TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Üniversite Öğrencileri

371 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

2×2 Başarı Yönelimleri Ölçeği

Arslan, S. ve Akın, A. (2015). 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu):geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 5(1), 7-15.

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Yılmaz, F. ve Yılmaz, F. (2015). Ahlaki Kimlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4),11-133. http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.35372

Aile Aidiyeti Ölçeği

Mavili, A., Kesen, N.F. ve Daşbaş, S. (2014). Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (33), 29-45. http://dx.doi.org/10.21560/spcd.19507

Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği

İşmen, A. E. (2004). Aile içi çocuk istismarı ölçek geliştirme çalışması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 207-221.

Ait Olma Ölçeği

Ersanlı, K. ve Koçyiğit, M. (2013). Ait Olma Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Turkish Studies, 8(12), 751-764

Akademik Öz-yeterlik Ölçeği

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayacı bir model (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akademik Aidiyet Ölçeği

Kızılkaya H. & Doğan İ., (2022). Üniversite öğrencilerine yönelik Akademik Aidiyet Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 12(1), 60-68. https://doi.org/10.5961/higheredusci.954289

Akademik Hedef Yönelimi Ölçeği

Findikoglu, F., & Gurol, M. (2021). Academic goal orientation: New insights and cultural adaptation of academic goal orientation questionnaire into the Turkish language. Georgia Educational Researcher, 18(1), 72-102. doi:10.20429/ger.2021.180104.

Akademik Kontrol Odağı Ölçeği

Akın, A. (2007). Akademik Kontrol Odağı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 9-17.

Akademik Majör Doyum Ölçeği

Gür Erdoğan, D., ve Arsal, Z. (2015). The adaptation of Academic Major Satisfaction Scale to Turkish: The validity and reliability study. International Journal of Human Sciences, 12(1), 966-974.

Akademik Motivasyon Ölçeği

Ünal-Karagüven, M. H. (2012). Akademik Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2599-2620.

Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Odacı, H., Kalkan, M.,ve Çıkrıkçı, Ö. (2017). Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 353-366.

Akademik Özyeterlik Ölçeği

Yılmaz, M., Gürçay, D., ve Ekici, G. (2007). Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 253-259.

Akademik Özyeterlilik Ölçeği

Ekici, G. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 , 174-185.

Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği

Akın, A., Akın, Ü. ve Yıldız, B. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği' nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49 - 62. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171

Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği

Eminoğlu, E. ve Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekarlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 215-240.

Akademik Yılmazlık Ölçeği

Cengiz, S. & Peker, A. (2022). Adaptation of the academic resilience Scale (ARS-30): Turkish version validity and reliability study . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 12(65) , 215-228 . DOI: 10.17066/tpdrd.1138267

Akılcı Olmayan İnançlar Testi

Yurtal Dinç, F. (1999). Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Öğrenme Ölçeği

Albayrak, E., Güngören, Ö. C. ve Horzum, M. B. (2014). Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 1-14.

Alkol Kullanım Bozukluğuna Yönelik Toplumsal Damgalama Ölçeği

Atlam, D., Şaşman-Kaylı, D., & Durusoy, R. (2023). Development Of Public Stigma Scales On Alcohol Use Disorder And Substance Use Disorder. Journal of Ethnicity in Substance Abuse, 1-17.  https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2253172

Ana Babaya Bağlanma Ölçeği

Kapçı, E .G. ve Küçüker, S. (2006). Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi. (17)4, 286-295.

Ânı Yaşama Ölçeği

Haskan-Avcı, Ö. (2016). Ânı Yaşama Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 177-192.

Anksiyete Okuryazarlığı Ölçeği

Göktaş, S., Işıklı, B., Yenilmez, Ç., Metintaş, S. (2019). Anksiyete Okuryazarlığı Ölçeği'nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 33(2), 167-174.

Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği

Akın, A. ve Yalnız, A. (2015). Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 473-482.

Anne-Baba Tutum Ölçeği

Yılmaz, A. (2000). Anne-Baba Tutum Ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 7(3), 160-172.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi