TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

480 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Öğrenci Sorumluluk Ölçeği

Kaya, M. ve Doğan, U. (2014). Öğrenci sorumluluk: Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of European Education, 4(1), 11-18.

Öğrenci Tutum Envanteri

Barut, Y. ve Kalkan, M. (2000). Öğrenci Tutum Envanterinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 25-30.

Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği

Uzun, Ö. (2006). İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerine etki eden sosyo-demografik değişkenlerin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği

Sanberk, İ. (2003). Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği (Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması)(Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeği

Kaya, Ö. (2011). Öğrenci Yaşam Doyum Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 21(2), 173-185.

Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği

Şahin, D. (2014). Öğrenci-Öğretmen İlişki Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Journal of Educational Sciences & Practices, 13(25), 87-102.

Öğrenciler Konuşuyor: Eğitimim ve Geleceğim Ölçeği

Tanrıbakan, N. (2003). Öğretmen algılarına göre başarısız olan lise 1 öğrencilerini motive eden faktörler: Özel devlet okullarının karşılaştırılması İstanbul ili örneği (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği (ÖBÖY-ÖGÖ)

Kırkıç, K. A., Aydın, E. ve Yahşi, Ö. (2020). Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği (ÖBÖY-ÖGÖ). İZÜ Eğitim Dergisi, 2 (3) 137-154. DOI: 10.46423/izujed.732823

Öğrencilerin Eğitsel Sanal Gerçeklik Uygulamalarına Karşı Tutum Ölçeği

Akçelik, M. ve Baran, B. (2022). Developıng A Scale To Investıgate Learners’ Attıtudes Towards Educatıonal Vırtual Realıty Applıcatıons (EdVR- AS). Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 12 (1), 21-40. https://doi.org/10.17943/etku.935285

Öğrencilerin Kayırmacılık Algısı Ölçeği

Çalımlı, E. N., Batuhan, F., Büyükkal, T., Kaya, N. (2019). Öğrencilerin Kayırmacılık Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 6, 357-365.

Öğrencilerin Öğretmenlerle Olan İletişimsel Yeterlilikleri Ölçeği

Özçınar, Z. (2003). Öğretmen-öğrenci-velilerin iletişimsel yeterlilikleri ve öğrenci başarısıyla olan ilişkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Öğrenciliğe Dönük Tutum Ölçeği

Erdoğdu, Y. (2020). Öğrenciliğe dönük tutum ölçeği (ödtö) geliştirme çalışması. SDU International Journal of Educational Studies , 7 (1) , 135-146. https://doi.org/10.33710/sduijes.647254

Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği

Önen, E. (2014). Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği: Türk ortaokul ve lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42),221-234.

Öğrenen Güçlenmesi Ölçeği

Çakır, S., G. ve Erdoğan, M., ( 2014 ). Öğrenen Güçlenmesi Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 ( 25 ), 297- 307.

Öğrenen Okul Ölçeği

Subaş, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan sınıf ve branş öğretmenlerinin öğrenen örgütü (okulu) algılamaları (Yüksek Lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öğrenen Örgüt Ölçeği

Macit, M. & Kıraç, R. (2022). Öğrenen örgüt ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (3) , 1603-1615

Öğrenme Çevikliği Ölçeği

Canaslan, A., ve Güçlü, N. (2020). Öğretmenlerin öğrenme çevikliği: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 28(5), 2071-2083. doi: 10.24106/kefdergi.746504

Öğrenme Güdülenmesine İlişkin Tutum Ölçeği

Yaşlı, A. (2001). Öğrenmede empatik dinleme ve öğrenme güdülenmesine etkisi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Öğrenme Merkezli Liderlik Ölçeği

Kılınç, A. Ç., Bellibaş, M. Ş., & Gümüş, S. (2017). Öğrenme Merkezli Liderlik Ölçeğinin (ÖMLÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 132-144.

Öğrenme Ortamı Ölçeği

Yildiz, E., & Ergin, O. (2007). The adaptation of metacognitive orientation of Learning Environment Scale-science (MOLES-S) into Turkish: The study of validity and reliability. Eurasion Journal of Educational Reserch, 7(28), 123-133.

Öğrenme Ortamlarındaki (Okul, Ev, Müze Ve Toplum) Bilimsel Merak Ölçeği

Yolcu, H. H. (2022). Öğrenme Ortamlarındaki (Okul, Ev, Müze ve Toplum) Bilimsel Merak Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 12 (2), 998–1005. https://doi.org/10.24315/tred.949994.

Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği

Yamaç, A., ve Gürbüz, O. C. A. K. (2013). Öğretmen adayları Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 91-105.

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği

Erişti, B. (2017). Öğrenme Sorumluluğu Ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 11 (1), 481-503.

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği (ÖSÖ-I) (Ortaokul Öğrencisi Formu)

Yeşil, R. (2013). School Learning Responsibility Scale’s validity and reliability study (for primary school students). Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(4), 1-14.

Öğrenme Sorumluluğu Ölçeği (ÖSÖ-II) (Lise Öğrencisi Formu)

Yeşil, R. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 10(1), 1214-1237.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi