TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

480 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Seçmeli Ders Tutum Ölçeği

Aslım, G., Tekindal, M. A. & Yaşar, A. (2020). Evaluation of Factors Affecting Elective Course Preferences: Example of Faculty of Veterinary Medicine Validity and Reliability Study. Kocatepe Vet J., 13(4), 347-356. doi: 10.30607/kvj.759613

Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri

Köroğlu, A. Y., & Tepeli, K. (2023). Selçuk Gelişimsel Değerlendirme Envanteri (48-72 Ay)’nin geliştirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 37(1), 118-144. https://doi.org/10.33308/26674874.2023371465

Şiddetin Önlenmesi Ölçeği

Gemici, İ. (2008). İlköğretim kurumlarında şiddetin nedenleri ve önlenmesine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri(İzmir ili metropol ilçeleri örneği) (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sivil Birey Özalgı Ölçeği

Yeşil, R. (2015). Sivil Birey Özalgı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Educational Science (Jedus), 4, 104-116.

Sınav Stresi Ölçeği

Karaduman, B. (2017). Sınav Stresi Ölçeğinin uyarlanması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Sınava Yönelik Algılanan Önem Ölçeği (SYAÖ) – Veli Formu

Ural, O., ve Erktin, E. (2013). Merkezi seçme sınavı hazırlıklarında veli katkısı: Bir ölçek çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15(15), 183-192.

Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeği

İlhan, M. ve Çetin, B. (2014). Sınıf Değerlendirme Atmosferi Ölçeğinin (SDAÖ) geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 31-50.

Sınıf İçi Değerlendirme İnançları Ölçeği

Şentürk, C., & Baş, G. (2023). Classroom assessment beliefs of teachers: Scale validity and reliability study. Educational Research for Policy and Practice, 22, 301–323. https://doi.org/10.1007/s10671-023-09339-2

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeği

Bayat, S., & Yazar, T. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 1975-1993. Doi: 10.17679/inuefd.1163397 Bayat, S., & Yazar, T. (2022). Development of Primary School Teachers’ Values Educatıon Self Effıcıency Scale: A valıdıty and relıabılıty study. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 23(3), 1975-1993. Doi: 10.17679/inuefd.1163397

Sınıf Öğretmenlerinin Duygusal Destek Davranışlarına Yönelik Öğrenci Algısı Ölçeği

Öztürklü, Ç. (2011). İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerine yönelik duygusal destek davranış algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sınıf Öğretmenlerinin Matematiğe İlişkin İnançları Ölçeği

Güllü, H. (2021). Sınıf öğretmenlerinin matematiğe ilişkin inançlarının belirlenmesi: Ölçek uyarlama çalışması. (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sınıfta Öğrenci-Öğretmen Kişilerarası İletişimi ve Öğretmen Etkileşim Ölçeği (QTI)

Saydam, G. & Telli, S. (2016). Eğitimde Bir Araştırma Alanı Olarak Sınıfta Öğrenci-Öğretmen Kişilerarası İletişimi ve Öğretmen Etkileşim Ölçeği (QTI). Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28(2), 23-45.

Sınıfta Can Sıkıntısıyla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği

Kökçam, B. & Satan, A. (2022). Coping strategies with boredom in class: Scale development and validation. Research on Education and Psychology, 6 (2) , 207-227.

Skeç Senaryo Temelli Epistemolojik İnanç Ölçeği

Üztemur, S. (2020). Middle School Students' Epistemological Beliefs: Development of a Scale Based on Vignettes and Scenarios. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7(2), 165-176.

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği

Kabakçı, Ö. F. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme becerileri. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği

Kabakçı, Ö. F. ve Owen, F. K. (2010). Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(157), 153-166.

Sosyal Medya Kullanım Bozukluğu Ölçeği

Erzen, E., ve Odacı, H. (2021). Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği: Türkçe uyarlama çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 520-535.

Sosyal Medya Öğrenme Ölçeği

Ekşi, H. ve Aslan, B. H. (2023, 8-9 Temmuz). Sosyal Medya Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması [Bildiri sunumu]. 1. Uluslararası Selçuk Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Konya, Türkiye.

Sporda Veli Katılımı Ölçeği

Karaali, E., ve Aktaş-Üstün, N. (2022). Eğitimde veli katılımı ölçeğinin spora uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 358-368.

STEM Ebeveyn Farkındalık Ölçeği

Ünlü, C. & Şenler, B. (2020). Adaptation of STEM Parent Awareness Scale into Turkish: Validity and reliability study. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 189-198.

STEM Eğitimine Yönelik Umut ve Hedefler Ölçeği

Yaman, S., Sarışan Tungaç, A., ve Bal-İncebacak, B. (2019). STEM Eğitimine Yönelik Umut ve Hedefler Ölçeği uyarlaması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1257-1271. doi:10.24106/kefdergi.3022

STEM Tutum Ölçeği

Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaption of Stem Attitude Scale to Turkish. Electronic Turkish Studies, 10(3). 1117-1130.

STEM Tutum Ölçeği

Yaman, F. (2020) Öğretmenlerin stem eğitimine yönelik farkındalık, tutum ve sınıf içi uygulama özyeterlik algılarının incelenmesi (Tez No. 662384) [Doktora tezi, Dicle Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sürdürülebilir Eğitim Liderliği Ölçeği

Denkci Akkaş, F. & Aksu, A. (2022). Sürdürülebilir eğitim liderliği: Bir ölçek geliştirme çalışması . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54) , 1480-1497 .  https://doi.org/10.53444/deubefd.1195693

T-STEM CT Ölçeği

Sarıtepeci, M. & Durak, A. (2022). Adaptation of T-STEM CT scale to Turkish: Teacher self-efficacy and outcome expectancy for teaching computational thinking . Research on Education and Psychology, Scale Development and Adaptation Studies , 47-56

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi