TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği (EİÜÖ)

Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.


Makale

İNDİR


Link: http://www.turkpsikiyatri.com/C15S3/endicottIste.pdf


Ölçek Çeşidi: Uyarlama


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Uguz, Ş., İnanç, B.Y., Yerlikaya, E.E. ve Aydın, H. (2004). Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(3), 209-214.


Geliştiren/Uyarlayan: Banu Yazgan İnanç, E. Ercüment Yerlikaya, Hüner Aydın, Şükrü Uguz


Yıl: 2004


Kaynak Adı: Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi


Dergi: Türk Psikiyatri Dergisi


Cilt: 15


Sayı: 3


Sayfa Aralığı: 209-214


Sorumlu Yazar: Şükrü UGUZ


İletişim: sukruuguz@cag.edu.tr


Ölçülen Özellikler: Depresyon, Üretkenlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları:

Tek boyut ve 25 madde
Son bir hafta içinde hangi sıklıkla toplantılara katılmaktan kaçındınız?


Kimlere Uygulanabilir: Depresif bozukluk tanısı almış yetişkinler, Herhangi bir depresif belirti sergilemeyen yetişkinler


Derecelendirme: 5'li Likert (0=hiç - 4=hemen her zaman)


Ölçek Puanlaması:

Ölçekten alınabilecek toplam puan 0 ile 100 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi:

Yüksek puan düşük iş verimine işaret etmektedir.


Geçerlik:

Ölçeğin, ilgili kuramsal varsay›mlar kümesiyle ne derece bağlant›l› olduğunu göstermek amac›yla gerçekleştirilen yap› geçerliği çal›şmas›nda hastalardan oluşan grupla, sağl›kl› kat›l›mc›lardan oluşan grubun EİÜÖ puanlar› karş›laşt›r›lm›ş ve sağl›kl› kat›l›mc›lardan oluşan grubun ortalamas› (X= 18.18) ile hasta grubun ortalamas› (X= 42.86) aras›nda anlaml› [t= (129.99) –11.01, p< .001] bir farkl›l›k bulunmuştur .


Güvenirlik:

Her iki örneklem için de iç tutarl›k Cronbach alfa
katsay›lar›n›n .90’›n üzerinde oldu¤u bulunmufltur. Her bir
maddenin toplam puanla korelasyonlar›n›n .32 ile .75 aras›nda oldu¤u ve test-tekrar test güvenilirlik katsay›s›n›n
.76 oldu¤u bulunmufltur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı: The Endicott Work Productivity Scale (EWPS)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü: Makale


Orijinal Kaynak / Referans:

Endicott J, Nee J (1997) Endicott Work Productivity Scale (EWPS): A new measure to assess treatment effects. Psychopharmacol Bull, 33 (1), 13-6.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi