TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

392 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeği

Akalp, H. G., Başol, O. ve Aytaç, S. S. (2022). Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi. 12(1). 85-98.

Pediatrik Onkoloji Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri Ölçeği

Kudubeş, A. A., Semerci, R., Özbay, S. Ç., Ay, A., & Boztepe, H. (2023). Development and psychometric analysis of a Pediatric Oncology Nurses’ Educational Needs Scale. Pediatric Blood & Cancer, 70 (5), e30285. Doi: 10.1002/pbc.30285

Performansa Dayalı Ödeme Sisteminden Duyulan Memnuniyet Ölçeği

Çoban, N. O., Pişkin, M. ve Ersoy Kart, M. (2021). Performansa Dayalı Ödeme Sisteminden Duyulan Memnuniyet Ölçeği (PEDÖS) Geliştirme Çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi , 11(ı), 195-214. https://doi.org/10.32331/sgd.952577

Politik Beceri Envanteri

Özdemir, M. ve Gören, S. Ç. (2015). Politik Beceri Envanterinin eğitim örgütlerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 521-536. 10.14527/kuey.2015.020

Politik Katılım Ölçeği

Toğan, H. (2006). Politik katılımın eğitim düzeyi, cinsiyet ve psikolojik değişkenler bağlamında incelenmesi. (Yüksek lisans). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Politik Yeterlik Ölçeği

Toğan, H. (2006). Politik katılımın eğitim düzeyi, cinsiyet ve psikolojik değişkenler bağlamında incelenmesi. (Yüksek lisans). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Ölçeği

Çankır, B. (2016). Çalışanlarda pozitif ses çıkartma nasıl oluşur? Örgütsel güven, psikolojik sözleşme ihlali, lider-üye etkileşimi ile pozitif ses çıkartma davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-12.

Prososyal Örgütsel Davranışlar Ölçeği

Altunok, D. ve Şentürk, F. K. (2023). Turkısh Adaptatıon Of The Prosocıal Organızatıonal Behavıors Scale: A valıdıty and relıabılıty study . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 118-134 . https://doi.org/10.17755/esosder.1134750

Psikolojik Ayrıcalık

Aksoy Kürü, S (2022). Psikolojik Ayrıcalık: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(44), 461 – 480.

Psikolojik Ayrıcalık Ölçeği

Kürü-Aksoy, S. (2022). Psikolojik ayrıcalık: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(44), 461-480. https://doi.org/10.35408/comuybd.1028401

Psikolojik Danışman Tükenmişlik Ölçeği

Akın, A., Şentürk, L. ve Özçelik, B. (2016, Mart). Psikolojik Danışman Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(22), 350-359.

Psikolojik Güvenlik Ölçeği

Bülbül, S., İşiaçık, S., & Aytaç, S. (2022). Measurement of perceived psychological safety: Integration, Review and Evidences for the Scale in the context of Turkey. Journal of Economy Culture and Society, (65), 1-14. https://doi.org/10.26650/JECS2021-974757

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Akçay, V.H.(2014). Psikolojik Sermaye Ölçeği uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 49(2), 72-84.

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.

Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği

Kerse, Y., & Meriç, K. (2022). Online alışverişlerde müşteri bakış açısıyla psikolojik sözleşme ihlali: Bir ölçek uyarlama çalışması. KAÜİİBFD, 13(25), 114-128.

Psikoşiddet (Mobbing) Ölçeği

Yaman, E. (2009). Psikoşiddet (Mobbing) Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 967-988.

Psikoşiddetin (Mobbing) Etkileri Ölçeği

Yaman, E. (2012). Psikoşiddetin (Mobbing) Etkileri Ölçeği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 231-240.

Rekreatif Alışveriş Ölçeği

Kaya, İ. (2014). Alışveriş merkezi tüketicilerine yönelik rekreatif alışveriş ölçeği’nin geliştirilmesi: İstanbul örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11 (1). 58-59.

Resonant Liderlik Ölçeği

Sürücü, L., ve Yıkılmaz, İ. (2021). Resonant Liderlik Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(62), 739-753. https://doi.org/10.19168/jyasar.830127

Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Etik Değerleri Ölçeği

Karaman, F., Barut, A.Y. (2022). Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Etik Değerleri Ölçeği’nin geliştirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, 8 (3), 93-106.

Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Global Liderlik Ölçeği

Erçetin, Ş. Ş. , Açıkalın, Ş. N. , Gökbayrak, M. , Çevik, M. S. & Maya, İ. (2021). Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Glokal Liderlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 17 (36) , 2471-2489 . DOI: 10.26466/opus.841283

Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yas Ölçeği

Eryüksel, E., & Özbaş, A. A. (2023). Sağlık Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yas Ölçeği’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Hemşireler Derneği Dergisi, 4(1), 39-54.

Sağlık Hizmetleri Öğrencilerine Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği

Çelebi, İ., Şemeret, N., Alkaş, G.B., Keleş, A., & Şen, E. (2023). Validity and reliability study of the Occupational Anxiety Scale for Health Services Students. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences. Doi: 10.5336/healthsci.2022-92994

Sağlık Yönetimi Alanında Çalışan Yöneticilerin ve İdari Personelin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Ölçeği

Uruç Öztürk, E., Gemlik, H.N. ve Öztürk İ. (2022). Sağlık Yönetimi Alanında Çalışan Yöneticilerin ve İdari Personelin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin problem çözme Becerileri üzerine etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisi, (1), 1-20. https://doi.org/10.35345/johmal.884846

Satın Alma Sonrası Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeği

Yılmaztürk, Y. ve Akyol, A. (2020). Materyalist Değerler, Bilişsel Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 311-342.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi