TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 365 Tarih Eğitimi

26 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Atatürk İlke ve İnkılâplarına İlişkin Tutum Ölçeği

Köçer, M. ve Demir, S.B. (2009). Atatürk ilke ve inkılâplarına yönelik olarak geliştirilen tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 877-887.

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Tutum Ölçeği

Akbaba, B. (2009). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi öğretiminde çoklu ortam kullanımının akademik başarı ve tutumlara etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeği

Üztemur, S. ve Dinç, E. (2020). Tarih Öğretimi Bağlamında İnternete Özgü Epistemik Gerekçelendirme Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması. Turkish History Education Journal, 9(1), ss. 152-169.

Matematik Tarihine ve Derslerde Kullanım Yollarına Yönelik Görüş Ölçeği

Baki, A. ve Yıldız, C. (2012). Matematik tarihine yönelik durum tespiti ve İhtiyaç Belirleme Ölçeği geliştirme çalışması. Education Sciences, 7 (4), 1017-1031. https://doi:10.12739/10.12739

Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Çetin, Ş. (2015). Milli Değerlerin Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği (MDÖTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 10(11), 447-460. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8631

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Öğretmenlerin Tarih Konularının İşlenişinde Duyuşsal Giriş Özelliklerine İlişkin Tutumları Ölçeği

Köksal, H. (1998). İlkokul öğretmenlerinin tarih konularının işlenişinde duyuşsal giriş özelliklerine ilişkin tutumları (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Okul Dışı Tarih Öğretimi Algı Ölçeği

Yazıcı, F., & Yıldırım, T. (2017). Okul dışı tarih öğretimi ve sosyal zekâ arasındaki ilişkinin yol analiziyle incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 733-755.

Ortaokul Düzeyinde Tarihsel Düşünme Beceri Ölçeği

MERAL E, NAMLI Z, YILMAZ T (2022). Developing the Historical Thinking Skill Scale at the Secondary School Level. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 12(2), 413 – 440. 10.31704/ijocis.2022.017

Popüler Tarih Eğilimleri Ölçeği

Elban, M. (2023). Commercialized history and media in Türkiye: Prediction of university students’ popular history proneness. International Online Journal of Educational Sciences, 15(5), 996-1017.https://doi.org/10.15345/iojes.2023.05.008

Savaş ve Barış Tutum Ölçeği

Aktaş, Ö. (2012). Tarih eğitiminde savaş ve barış: Ortaöğretim öğrencilerinin savaş ve barış konularıyla ilgili bilgilerinin ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Akbaba, B. ve Kılcan, B. (2012). Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 1-10

Sözlü Tarih Tutum Ölçeği (STTÖ)

Sayımlı, S. (2017). İlkokul öğrencilerinin sözlü tarihe yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Sözlü Tarih Tutumu Ölçeği

Sağlam, H. İ. & Sayımlı, S. (2018). Oral History Attitude Scale (OHAS) validity and reliability study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 5(1), 1-8.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yeşiltaş, E. ve Yılmazer, A. (2015). Tc inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine yönelik tutum ölçeği; geçerlik ve güvenirlik çalışması. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(3), 233-254.

Tarih Alan Yeterlik Algısı Ölçeği

Yıldırım, T., & Yazıcı, F. (2017). Tarih alan yeterlik algısı ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 12(17), 589-604. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11836

Tarih Öğretimi Sorun Envanteri

Toklu, S. (1997). Öğretmen algısına göre ilkokul beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde karşılaşılan sorunlar (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Tarih Öğretiminde Kadının Yerine İlişkin Tutum Ölçeği

Köse, M. (2011). Tarih öğretiminde kadın imajının yeniden inşası (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tarih Öğretmenlerinin Savaş Konularını Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği

Oruç, Ş. (2002). İlköğretim ikinci kademede görev yapan tarih öğretmenlerinin savaş konularını öğretimine ilişkin tutumları ( Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeği

Ünal, F. ve Kalçık, C. (2017). Tarihi dizilerle yaşam boyu öğrenme algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1916-1937.

Tarihsel Bakış Açısı Edinme Ölçeği

Dinç, E. ve Üztemur, S. (2018). Tarihsel bakış açısı edinme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarihsel bakış açısı edinme becerilerinin incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 478-518. 10.18039/ajesi.454643

Tarihsel Empati Ölçeği-Yetişkin Formu

Çalışkan, H. , Yıldırım, Y., & Çalışkan, A. (2023). Tarihsel Empati Ölçeği-Yetişkin Formu: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Turkish History Education Journal, 12 (1), 28-46. https://doi.org/10.17497/tuhed.1260330

Tarihsel Önem Ölçeği

Er-Tuna, Y. ve Safran, M. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin tarihsel olayların önemine ilişkin görüşlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 12(4), 163-180.

Teknolojik Değer Yönelimi Algı Ölçeği

Yıldırım, M. S., Yanpar-Yelken, T.,  & Sancar-Tokmak, H. (2023) Developing a technological value-orientation perception scale for teacher candidates, Educational Media International, DOI: 10.1080/09523987.2023.2262193

Yurtseverlik Eğitimi Ölçeği

Yazıcı, F. (2009). Yurtseverlik eğitimi: Sosyal Bilgiler ve Tarih öğretmenlerinin tutum ve algılarına yönelik bir çalışma (Tokat ili örneği). (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi