TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

339 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Psikolojik Güvenlik Ölçeği

Bülbül, S., İşiaçık, S., & Aytaç, S. (2022). Measurement of perceived psychological safety: Integration, Review and Evidences for the Scale in the context of Turkey. Journal of Economy Culture and Society, (65), 1-14. https://doi.org/10.26650/JECS2021-974757

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Akçay, V.H.(2014). Psikolojik Sermaye Ölçeği uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 49(2), 72-84.

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.

Psikolojik Sözleşme İhlali Ölçeği

Kerse, Y., & Meriç, K. (2022). Online alışverişlerde müşteri bakış açısıyla psikolojik sözleşme ihlali: Bir ölçek uyarlama çalışması. KAÜİİBFD, 13(25), 114-128.

Psikoşiddet (Mobbing) Ölçeği

Yaman, E. (2009). Psikoşiddet (Mobbing) Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 967-988.

Psikoşiddetin (Mobbing) Etkileri Ölçeği

Yaman, E. (2012). Psikoşiddetin (Mobbing) Etkileri Ölçeği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 231-240.

Resonant Liderlik Ölçeği

Sürücü, L., ve Yıkılmaz, İ. (2021). Resonant Liderlik Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(62), 739-753. https://doi.org/10.19168/jyasar.830127

Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Global Liderlik Ölçeği

Erçetin, Ş. Ş. , Açıkalın, Ş. N. , Gökbayrak, M. , Çevik, M. S. & Maya, İ. (2021). Sağlık Çalışanları Çok Boyutlu Glokal Liderlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 17 (36) , 2471-2489 . DOI: 10.26466/opus.841283

Sağlık Hizmetleri Öğrencilerine Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği

Çelebi, İ., Şemeret, N., Alkaş, G.B., Keleş, A., & Şen, E. (2023). Validity and reliability study of the Occupational Anxiety Scale for Health Services Students. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences. Doi: 10.5336/healthsci.2022-92994

Sağlık Yönetimi Alanında Çalışan Yöneticilerin ve İdari Personelin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Ölçeği

Uruç Öztürk, E., Gemlik, H.N. ve Öztürk İ. (2022). Sağlık Yönetimi Alanında Çalışan Yöneticilerin ve İdari Personelin Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin problem çözme Becerileri üzerine etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği. Sağlık Yönetimi ve Liderlik Dergisi, (1), 1-20. https://doi.org/10.35345/johmal.884846

Satın Alma Sonrası Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeği

Yılmaztürk, Y. ve Akyol, A. (2020). Materyalist Değerler, Bilişsel Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Bilişsel Uyumsuzluk Ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 12 (2), 311-342.

Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği

Uğurlu, C. T., & Arslan, C. (2020). Sendikal Örgütlenme Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Electronic Journal of Social Sciences, 19(74).

Sendikaya Bağlılık Ölçeği

Bilgin,L. (2003). Sendikaya Bağlılık Ölçeği'nin Türkçe uyarlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(4),12-31.

Servis Kalitesi Ölçeği

Çifçi, O. S. (2001). Exploration of the determinants of servis quality as perceived by boundary imcumbents working in the call center: Generation and testing of the servive quality scale and the service quality model through structural equation modeling (Master's thesis). Middle East Technical University Institute of Social Science, Ankara.

Şiddet Önleme İklimi Ölçeği

Dursun, S., Basol, O., & Aytac, S. (2020). Validity and reliability study of The Violence Prevention Climate Scale. Journal of Economy Culture and Society. Advance online publication. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0104

Şiddet Önleme İklimi Ölçeği

Dursun, S., Başol, O. ve Aytaç, S. (2020).Şiddet Önleme İklimi Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Economy Culture and Society. DOI: 10.26650/JECS2019-0104.

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği

Bayat, S., & Yazar, T. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1975-1993. Doi: 10.17679/inuefd.1163397 Bayat, S., & Yazar, T. (2022). Development of Primary School Teachers’ Values Educatıon Self Effıcıency Scale: A valıdıty and relıabılıty study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 23(3), 1975-1993. Doi: 10.17679/inuefd.1163397

Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Öz-Değerlendirme Ölçeği

Kuşdemir-Kayıran, B., Özyurt, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini kazanma durumlarının öğretmenlik eğitimlerine ve mesleki deneyimlerine göre incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 337-363. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.159

Sınıf Yönetimi Stratejileri Ölçeği: Okul Öncesi Öğretmen Formu (Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form)

Büyüktaşkapu-Soydan, S., Durmuşoğlu-Saltalı, N., Öztürk-Samur, A. (2022). Validity and reliability study of Classroom Management Strategies Scale: CMSS-Preschool Teacher Form. Theory and Practice in Child Development, 2(1), 76-100. Doi: 10.46303/tpicd.2022.11

SPDORCULAR İÇİN ÖRGÜTSEL STRES DÜZEYİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ

Üzüm, H. , Mirzeoğlu, N. , Polat, E. & Akpınar, S. (2013). Development Of Organizational . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 137-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53534/712948

Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri

Bozyiğit, E., Küçük-Kılıç, S., Öncü, E., & Gürbüz, B. (2022). Sporcu Öğrenci Kariyer Farkındalığı Envanteri: Faktör yapısı ve demografik farklılıklar. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 237-251. Doi: 10.25307/jssr.1083533

STEM Sınıf İçi Uygulama Özyeterlik Algı Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık,  tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Stresin Örgütsel Doğurguları Ölçeği

Zoraloğlu, Y. R. (1998). Öğretmenlerin mesleki stres kaynakları ve stresin örgütsel doğurguları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği

Bozgeyikli, H., Taşğın, Ö. ve Eroğlu S.E. (2018). Taraftar Psikolojik Bağlılık Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9(16). doi: 10.26466/opus.481001

Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 (UTAUT-2) Ölçeği

Yılmaz, M. B., ve Kavanoz, S. (2017). Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli-2 Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Studies – Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 12 (32), 127-146.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi