TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği (EİÜÖ)

Ölçek Çeşidi
Uyarlama


Kategori
10 Psikoloji » 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji


Kaynak Türü
Makale


Kaynak/Referans

Uguz, Ş., İnanç, B.Y., Yerlikaya, E.E. ve Aydın, H. (2004). Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 15(3), 209-214.


Geliştiren/Uyarlayan
Banu Yazgan İnanç, E. Ercüment Yerlikaya, Hüner Aydın, Şükrü Uguz


Yıl
2004


Kaynak Adı
Endicott İşte Üretkenlik Ölçeği’nin (EİÜÖ) Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi


Dergi
Türk Psikiyatri Dergisi


Cilt
15


Sayı
3


Sayfa Aralığı
209-214


Link:
http://www.turkpsikiyatri.com/C15S3/endicottIste.pdf


Dosyalar

Makale
PDF


Kullanım İzni
Dizinde yer alan e-posta adresi TOAD ekibi tarafından açık kaynaklardan eklenmiştir. Dizinde sorumlu yazar e-postası yer almıyorsa veya dizinde yer alan e-postadan geri dönüş alamıyorsanız başka kaynaklardan diğer e-postalarına ulaşarak izin almanızı öneririz.

Sorumlu Yazar
Şükrü UGUZ


İletişim
sukruuguz@cag.edu.tr


Ölçülen Özellikler
Depresyon, Üretkenlik


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları

Tek boyut ve 25 madde
Son bir hafta içinde hangi sıklıkla toplantılara katılmaktan kaçındınız?


Kimlere Uygulanabilir
Depresif bozukluk tanısı almış yetişkinler, Herhangi bir depresif belirti sergilemeyen yetişkinler


Derecelendirme
5'li Likert (0=hiç - 4=hemen her zaman)


Ölçek Puanlaması

Ölçekten alınabilecek toplam puan 0 ile 100 arasında değişmektedir.


Ölçek Değerlendirmesi

Yüksek puan düşük iş verimine işaret etmektedir.


Geçerlik

Ölçeğin, ilgili kuramsal varsay›mlar kümesiyle ne derece bağlant›l› olduğunu göstermek amac›yla gerçekleştirilen yap› geçerliği çal›şmas›nda hastalardan oluşan grupla, sağl›kl› kat›l›mc›lardan oluşan grubun EİÜÖ puanlar› karş›laşt›r›lm›ş ve sağl›kl› kat›l›mc›lardan oluşan grubun ortalamas› (X= 18.18) ile hasta grubun ortalamas› (X= 42.86) aras›nda anlaml› [t= (129.99) –11.01, p< .001] bir farkl›l›k bulunmuştur .


Güvenirlik

Her iki örneklem için de iç tutarl›k Cronbach alfa
katsay›lar›n›n .90’›n üzerinde oldu¤u bulunmufltur. Her bir
maddenin toplam puanla korelasyonlar›n›n .32 ile .75 aras›nda oldu¤u ve test-tekrar test güvenilirlik katsay›s›n›n
.76 oldu¤u bulunmufltur.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Orijinal Form

Orijinal Ölçek Adı
The Endicott Work Productivity Scale (EWPS)


Orijinal Ölçek Kaynak Türü
Makale


Orijinal Kaynak / Referans

Endicott J, Nee J (1997) Endicott Work Productivity Scale (EWPS): A new measure to assess treatment effects. Psychopharmacol Bull, 33 (1), 13-6.


Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi