TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

352 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Altun E. ve Özgenel M. (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. doi:10.5961/jhes.2021.454

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Erceylan, N. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri ve bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Ergün, H. ve Çelik, K. (2019). Örgütsel Bağlılık Ölçeği Türkçe uyarlaması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 113-121. doi: 10.30794/pausbed.409781

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Pektaş C. (2002). Toplam kalite uygulamaları ve demografik değişkenlerin iş tatmini boyutları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi farklılaştırması. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Han, B. , Dağlı, A. ve Elçiçek, Z. (2018). Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (68) , 1788-1800 .https://doi.org/10.17755/esosder.445932

Örgütsel Bilgi Yönetim Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları Ölçeği

Çetinkaya, A. (2012). ÖRGÜTSEL BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİM PERFORMANSI BOYUTLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Öneri Dergisi , 10 (38) , 157-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17896/187726

Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği

Tülübaş, T. & Göktürk, Ş. (2021). Örgütsel değişim sinizmi ölçeği: Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik analizi . e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 574-591 . https://doi.org/10.30900

Örgütsel Demokrasi Ölçeği

Geçkil, T., & Tikici, M. (2015). Örgütsel Demokrasi Ölçeği geliştirme çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 48(4), 41-78.

Örgütsel Destek Algısı Ölçeği

Yokuş, İ. (2006). Erkek egemen işlerde çalışanların örgütsel destek algıları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Örgütsel Dışlanma Ölçeği

Abaslı, K. ve Özdemir, M. (2019). Örgütsel Dışlanma Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 265-282. doi: 10.26468/trakyasobed.481620

Örgütsel Erdemlilik Ölçeği

Erkmen, T., ve Esen, E.(2012). Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Business and Economics Research Journal , 3(4), 107-121.

Örgütsel Erdemlilik Ölçeği

Akyüz, M. ve Alici, İ. (2019). Örgütsel Erdemlilik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 407-419. https://doi.org/10.21733/ibad.627989

Örgütsel Güven Ölçeği

Karapınar-Bayhan, P., Metin-Camgöz, S., & Ekmekçi-Tayfur, Ö. (2016). The mediating effect of organizational trust on the link between the areas of work Life and emotional exhaustion. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(6), 1947–1980.

Örgütsel Huzur Ölçeği

Bozanoğlu, B. ve Konan, N. (2020). Örgütsel Huzur Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(3), 1-15. https://doi.org/10.19160/ijer.836563

Örgütsel İçerme Ölçeği

Palalar-Alkan, D. (2019). Örgütsel İçerme Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 629-643.

Örgütsel İmaj Ölçeği

Altun E., ve Özgenel M., (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.454

Örgütsel İmrenme Ölçeği

Çelebi, F .Gül, H. Akkuş, B.  (2021). Örgütsel imrenme ve imrenilme: akademisyenler üzerinde bir araştırma ve ölçek uyarlaması . Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 23 (40) , 72-97

Örgütsel Maneviyat Ölçeği

Çakıroğlu, D. ve Aydoğan, E. (2021). Örgütsel Maneviyat Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(2), 1062-1077. doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1540

Örgütsel Misilleme Davranışı Ölçeği

Kaçay, Z. (2020). Örgütsel Misilleme Davranışı Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 74-88.

Örgütsel Muhalefet Ölçeği

Altınkurt, Y. ve Püsküllüoğlu, E. I. (2017). Örgütsel Muhalefet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. DPÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi/EBDER, 1(1), 75-85.

Örgütsel Muhalefet Ölçeği

Dağlı, A. (2015). Örgütsel Muhalefet Ölçeği' nin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 198-218.

Örgütsel Öğrenmenin Boyutları Ölçeği

Aydoğdu, E. (2002). İlköğretim okullarının örgütsel öğrenme kuramı açısından incelenmesi. ( Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Örgütsel Politika Algısı Ölçeği

Çelik, O. T. & Üstüner, M. (2019). Örgütsel Politika Algısı Ölçeği'nin okul örgütleri İçin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12(1), 77-96.

Örgütsel Psikolojik Sermaye Ölçeği

Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdare Dergisi, 45(1), 121-137.

Örgütsel Şarlatanlık Ölçeği

Ergün, H. (2021). Örgütsel Şarlatanlık Ölçeği Türkçe uyarlama çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 93-102.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi