TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

392 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği

Uğurlu, C. T., & Arslan, C. (2020). Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19(74).

Sendikaya Bağlılık Ölçeği

Bilgin,L. (2003). Sendikaya Bağlılık Ölçeği'nin Türkçe uyarlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(4),12-31.

Servis Kalitesi Ölçeği

Çifçi, O. S. (2001). Exploration of the determinants of servis quality as perceived by boundary imcumbents working in the call center: Generation and testing of the servive quality scale and the service quality model through structural equation modeling (Master's thesis). Middle East Technical University Institute of Social Science, Ankara.

Şiddet Önleme İklimi Ölçeği

Dursun, S., Basol, O., & Aytac, S. (2020). Validity and reliability study of The Violence Prevention Climate Scale. Journal of Economy Culture and Society. Advance online publication. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0104

Şiddet Önleme İklimi Ölçeği

Dursun, S., Başol, O. ve Aytaç, S. (2020).Şiddet Önleme İklimi Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Economy Culture and Society. DOI: 10.26650/JECS2019-0104.

Sınıf İçi Değerlendirme İnançları Ölçeği

Şentürk, C., & Baş, G. (2023). Classroom assessment beliefs of teachers: Scale validity and reliability study. Educational Research for Policy and Practice, 22, 301–323. https://doi.org/10.1007/s10671-023-09339-2

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği

Bayat, S., & Yazar, T. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1975-1993. Doi: 10.17679/inuefd.1163397 Bayat, S., & Yazar, T. (2022). Development of Primary School Teachers’ Values Educatıon Self Effıcıency Scale: A valıdıty and relıabılıty study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 23(3), 1975-1993. Doi: 10.17679/inuefd.1163397

Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Öz-Değerlendirme Ölçeği

Kuşdemir-Kayıran, B., Özyurt, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini kazanma durumlarının öğretmenlik eğitimlerine ve mesleki deneyimlerine göre incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 337-363. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.159

Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeği: Okul Öncesi Öğretmen Formu (Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form)

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Durmuşoğlu-Saltalı, N., Öztürk-Samur, A. (2022). Validity and reliability study of Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form. Theory and Practice in Child Development, 2(1), 76-100. Doi: 10.46303/tpicd.2022.11

Sosyal Etkileşim ve Karar Ölçeği

Aslan, M. (2021). Bireysel inanç düzeyiyle örgütsel inanç iklimi algısı arasındaki ilişkinin çevresel faktörler bağlamında araştırılmasına yönelik bir ölçek geliştirilmesi. Akademik Hassasiyetler, 8 (15), 397-416.

Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri

Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251. Doi: 10.25307/jssr.1083533

STEM Sınıf İçi Uygulama Özyeterlik Algı Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık,  tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Stresin Örgütsel Doğurguları Ölçeği

Zoraloğlu, Y. R. (1998). Öğretmenlerin mesleki stres kaynakları ve stresin örgütsel doğurguları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Takım Bazlı Öğrenme Öğrenci Değerlendirme Anketi (Tbl-Sai-Tr)

Kişin, Ş. (2023). Bir vakıf üniversitesinde okuyan hemşirelik öğrencilerinin cerrahi hastalıklar hemşireliği lisans düzeyi teorik öğretiminde takım bazlı öğrenme modeline yönelik deneyimlerinin ve öz yönetimli öğrenme düzeylerinin incelenmesi: Karma yöntemli bir çalışma (Tez No. 10559884) [Yüksek Lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği

Bozgeyikli, H., Taşğın, Ö. ve Eroğlu S.E. (2018). Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16). doi: 10.26466/opus.481001

Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 (UTAUT-2) Ölçeği

Yılmaz, M. B., ve Kavanoz, S. (2017). Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies – Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 12 (32), 127-146.

Teknoloji Kaynaklı İşsizlik Endişesi

Civelek, M. E. ve  Pehlivanoğlu, Ç., (2020), Technological Unemployment Anxiety Scale Development. Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 22(5), 64-76.

Temel Kimlik Boyutları Skalası

Soylu, S. (1994). Örgütlerde sosyal kategorizasyon ve sosyal kimlik (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

The scale that affects political and social participation(Siyasal ve toplumsal katılımı etkileyen ölçeği)

Akfırat, O. N. & Çok, F. (2013). The Turkish Adaptation of the Scale that Effect Political and Social Participation . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 46 (2) , 369-398 . DOI: 10.1501/Egifak_0000001310

The Shanghai Elbow Dysfunction Score

Birinci, T., Altun, S., Ziroğlu, N., & Kaya-Mutlu, E. (2023). The Shanghai Elbow Dysfunction Score: Psychometric properties, reliability and validity study of the Turkish version. Evaluation & the Health Professions, 1-1. Doi: 10.1177/01632787231183089

Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin Covıd-19 Korku Ölçeği

Oymak-Yalçın, S., Çan, G., Toraman, Ç., Kartal, H., Yıldırım, M. Ş., & Bakar, C. (2023). Tıp Fakültesi Klinik Dönem Öğrencileri İçin COVID-19 Korku Ölçeğinin geliştirilmesi. Nobel Medicus, 19(2), 89-99.

Tükenmişlik Ölçeği

Ergöçen, S. (2006). Yeni bir tükenmişlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik açıdan incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tükenmişlik Ölçeği

Çapri, B. (2006). Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 62-77.

Tüketici Kibiri Ölçeği

Balıkcıoğlu, B. ve Arslan, M. (2019). Tüketici Kibiri Ölçeğinin Türkiye ve Romanya’da çapraz kültürel geçerliliği. Ege Akademik Bakış, 19(4) 411-424.

Tüketici Utangaçlık Ölçeği

Aydın, O. ve Haşıloğlu, S. B. (2021). Tüketici Utangaçlık Ölçeğinin geliştirilmesi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 13(1), 1-32.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi