TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

352 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Örgütsel Satın Alma Davranışı Ölçeği

Özdemir, N., ve Kavak, B. (2021). Örgütsel Satın Alma Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 479-493. doi:10.17494/ogusbd.1041282

Örgütsel Sessizlik Ölçeği

Şehitoğlu, Y. (2010). Örgütsel sessizlik örgütsel vatandaşlık davranışı ve algılanan çalışan performansı ilişkisi (Doktora tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Örgütsel Sessizlik Ölçeği

Benlier, O. C. ve Yıldırım, N. (2017). Örgütsel sessizliğin çalışanlar üzerinde etkileri: Kamu banka çalışanları üzerine bir araştırma. Akademik Bakış Dergisi, 59, 155-168.

Örgütsel Sessizlik Ölçeği

Kahveci, G. ve Demirtaş, Z. (2013). Öğretmenler için Örgütsel Sessizlik Ölçeği geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 167-182.

Örgütsel Sinizm Ölçeği

Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden edinilmiştir.

Örgütsel Stres Anketi (VOS-D)

Türk, M. (1997). Bir Örgütsel Stres Anketinin (VOS-D) Türkiye'ye uyarlanması (Tıpta uzmanlık tezi). Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir.

Örgütsel Utanç Yönetimi Ölçeği

Çelebi, F. (2020). Örgütsel Utanç: Ölçek uyarlaması ve çalışanlar üzerinde bir araştırma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(3), 51-60.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Ünüvar, T. G. (2006). An integrative model of job characteristics, job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior(Doctoral dissertation). The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Bitmiş, G. M., Sökmen, A. ve Turgut, H. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirliğinin yeniden değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 1-14.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Basım, H. N., & Şeşen, H. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 83-101.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Sancar, O. & Bekaroğlu, Ş. (2020). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması . JOEEP: Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Politika Dergisi , 5(2), 99-107 . https://dergipark.org.tr/en/pub/joeep/issue/55982/773901 adresinden alınmıştır.

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Yalçın, Y. ve Çobanoğlu, H. O. (2022). The validity and reliability study of The Organizational Citizenship Behavior Scale for athlete students in Turkish. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5 (4), 951-964. https://doi.org/10.38021/asbid.1175223

Örgütsel Yenilik Ölçeği

Koyuncu, A. G. (2018). Örgütsel Yenilik Ölçeği: Uyarlama çalışması. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 7 (17) , 108-122. https://doi.org/10.31199/hakisderg.379211

Ortaokul Öğrencileri İçin Bedensel Okuryazarlık Ölçeği

Özgül, F., Semiz, K., & Kangalgil, M. (2023). Ortaokul Öğrencileri için Bedensel Okuryazarlık Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-12.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilim-Sözdebilim Ölçeği

Akçay, B., Usta- Gezer, S., & Kiras, B. (2015). Development of Science-Pseudoscience Scale for elementary students: Widely Accepted Opinions Scale. Turkish Online Journal of Educational Technology,  Special Issue, 156-164.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Kullanım Yeterliliği Ölçeği

Topdağı, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri kullanımının hayat boyu öğrenme tutumlarına etkisi (Tez No. 552795) [Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

Tunç, M. F. ve Ekşi, H. (2022). Ortaokulda Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. A. Kaya ve E. Hamarta (Ed.), 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi – Tam metin kitabı içinde (s. 134-150). Türk PDR Derneği Yayınları.

Örtük Liderlik Ölçeği

Erbil, Z. E. (2019). Örtük Liderlik Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

Otantik Liderlik Ölçeği

Tabak, A., Tolga, T., Serkan, Ç. ve Polat, M. (2012). Otantik Liderlik Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlik çalışması. İş Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(4), 89–106.

Otel İşletmeleri İşgörenleri İş Tatmini Ölçeği

Kaya, İ. (2007). Otel İşletmeleri İş görenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörler : Geliştirilen Bir İş Tatmini Ölçeği. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 355-372.

Otel İşletmelerinde İş Tatmini Ölçeği

Kantarcı, K. (1997). Otel işletmelerinde iş tatmininin ölçülmesi ve işgören performansına etkileri (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Otel İşletmelerinde Yenilik Ölçeği

Atik, E. ve Baraz, A. B. (2023). Otel İşletmelerinde Yenilik Ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 6(1), 129 – 151. https://doi.org/10.53353/atrss.1159888

Otorite Davranış Ölçeği

Yıldız, H. (2000). Otoriteye yönelik davranış ölçeği dilsel eşdeğerlik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Öz Liderlik Ölçeği

Tabak, A., Sigri, Ü. ve Türköz, T. (2013). Öz Liderlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması çalışması.Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 67, 213-246.

Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeği

Akalp, H. G., Başol, O. ve Aytaç, S. S. (2022). Pandemi Dönemi İş Güvenliği Algısı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal Güvenlik Dergisi. 12(1). 85-98.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi