TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Uygulama Grupları: Çalışanlar

24 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Acil Durumlarda Çalışanların Öz yeterliği

Yalçın,F. (2018). Acil durumlarda çalışanların öz yeterliliği: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Önderoğlu, S. (2010). Örgütsel adalet algısı iş aile çatışması ve algılanan örgütsel destek arasındaki bağlantılar (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeği

Çakmak, C., Biçer, İ. ve Uğurluoğlu, Ö. (2019). Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 785-802.

Bilgi Yönetim Süreci Performans Değerlendirme Ölçeği

Çetinkaya, A. (2012). Örgütsel Bilgi Yönetimi Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları: Ölçek Geliştirme ve Geçerliliği Üzerine Bir Araştırma.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 10(38), 157-162.

Bireysel Rekabetçilik Ölçeği

Günay, A., ve Çelik, R. (2020). Bireysel Rekabetçilik Ölçeği: Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 11(Eksayı), 42-49. https://doi.org/10.21076/vizyoner.772132

Dijital Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E., Yozgat, U. (2023). The Validity and reliability of the Measure for Digital Leadership: Turkish Form. P. Vardarlıer, P. (Ed.), Multidimensional and Strategic Outlook in Digital Business Transformation. Contributions to Management Science içinde (53-67). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-23432-3_5

Duwas İşkoliklik Ölçeği

Doğan, T. ve Tel, F. D. (2011). Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (DUWASTR) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.

Güvenlik İklimi Ölçeği

Dursun, S., Basol, O., & Sengul, B. (2021). Güvenlik iklimi ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Economy Culture and Society, 64, 1-15. https://doi.org/10.26650/JECS2021-949898

İş Umudu Ölçeği

Akın, A., Hamedoğlu, M. A., Kaya, Ç. ve Sarıçam H. (2013). İş Umudu Ölçeği (İUÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal , 11, 56-68.

İşkoliklik Riski Testi (WART)

Çevik-Tekin, İ. ve Erdoğan, P. (2021). İşkoliliklik Riski Testi (WART) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(51), 367-380. http://dx.doi.org/10.29228/SOBIDER.50833

İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği

Gök, S., Karatuna, I. ve Başol, O. (2019). İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 22(44), 106-115. doi: 10.31828/tpy1301996120181128m000009

İşyerinde Kişilerarası Çatışma Ölçeği

Aytaç, S. ve Başol, O. (2018). İşyerinde Kişilerarası Çatışma Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilimler Dergisi, 16(32), 471-483.

İşyerinde Psikolojik Taciz Ölçeği

Tınaz, P., Gök, S. ve Karatuna, I. (2010). Türkiye’de İşyerinde Psikolojik Taciz Oranının ve Türlerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması.Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 9(34), 1-11.

İyi İzlenim Bırakma Ölçeği

Özer, A. (2005). İyi İzlenim Bırakma Ölçeğinin Hazırlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 105-121.

İzlenim Yönetimi Ölçeği

Basım, N., Tatar, İ. ve Hisli-Şahin, N. (2006). Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisi, 9(18), 1-17.

İzlenim Yönetimi Ölçeği

Basım, N., Tatar, İ. ve Şahin, N. H. (2006). Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir ölçek uyarlama çalışması. Türk Psikoloji Yazıları Dergisii, 9(18), 1-17.

Meritokrasi Ölçeği

Topdemi̇r, T. A. (2019). Politik yetinin örgütsel sapma üzerindeki etkisinde meritokrasinin düzenleyici rolü. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, İstanbul.

Örgütsel Agrıkesiciler Ölçegi

Ozmusul, M. (2015). Organizational Analgesics and Development of a Scale for Measuring Perceptions of University Students. Journal Of European Education, 5(2), 23-37.

Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği

Tülübaş, T. ve Göktürk, Ş. (2021). Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği: Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik analizi . e-Kafkas Journal of Educational Research , 8 (3) ,  https://doi.org/10.30900/kafkasegt.958388

Örgütsel Güven Ölçeği

Tuysuz, M. (2015). Effects of percieved organizational trust on employee motivation: an application on retail store employees. (Unpublished masters thesis). Marmara University, Institute of Social Sciences,Iİstanbul.

Politik Beceri Envanteri

Özdemir, M. ve Gören, S. Ç. (2015). Politik Beceri Envanterinin eğitim örgütlerinde geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 521-536. 10.14527/kuey.2015.020

Psikolojik Sermaye Ölçeği Kısa Formu

Oruç, E. (2018). Psikolojik Sermaye Ölçeği Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(14), 141-151.

Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği

Öcel, H. (2010). Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 18-26.

Uzaktan Çalışma Tutumu Ölçeği

Başol, O. & Çömlekçi, M. F. (2022). Uzaktan Çalışma Tutumu Ölçeği geçerlik-güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 243-261. doi: 10.30798/makuiibf.862439

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi