TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 309 Eğitim Sosyolojisi

105 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okul Algısı Ölçeği

Çalık, E. (2008). İlköğretim öğrencilerinin iyimserlik düzeylerinin ve okula ilişkin algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okul Etkililiği Ölçeği

Abdurrezzak, S. ve Ugurlu, C. T. (2019). Etkili okul ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20(1) , 69-82 . DOI: 10.17679/inuefd.359588

Okul İklim Ölçeği

Özdere, M. (2017). Okul İklim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(2), 203-233.

Okul İklimi Ölçeği

Canlı, S., Demirtaş, H., ve Özer, N. (2018). Okul İklimi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online, 17(4). 1797-1811

Okul İklimi Ölçeği (OİÖ)

Çalık, T. ve Kurt, T. (2010). Okul İklimi Ölçeği’nin (OİÖ) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(157), 167-180.

Okul İklimi Ölçeği Lise Formu

Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Örücü, M. Ç. ve Çok, F. (2015). Okul iklimi ölçeği lise formunun Türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 14(1), 311-322.

Okul Kültürü Ölçeği

Çayırdağ, N. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okul kültürünü algılayışları ile zorbalık eğilimi ve zorbalıkla başetme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Okul Tükenmişlik Ölçeği

Seçer, İ., Halmatov, S., Veyis, F. ve Ates, B. (2013). Okul Tükenmişlik Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Journal of Education, 2(2), 16-27.

Okul Yaşamı Kalitesi Ölçeği

Sarı, M. (2012). Okul yaşamının değerlendirilmesi: Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 344-355.

Okul-aile İşbirliği ve İletişimi Ölçeği

Çeviş, M. (2002). Denizli merkez ilköğretim okullarındaki okul-aile işbirliğinin yönetici, öğretmen ve veli tarafından ideal ve pratik düzeyde değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Okula Aidiyet Ölçeği

Arslan, G., & Duru, E. (2016). Initial development and validation of the School Belongingness Scale. Child Indicators Research, 10, 1043-1058.

Okula Bağlanma Ölçeği

ELİÜŞÜK BÜLBÜL A, YILMAZ ÖZELÇİ S (2018). ADAPTATION OF STUDENT ENGAGEMENT IN SCHOOL SCALE INTO TURKISH A STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 854 – 871.

Okula Bağlılık Ölçeği

Can, S. (2008). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin okula bağlılık düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği

Seven, S. (2011). Okula Uyum Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği'nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 29-42

Okula Yabancılaşma Ölçeği

Şimşek, H., Abuzar, C., Yegin, İ. H., Şimşek, S. ve Demir, A. (2015). Okula Yabancılaşma Ölçeği. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 309-322.

Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği

Telef, B. B. (2016). Okulda pozitif yaşantılar ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(2), 2475-2487.

Okulla Özdeşleşme Ölçeği

Aydoğmuş, M., ve Balcı, Ö. (2020). Okulla Özdeşleşme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52, 599-616. doi:10.15285/maruaebd.630590

Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü Ölçeği

Doğan, S., ve Çalışkan-Toyoğlu, A. (2019). Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,13(28), 1-18. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.202.1

Okullarda Şiddeti Önlemede Öne Çıkan Tutum ve Davranışlar Ölçeği

Savaş, N., İnandı, T., Peker, E. ve Alışkın, Ö. (2015). Ortaokul öğretmenlerinin okullarda şiddeti önlemede öne çıkan tutum ve davranışları: Türkiyeden bir ölçek geliştirme çalışması. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14 (3), 247-256. http://dx.doi.org/ 10.5455/pmb.1-1421760065

Okullarda Yengeç Sepeti Sendromu Ölçeği

Çavuş, B., & Sarpkaya, R. (2021). Measuring “Crabs in a Bucket” phenomenon at schools: A scale development study. Psycho-Educational Research Reviews, 10 (2), 314-327. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N2.22

Okullardaki Örgütsel İşlev Bozuklukları Ölçeği

Kurban, C. (2022) Okullardaki örgütsel işlev bozukluklarının örgütsel eylemsizlik ile ilişkisinde sinerji yönetiminin aracılık rolü (Tez No. 722557) [Doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Örgüt Kültürü Ölçeği

İRA,N. ve Şahin, S. (2011). Örgüt Kültürü Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlilik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-14.

Örgütsel Sosyalleşme Ölçeği

Erdoğan, U. ve Dönmez, B. (2019). Öğretmenlerin örgütsel sosyalleşme düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 288-302. doi: 10.17679/inuefd.531733

Ortaöğretim Okullarında Aile Katılım Ölçeği

Demircan, A. N. (2012). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı: Öğrenci Ölçeği

Ahioğlu Lindberg, E. N. ve Demircan, A. N. (2011). Ortaöğretim Okullarında öğrenci görüşlerine göre aile katılımı: Bir ölçek uyarlaması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 35-46.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi