ölçek geliştirme çalışması ( Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri

Köroğlu, A. Y., & Tepeli, K. (2023). Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri (48-72 Ay)’nin geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 37(1), 118-144. https://doi.org/10.33308/26674874.2023371465

Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeği: Okul Öncesi Öğretmen Formu (Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form)

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Durmuşoğlu-Saltalı, N., Öztürk-Samur, A. (2022). Validity and reliability study of Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form. Theory and Practice in Child Development, 2(1), 76-100. Doi: 10.46303/tpicd.2022.11

Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeği

Altunok-Çal, İ., ve Yeşil, R. (2019). Sorumluluk Eğitimi Uygulamaları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik incelemesi.YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1442-1462. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.167

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi