TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

414 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Sancar, O. & Bekaroğlu, Ş. (2020). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması . JOEEP: Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Politika Dergisi , 5(2), 99-107 . https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/55982/773901 adresinden alınmıştır.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Yalçın, Y. ve Çobanoğlu, H. O. (2022). The validity and reliability study of The Organizational Citizenship Behavior Scale for athlete students in Turkish. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5 (4), 951-964. https://doi.org/10.38021/asbid.1175223

Örgütsel Yenilik Ölçeği

Koyuncu, A. G. (2018). Örgütsel Yenilik Ölçeği: Uyarlama çalışması. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 7 (17) , 108-122. https://doi.org/10.31199/hakisderg.379211

Ortaokul Öğrencileri İçin Bedensel Okuryazarlık Ölçeği

Özgül, F., Semiz, K., & Kangalgil, M. (2023). Ortaokul Öğrencileri için Bedensel Okuryazarlık Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-12.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilim-Sözdebilim Ölçeği

Akçay, B., Usta- Gezer, S., & Kiras, B. (2015). Development of Science-Pseudoscience Scale for elementary students: Widely Accepted Opinions Scale. Turkish Online Journal of Educational Technology,  Special Issue, 156-164.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Kullanım Yeterliliği Ölçeği

Topdağı, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri kullanımının hayat boyu öğrenme tutumlarına etkisi (Tez No. 552795) [Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek

Yılmaz, O., İbret, B.Ü. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek geliştirme çalışması. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 59-77.

Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

Tunç, M. F. ve Ekşi, H. (2022). Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. A. Kaya ve E. Hamarta (Ed.), 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – Tam metin kitabı içinde (s. 134-150). Türk PDR Derneği Yayınları.

Örtük Liderlik Ölçeği

Erbil, Z. E. (2019). Örtük Liderlik Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

Otantik Liderlik Ölçeği

Tabak, A., Tolga, T., Serkan, Ç. ve Polat, M. (2012). Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlik çalışması. İş Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(4), 89–106.

Otel İşletmeleri İşgörenleri İş Tatmini Ölçeği

Kaya, İ. (2007). Otel İşletmeleri İş görenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörler : Geliştirilen Bir İş Tatmini Ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 355-372.

Otel İşletmelerinde İş Tatmini Ölçeği

Kantarcı, K. (1997). Otel işletmelerinde iş tatmininin ölçülmesi ve işgören performansına etkileri (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Otel İşletmelerinde Yenilik Ölçeği

Atik, E. ve Baraz, A. B. (2023). Otel İşletmelerinde Yenilik Ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 6(1), 129 – 151. https://doi.org/10.53353/atrss.1159888

Otorite Davranış Ölçeği

Yıldız, H. (2000). Otoriteye yönelik davranış ölçeği dilsel eşdeğerlik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öz Liderlik Ölçeği

Tabak, A., Sigri, Ü. ve Türköz, T. (2013). Öz Liderlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması.Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 67, 213-246.

Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeği

Akalp, H. G., Başol, O. ve Aytaç, S. S. (2022). Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi. 12(1). 85-98.

Pediatrik Onkoloji Hemşirelerinin Eğitim Gereksinimleri Ölçeği

Kudubeş, A. A., Semerci, R., Özbay, S. Ç., Ay, A., & Boztepe, H. (2023). Development and psychometric analysis of a Pediatric Oncology Nurses’ Educational Needs Scale. Pediatric Blood & Cancer, 70 (5), e30285. Doi: 10.1002/pbc.30285

Performansa Dayalı Ödeme Sisteminden Duyulan Memnuniyet Ölçeği

Çoban, N. O., Pişkin, M. ve Ersoy Kart, M. (2021). Performansa Dayalı Ödeme Sisteminden Duyulan Memnuniyet Ölçeği (PEDÖS) Geliştirme Çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi , 11(ı), 195-214. https://doi.org/10.32331/sgd.952577

Politik Beceri Envanteri

Özdemir, M. ve Gören, S. Ç. (2015). Politik Beceri Envanterinin eğitim örgütlerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 521-536. 10.14527/kuey.2015.020

Politik Katılım Ölçeği

Toğan, H. (2006). Politik katılımın eğitim düzeyi, cinsiyet ve psikolojik değişkenler bağlamında incelenmesi. (Yüksek lisans). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Politik Yeterlik Ölçeği

Toğan, H. (2006). Politik katılımın eğitim düzeyi, cinsiyet ve psikolojik değişkenler bağlamında incelenmesi. (Yüksek lisans). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Ölçeği

Çankır, B. (2016). Çalışanlarda pozitif ses çıkartma nasıl oluşur? Örgütsel güven, psikolojik sözleşme ihlali, lider-üye etkileşimi ile pozitif ses çıkartma davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-12.

Prososyal Örgütsel Davranışlar Ölçeği

Altunok, D. ve Şentürk, F. K. (2023). Turkısh Adaptatıon Of The Prosocıal Organızatıonal Behavıors Scale: A valıdıty and relıabılıty study . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (85) , 118-134 . https://doi.org/10.17755/esosder.1134750

Psikolojik Ayrıcalık

Aksoy Kürü, S (2022). Psikolojik Ayrıcalık: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(44), 461 – 480.

Psikolojik Ayrıcalık Ölçeği

Kürü-Aksoy, S. (2022). Psikolojik ayrıcalık: Bir ölçek uyarlama çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(44), 461-480. https://doi.org/10.35408/comuybd.1028401

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi