TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 325 Öğretim Yöntem ve Teknikleri

209 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ortaokul Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunları Belirleme Ölçeği

Duran, S. ve Berk, Ş. (2021). Ortaokul Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunları Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(24), 275-299

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Kullanım Yeterliliği Ölçeği

Topdağı, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri kullanımının hayat boyu öğrenme tutumlarına etkisi (Tez No. 552795) [Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ortaokul Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği

Yıldırım-Döner, S. ve Demir, S. (2021). Ortaokul Öğrencileri İçin Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-31. doi:10.9779.pauefd.823427

Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği

Durak, H. Y. (2017). Ortaokul Öğrencileri için Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068. doi: 10.14686/buefad.328826

Oyun ve Eğitim Materyali Kullanım Ölçeği (OVEMKÖ)

Gülle, M., & Bolat, Y. (2022). A scale development study: Game and Educational Material Use Scale (GaEMUS). FIRE: Forum for International Research in Education, 7(3), 24–37.

Oyunlaştırma Tutum Ölçeği

İnesi, M. A., Gökalp, A., & Sezer, A. (2022). Oyunlaştırma Tutum Ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of New Approaches in Social Studies, 6(2), 338-351. https://doi.org/110.38015/sbyy.1213017

Özdüzenleyici Öğrenmeyi Destekleyen Davranışlar Ölçeği (ÖÖDDÖ)

Haşlaman, T. (2011). Çevrimiçi öğrenme ortamının öğretmen ve öğrencilerin özdüzenleyici öğrenme becerileri üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Portfolyonun Değişik Yerleşim Birimlerinde Uygulanabilirlik Ölçeği

Erdemir, N. ve Bakırcı, H. (2010). Portfolyonun değişik yerleşim birimlerinde uygulanabilirlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (32) , 75-91 .

Probleme Dayalı Öğrenme Öz Yeterlik Ölçeği

Özgen, K. ve Pesen, C. (2008). Probleme dayalı öğrenme yaklaşımına ilişkin öz-yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Qafqaz University, 22, 155-163.

Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeği

İnce Aka, E., ve Sarıkaya, M. (2017). Probleme dayalı öğrenme yöntemine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 75-95.

Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Kemahlı, S. ve Alper, A. (2006). Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği. Journal of Educational Sciences & Practices, 5(10), 191-206.

Proje Çalışmaları Tutum Ölçeği

Gökmen, C. (2003). Fen liselerinde yapılan proje çalışmalarının, öğrenci tutumları ve öğretmen görüşleri ile değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Üzerine Uygulama Güçlük Ölçeği

Pektaş, H. M., Çelik, H. ve Köse, S. (2009). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı üzerine uygulama güçlük ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 111-118.

Proje Tabanlı Sanal Öğrenme Yeterlikleri (PTSÖY) Ölçeği

Yılmaz, Ö. (2012). Proje Tabanlı Sanal Öğrenme Yeterlikleri (PTSÖY) Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyet Ölçeği

Teker, N. ve Özer, A. (2016).Sanal Müze Sanal Tur Memnuniyet Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim, 45(209), 314-335.

Simülasyon Tasarım Ölçeği

Unver, V., Basak, T., Watts, P., Gaioso, V., Moss, J., Tastan, S., ... & Tosun, N. (2017). The reliability and validity of three questionnaires: The Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale, Simulation Design Scale, and Educational Practices Questionnaire. Contemporary Nurse, 53(1), 60-74. http://dx.doi.org/10.1080/10376178.2017.1282319

Sınıf Etkinliklerim Ölçeği

Deniz, K. Z. ve Saranlı, A. G. (2017). Sınıf Etkinliklerim Ölçeği’nin (SEÖ) Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(2), 169-182. DOI: 10.21031/epod.291825

Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeği

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, E., Karadeniz, Ş. ve Karataş, S. (2004). Sınıf İçi Öğretmen Davranışları Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 38, 212-229.

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Çok kültürlü Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği

GÜVEN M, AKTAŞ B, BABAYİĞİT B, SENEL E, KİP KAYABAŞ B, SEVER D (2022). Multicultural Teacher Competencies Scale for Primary Teachers: Development and Implementation Study. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 12(2), 441 – 472. 10.31704/ijocis.2022.018

Sınıf Öğretmenlerinin Ünite Dergilerini Kullanma Durumları

Doğan, O. (2001). Ünite dergilerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri Ölçeği

Yenerer, T. & Keçici, S. E. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri Ölçeği'nin geliştirilmesi. Turkish Studies - Education, 16(3), 1795-1808. https://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.51390

Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri Öz-Değerlendirme Ölçeği

Kuşdemir-Kayıran, B., Özyurt, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliklerini kazanma durumlarının öğretmenlik eğitimlerine ve mesleki deneyimlerine göre incelenmesi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 337-363. https://doi.org/10.23863/kalem.2020.159

Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeği

Yılmaz, Z. ve  Şahin, A. (2016). Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Kontrol Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 30(1), 31 – 42.

Sorgulamaya Dayalı Öğretime Yönelik İnanç Ölçeği

Sağlam, M. K., & Şahin, M. (2017). Sorgulamaya Dayalı Öğretime Yönelik İnanç Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(14), 1-20.

Sosyal Bilimlerde Öğrenci Erişisi Öçeği

Öztürk, C. (1997). Karma yöntemin ilköğretim okulu 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenci erişisine etkisi (Konya ilinde bir araştırma) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi