TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 325 Öğretim Yöntem ve Teknikleri

209 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Ölçek

Sakmen, G. ve Genç, M. (2021). Sosyobilimsel Konuların Öğretimine Yönelik Ölçek geliştirme çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 17(1), 1-19. https://doi.org/10.17244/eku.883764

STEAM Tutum Ölçeği

Gürliyenkaya-Baş, G. (2020). İlkokul öğrencilerinin STEAM tutumlarının belirlenmesi ( Tez No. 625257) [Doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

STEM Sınıf İçi Uygulama Özyeterlik Algı Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık,  tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Stem’e ve Stem’in Alt Başlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği

Keleş, F., Özenoğlu-Kiremit, H. ve Aktamış, H.(2017). Stem’e ve Stem’in Alt Başlıklarına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirme. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.771- 772). Denizli: Pamukkale Üniversitesi

Tarihsel Empati Ölçeği-Yetişkin Formu

Çalışkan, H. , Yıldırım, Y., & Çalışkan, A. (2023). Tarihsel Empati Ölçeği-Yetişkin Formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish History Education Journal, 12 (1), 28-46. https://doi.org/10.17497/tuhed.1260330

Teknoloji Entegrasyon Stratejileri Ölçeği

Tıkman, F., & Kaya, E. (2022). Teknoloji Entegrasyon Stratejileri Ölçeği’ nin Türkçe’ ye uyarlanması. International Social Sciences Studies Journal, 8(94), 432 -438. http://dx.doi.org/10.26449 /sssj.3803

Teknoloji-Donanımlı ve Kazanım-Odaklı Öğrenme Ortamı Envanteri

Çakır, M. (2011). Teknoloji-Donanımlı ve Kazanım-Odaklı Öğrenme Ortamı Envanterinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(11), 1949-1963.

Temel Ögeler ve Çeşitli Söyleme Teknikleri Performans Değerlendirme Ölçeği

Polat, S. (2017). Ses eğitiminin temel ögeleri ve çeşitli söyleme tekniklerine yönelik uzman görüşleri ve performans değerlendirme ölçeği örneği . İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi , 3(1) , 1-18 . DOI: 10.22252/ijca.321534

Türkçe Dersi Öğretim Programı CIPP Modeli Değerlendirme Ölçeği

Kavan, N. (2023). Türkçe Dersi Öğretim Programı CIPP Modeli Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 8(1), 159-185.  https://doi.org/10.54979/turkegitimdergisi.1306033

Türkçe Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanma Becerisi Ölçeği

Süğümlü, Ü., & Sulak, S. E. (2020). Türkçe öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dil Dergisi, 171(1), 147-171. 10.33690/dilder.686207

Türkçe Öğretmeni Adayları İçin Yazma Alışkanlığı Ölçeği

Erdem, İ. & Özdemir, N. H. (2012). Türkçe Öğretmeni Adayları İçin “Yazma Alışkanlığı Ölçeği” Geliştirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , 161 (161) , 171- .

Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Ölçeği

Öztürk, A. T. ve Çerçi, A. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Ders Kitaplarına Bağlılıkları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7 (4), 876-897. https://doi.org/10.16916/aded.578034

Undergraduates’ Achievement Goal Orientations, Academic Self-Efficacy and Hope as the Predictors of Their Learning Approaches

Kali Soyer, M. & Kirikkanat, B. (2019). Undergraduates’ Achievement Goal Orientations, Academic Self-Efficacy and Hope as the Predictors of Their Learning Approaches . European Journal of Educational Research , 8 (1) , 99-106.

Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yaklaşımı Ölçeği

Zorlutuna, Ş. & Erilli, N. A. (2022). Unıversıty students’ approach to dıstance educatıon: Scale development and valıdatıon. Journal of Management and Economics Research, 20 (3), 192-204. https://doi.org/10.11611/yead.1102926

Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi Testi Ölçeği

Tortop, H. S. & Sarar, M. (2018). Üstün yetenekliler eğitimine ilişkin bilgi testi geliştirme ve algı ölçeği adaptasyon çalışması . Journal of Gifted Education and Creativity , 5(2) , 67-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/40757/441518

Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği

Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2009). Uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ölçeği geliştirme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 173-185.

Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Becerileri Ölçeği

Varank, İ. ve Ergün, S. S. (2009). Uygulamaya dayalı öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı becerileri ölçeği geliştirme. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29,173-185.

Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL)

Gök, B. ve Gökçen, H. (2016). Uzaktan Eğitim Hizmet Kalite Ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 2 (2), 41-60.

Uzaktan Eğitim İle Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğretim Programını Değerlendirme Ölçeği

Orhan, A. & Çeviker Ay, Ş. (2017). Uzaktan eğitim ile yürütülen ingilizce yabancı dil dersi öğretim programını değerlendirme ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması . Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , (3) , 534-545 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/higheredusci/issue/61494/918240

Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği

Korucuk, M. (2023). Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Milli Eğitim Dergisi , 52 (238) , 1133-1156 . DOI: 10.37669/milliegitim.1109796

VARK Öğrenme Stilleri Envanteri

Düzgün, S. (2018). Türkçeye çevrilmiş Vark Öğrenme Stilleri Envanterinin doğrulayıcı faktör analizi modeli ile doğrulanması: Öğretmenler örneği. Electronic Turkish Studies, 13(11), 1619-1634. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13442

Vermunt Öğrenme Stili Envanteri

Tektaş, Ş. S. (2010). Vermunt (1994) Öğrenme Stilleri Envanterinin Türkçeye uyarlanması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Web 2.0 Araçlarına Yönelik Tutum Ölçeği

Kol, S., & Çalışkan, H. (2023). Okul öncesi öğretmenleri için Web 2.0 Araçlarına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(37), 80- 94. https://doi.org/10.35675/befdergi.1197275

Webquest Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği

Öksüz, C. ve Uça, S. (2010). “Webquest” Kullanımına İlişkin Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 131-149.

Yabancı Dil Öğretmenlerinin Otantik Materyal Kullanımı Ölçeği

Çabuk, E. & Akman Yeşilel, D. B. (2022). Development of Foreign Language Teachers’ Authentic Material Use Scale (FLTAMUS) . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 41 (1) , 311-324 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/70809/1025117

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi