TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 190 Örgütsel/Endüstriyel Psikoloji

413 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Örgüt Kültürü Ölçeği

Kantek, F. (2005). Hemşirelik yüksekokulları için örgüt kültürü ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Örgüt Temelli Öz-Saygı Ölçeği

Akalın, Ç. (2006). Duygusal örgütsel bağlılık gelişiminde çalışanların algıladığı örgütsel destek ve ara bir değişken olarak örgüt temelli öz-saygı (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışı Ölçeği

Özdevecioğlu, M. (2009). Örgütlerarası Vatandaşlık Davranışları: Teorik Çerçeve ve Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (33), 47-67.

Örgütlerde Bilgi Saklama Davranışı Ölçeği

Kürü, S.A. ve Begenirbaş, M.(2023).Adaptation of The Knowledge Hiding Behavior in Organizations Scale into Turkish.The Journal of Human and Work.10(1):25-39.

Örgütlerde Davranışsal Karar Ölçeği

Güler, S., Tutar, H. ve Akbolat, M. (2021). Örgütlerde Davranışsal Karar Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19(41), 603-630. https://doi.org/10.35408/comuybd.860637

Örgütlerde Kişiler Arası Çatışma Ölçeği

Canlı, E. (2001). Örgütlerde kişilerarası çatışmalar (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Örgütsel Adalet Kavramı Ölçeği

Wasti, S. A. (2001). Örgütsel adalet kavramı ve tercüme bir ölçeğin Türkçe'de güvenirlik ve geçerlik analizi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1, 33-50

Örgütsel Adanmışlık Ölçeği

Tan, Ç. (2016). İlköğretim okul yöneticilerinin takım liderlik davranışlarının öğretmenlerin iş doyumu, örgütsel adanmışlık ve örgütsel vatandaşlık düzeylerine etkisi. EKEV Akademi Dergisi, 20 (68), 65-80.

Örgütsel Affedicilik Ölçeği

Karaman-Kepenekçi, Y. ve Nayir, F. (2015). Örgütsel Affedicilik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmenlerin Örgütsel Affediciliğe İlişkin Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 922-934.

Örgütsel Asimilasyon Ölçeği

Çağatay, Ü. ve İlğan, A. (2022). Örgütsel Asimilasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 48-64. https://doi.org/10.53586/susbid.1024684  

Örgütsel Atalet Ölçeği

Orçanlı, K., Bekmezci, M., ve Fırat, Z. (2020). “Örgütsel Atalet Ölçeği” nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (4), 1735-1753. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/783428

Örgütsel Ayrımcılık Ölçeği

Çelik, G. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel ayrımcılık ve öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Altun E. ve Özgenel M. (2021). Örgütsel imajın örgütsel bağlılığa ve performansa etkisi: Üniversite çalışanları üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2), 348-359. doi:10.5961/jhes.2021.454

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Erceylan, N. (2010). Yöneticilerin liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri ve bir araştırma (Yüksek Lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Ergün, H. ve Çelik, K. (2019). Örgütsel Bağlılık Ölçeği Türkçe uyarlaması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34, 113-121. doi: 10.30794/pausbed.409781

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Pektaş C. (2002). Toplam kalite uygulamaları ve demografik değişkenlerin iş tatmini boyutları ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi farklılaştırması. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Örgütsel Bağlılık Ölçeği

Han, B. , Dağlı, A. ve Elçiçek, Z. (2018). Örgütsel Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (68) , 1788-1800 .https://doi.org/10.17755/esosder.445932

Örgütsel Bilgi Yönetim Sürecinde Bilgi Yönetim Performansı Boyutları Ölçeği

Çetinkaya, A. (2012). ÖRGÜTSEL BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE BİLGİ YÖNETİM PERFORMANSI BOYUTLARI: ÖLÇEK GELİŞTİRME VE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Öneri Dergisi , 10 (38) , 157-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17896/187726

Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği

Tülübaş, T. & Göktürk, Ş. (2021). Örgütsel değişim sinizmi ölçeği: Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik analizi . e- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 574-591 . https://doi.org/10.30900

Örgütsel Demokrasi Ölçeği

Geçkil, T., & Tikici, M. (2015). Örgütsel Demokrasi Ölçeği geliştirme çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 48(4), 41-78.

Örgütsel Destek Algısı Ölçeği

Yokuş, İ. (2006). Erkek egemen işlerde çalışanların örgütsel destek algıları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Örgütsel Dışlanma Ölçeği

Abaslı, K. ve Özdemir, M. (2019). Örgütsel Dışlanma Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 265-282. doi: 10.26468/trakyasobed.481620

Örgütsel Erdemlilik Ölçeği

Erkmen, T., ve Esen, E.(2012). Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Business and Economics Research Journal , 3(4), 107-121.

Örgütsel Erdemlilik Ölçeği

Akyüz, M. ve Alici, İ. (2019). Örgütsel Erdemlilik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 407-419. https://doi.org/10.21733/ibad.627989

Örgütsel Güven Ölçeği

Karapınar-Bayhan, P., Metin-Camgöz, S., & Ekmekçi-Tayfur, Ö. (2016). The mediating effect of organizational trust on the link between the areas of work Life and emotional exhaustion. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(6), 1947–1980.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi