TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

3.684 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

YDS’nin Ket Vurma Etkisi Ölçeği

Polat, M. (2017). Akademisyenlerin yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı’nın (YDS) içeriği ve ket vurma etkisine ilişkin görüşleri (Doktora tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yeme Davranışı Değerlendirme Ölçeği (The Children’s Eating Behavior Inventory)

Ünlü, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuklar için Yeme Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Türk çocuklarına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yeni doğan İşitme Tarama Programı için Ebeveyn Memnuniyet Anketi

Sule Cekic & Meltem Arslan (2022) Validity and reliability study for the Turkish adaptation of the Parent Satisfaction Questionnaire with Neonatal Hearing Screening Programs. Hearing, Balance and Communication, 20 (3), 166-171. DOI: 10.1080/21695717.2022.2051303

Yeni İlköğretim Programı Ölçeği

Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 371 - 384.

Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş, Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Rençber, İ. (2008). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Öğretimsel Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri Anketi

Arslan, M. (2009). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen görüşleri.(Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yenilenebilir Enerji Algısı Anketi

İpekoğlu, H., Üçgül, İ. ve Yakut, G. (2014). Yenilenebilir Enerji Algısı Anketi: Güvenirlik ve geçerliği. Yekarum e-Dergi, (2)3, 20- 26

Yenilenebilir Enerji Bilgi Testi

Guven, G. & Sulun, Y. (2017). Pre-service teachers' knowledge and awareness about renewable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 80, 663–668.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Tutum Ölçeği

Güneş, T., Alat, K. ve Gözüm, A. İ. C. (2013). Fen öğretmeni adaylarına yönelik yenilenebilir enerji kaynakları tutum ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 3 (2), 269-289. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2013.3214a

Yenilikçi Davranış Ölçeği

Çimen, İ. & Yücel, C. (2017). Innovative behavior scale (IWB): Adaptation to Turkish culture. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(3), 365–381.

Yenilikçi Öğretmen Özellikleri Ölçeği

Kocasaraç, H., & Karataş, H. (2018). Yenilikçi öğretmen özellikleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 34-57.

Yenilikçi Okul Ölçeği

Aslan, H. ve Kesik, F. (2016). Yenilikçi okul ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 463-482. doi: 10.14527/kuey.2016.018

Yerli Olmayan Öğrenciler İçin Yazma Öz-Yeterlik Ölçeği

Büyükikiz, K.K., Uyar, Y., & Balcı, A. (2013). A Writing Self-Efficacy Scale for Non-Native Students of Turkish Origin: A Validity and Reliability Study. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (2), 302-313.

Yetenek Yönetimi Sürecinde Doktora Öğrencilerine Yönelik Akademik Potansiyel Değerlendirme Kriterleri Ölçeği

Gündüzalp, S. ve Boydak-Özan, M. (2017). Yetenek Yönetimi Sürecinde Doktora Öğrencilerine Yönelik Akademik Potansiyel Değerlendirme Kriterleri Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2), 368-391.

Yetişkin Eğitimine Karşı Tutumlar Ölçeği

Akgüner, Ç. (1994). Attitudes toward continuing education activities in Turkey (Master thesis). Boğaziçi University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği

Yıldız, M., Yıldırım, K., Ateş, S. ve Çetinkaya, Ç. (2013). Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği' nin Türkçe uyarlaması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(44), 348-359.

Yetişkin-Ergen Ebeveynlik Envanteri

Yaman, N.(2019) Yetişkin-Ergen Ebeveynlik Envanterinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 18(4), 1967-1983. doi:10.17051/ilkonline.2019.639372

Yetişkinlerin Çevreye İlişkin Sergiledikleri Davranışlar Gözlem Ölçeği

Ata, E. ve Yıldız, M. (2019). Yetişkinlerin Çevreye İlişkin Sergiledikleri Davranışlar Gözlem Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 1010-1027. doi: 10.26466/opus.557881

Yetişkinliğe Geçiş Becerileri Ölçme Aracı

Cesur-Yakaboylu, G. (2016). Özel gereksinimli öğrenciler için yetişkinliğe geçiş becerileri ölçme aracının geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yönetici Algı Yönetimi Ölçeği

Uylas, S. D. (2017). Okul yöneticilerinin sosyal-duygusal eğitim liderliği ve algı yönetimine ilişkin öğretmen görüşleri (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeği

Konan, N., Demir, H.,ve Karakuş, M. (2015). Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 1 (1), 135-155.

Yönetici Kişilik Algısı Ölçeği

Kurt, A., ve Nartgün, Ş. S. (2014). Yönetici kişilik algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 1238-1252.

Yönetici Öz-yeterlik Ölçeği

Isik, A. N., & Derinbay, D. (2015). Turkish version of the Principals' Sense of Efficacy Scale: Validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research, 60, 1-16.

Yönetici Rolleri Ölçeği

Mavi, D., & Özdemir, M. (2020). Yönetici Rolleri Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 918-937. https://doi.org/10.31592/aeusbed.710877

Yönetici Ruhsal Liderlik Algı Ölçeği

Akıncı, T. ve Ekşi, H. (2017). Yönetici Ruhsal Liderlik Algı Ölçeği geliştirilmesi.Route Educational and Social Science Journal, 4 (7), 294-312.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi