TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

3.684 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adolesanların Yeme Davranışlarını Saptama Ölçeği

Özdoğan, Y. (2013). Adolesanların yeme davranışı ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış dktora tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

Kunt, H. (2013). Ağaç ve Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38, 253-262.

Ahlâk Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeği

Temli-Durmuş, Y. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ahlâk Eğitimine Yönelik Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 205-216.

Ahlak Okuryazarlığı Ölçeği

Tekin, İ. (2022). Ahlak okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Marife Dini Araştırmalar Dergisi , 22 (1) , 43-66 . DOI: 10.33420/marife.1104203

Ahlaki Uzaklaşma Ölçeği

Ekmekçioğlu, E., - Aydoğan, E., 2019. Ahlaki Uzaklaşma Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(2), 701-712

Aile Birliğini Önemseme Ölçeği (ABÖÖ)

Sağlam, H. İ. (2014). Aile Birliğini Önemseme Ölçeği'nin geliştirilmesi ve öğrencilerin aile birliğini önemseme düzeylerinin incelenmesi. Çağın Sorunları Karşısında Eğitim Sempozyumu Kitabı (s.363-388). Erzurum: Bayburt Üniversitesi Yayınları.

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Aile Katılım Ölçeği

Lindberg, N. ve Demircan, A. N. (2013). Ortaöğretim okullarında aile katılımının değerlendirilmesi: Aile Katılım Ölçeği Veli ve Öğretmen Formlarının Türkçeye uyarlanması. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE, 2(3), 64-78.

Aile Katılımı Ölçeği

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. H., Sezer, T., ve Akşin-Yavuz, E. (2018). Aile Katılımı Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 1-20.

Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeği

Yavuz-Güler, Ç. (2014). Öğretmen Adayları için Aile Katılımına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 213-232. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428179

Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği

Atabey, D. ve Tezel-Şahin, F. (2011). Aile Öğretmen İletişim ve İşbirliği Ölçeği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 793-804.

Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği

Kaner, S. (2001). Aile Stresini Değerlendirme Ölçeği (The Questionnaire on Resource and Stress-F) Faktör Yapısı, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-10.

Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği

Eşği, N. (2014). Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastomonu Eğitim Dergisi, 22(2), 807-839.

Ailelerin Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Yetersizliği ve Eğitimleriyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçeme Aracı

Cavkaytar, A., Adıgüzel, O. C. ve Ceyhan, E. (2017). Ailelerin Zihinsel Yetersizliği Olan Çocukların Yetersizliği ve Eğitimleriyle İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme aracının geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 16(60), 46-59.

Akademik Öz-yeterlik Ölçeği

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akademik Aidiyet Ölçeği

Kızılkaya H., ve Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/ Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289

Akademik Aidiyet Ölçeği

Kızılkaya H. & Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289

Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeği

Avcı, S., ve Erden, M. (2013). Akademik Alanda Arzuların Ertelenmesi Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 28(28), 1-10.

Akademik Azim Ölçeği

Bozgün, K. ve Başgül, M. (2018). Akademik Azim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 435-445. doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14521

Akademik Başarı Testi

Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları,bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği

Kaya, İ . (2018). Akademik Başarıya İlişkin Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeğinin (ABİBÇÖ) geliştirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1082-1098. doi: 10.17860/mersinefd.435605

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Kuzgun, Y. (2014). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği el kitabı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akademik Benlik Saygısı Ölçeği

Cevher, Fatma N. ve Buluş, M. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarında akademik benlik saygısı. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 28-39.

Akademik Dinleme Öz Değerlendirme Ölçeği

Ellialtı, M. ve Batur, Z. (2018). Akademik Dinleme Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(114), 356-369. http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.49239

Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği

Ocak, G., & Bulut, R. (2015). Akademik Erteleme Davranışı Ölçeği: geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Science and Education Research, 1(2), 709-726.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi