TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 325 Öğretim Yöntem ve Teknikleri

126 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

21. yy Öğreten Becerileri Kullanımı Ölçeği

Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21.yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

Akademik Başarı Testi

Yabaş, D. (2008). Farklılaştırılmış öğretim tasarımının öğrencilerin özyeterlik algıları,bilişüstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Anlamlandırma Stratejileri Ölçeği

Gürsoy, N. (2002). Sakarya Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerine verilen anlamlandırma stratejileri eğitiminin, öğrencilerin biyoloji dersinin "insanda boşaltım sistemi" konusunu öğrenme düzeyine etkisi. ( Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği

Kılıç, K., ve Mustafa, İ. (2021). Antrenörlerin Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Ölçeği - antrenör sürümünün (aköy–antrenör) eş zamanlı geçerliği ve güvenirliği. Spor Bilimleri Dergisi, 32(2), 64-74. https://doi.org/10.17644/sbd.887547

Beden Dili Ölçeği

Tok, M. ve Temel, H. (2014). Beden Dili Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10(1), 103-122.

Bilişsel Koçluğa Dayalı Öğrenme Ortamları Anketi

Kılıç, F. ve Demir, Ö. (2012). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin bilişsel koçluk ve bilişsel esnekliğe dayalı öğretim ortamlarının oluşturulmasına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 11(3), 578-595.

Çalışma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği / Ana-Baba Formu

Kaner S. ve Kesiktaş, A. D. (2008). Ders Çalışma Becerileri Ölçeği ana-baba, öğretmen ve öğrenci formlarının psikometrik özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-321.

Çalışma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği / Öğrenci Formu

Kaner S. ve Kesiktaş, A. D. (2008). Ders Çalışma Becerileri Ölçeği ana-baba, öğretmen ve öğrenci formlarının psikometrik özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-321.

Çalışma Becerilerini Değerlendirme Ölçeği / Öğretmen Formu

Kaner S. ve Kesiktaş, A. D. (2008). Ders Çalışma Becerileri Ölçeği ana-baba, öğretmen ve öğrenci formlarının psikometrik özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-321.

Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği

Özbaşı, D., Cevahir, H.,& Özdemir, M. (2018). Çevrimiçi Öğrenme Motivasyon Ölçeği’nin Türkçe uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 352-368.

Çokluortam Öğrenme Materyaline Bağlanma Ölçeği

Özgür, A., Altun, A., ve Akar, S. G. M. (2020). Çokluortam Öğrenme Materyaline Bağlanma Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 321-344.

Ders Çalışma Alışkanlıkları Envanteri

Sevcan-Erkan, A. (1996). Lise öğrencileri için bir Ders Çalışma Alışkanlıkları Envanterinin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ders Çalışma Becerileri Ölçeği

Kaner, S., & Kesiktaş, A. D. (2008). Ders Çalışma Becerileri Ölçeği Ana-Baba, Öğretmen ve Öğrenci Formlarının Psikometrik Özellikleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 293-321.

Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Algı Ölçeği

Karahan, E., Albayrak-Sarı, A. ve Canbazoğlu-Bilici, S. (2017). Disiplinlerarası Öğretime Yönelik Algı Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.740-741). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Dönüşümcü Öğretim Ölçeği

Yıldırım S., Yüksel, Y., Bilgin, E., Yıldız, A., Akyar, Ö. Y. ve Koruç, Z. (2019). Dönüşümcü Öğretim Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 191-204. doi: 10.9779/pauefd.456975

e-Öğrenme Sürecine İlişkin Hazır Bulunuşluk ve Beklenti Ölçeği

Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme ortamlarında katılımcıların hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 119-137.

e-Öğrenme Sürecine İlişkin Memnuniyet Ölçeği

Gülbahar, Y. (2012). E-öğrenme ortamlarında katılımcıların hazır bulunuşluk ve memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi için ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(2), 119-137.

EGameFlow Ölçeği (EGFÖ)

Yanık, A., Batu, M. ve Özdemir, E. (2019). E-öğrenme oyunlarında algılanan haz ve bilgi gelişiminin değerlendirilmesi: Egameflow ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 9(2), 463-482.

Eğitimde Mizahın Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Balta, E. E. (2016). Eğitimde mizahın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları . İlköğretim Online, 15(3), 1268-1279.

Eğitsel UTAUT Tabanlı Sanal Gerçeklik Kabul Ölçeği

Ustun, A. B., Karaoglan-Yilmaz, F. G., & Yilmaz, R. (2022). Educational UTAUT-based virtual reality acceptance scale: A validity and reliability study. Virtual Reality, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10055-022-00717-4  

Eğitsel Uygulamalar Ölçeği

Unver, V., Basak, T., Watts, P., Gaioso, V., Moss, J., Tastan, S., ... & Tosun, N. (2017). The reliability and validity of three questionnaires: The Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale, Simulation Design Scale, and Educational Practices Questionnaire. Contemporary Nurse, 53(1), 60-74. http://dx.doi.org/10.1080/10376178.2017.1282319

Eleştirel Dinleme Ölçeği

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği

Cücük, E., Kara, K., Şiraz, F. ve Bay, E. (2018). Etkili Öğretim Stratejileri Ölçeği'nin geliştirilmesi (EÖSÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 1181-1198. doi: 10.17755/esosder.375013

Etkin Öğrenme Bilgi Testi

Atmaca, S. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının etkin öğrenme yaklaşımı konusundaki bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Farklılaştırılmış Öğretim Öz-Yeterlik Ölçeği

Mutlu, N. , Öztürk, M. ve Aktekin, S. (2019). Farklılaştırılmış Öğretim Öz-yeterlik Ölçeği geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 185-202. DOI: 10.26468/trakyasobed.466734 *

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi