TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

738 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeği

Ballı, A. İ. K., ve Kılıç, K. C. (2016). Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 273-286.

Süreç Alanlarına Ait Unsurların Müdahale Edilebilirliği Ölçeği

Adıgüzel, O. ve Kılıç, Ş. (2016). Sağlık kurumlarında süreç danışmanlığının uygulanabilirliği: Bir üniversite hastanesi örneği. Sosyoekonomi, 24(29), 133-166.

Tablet Bilgisayar Okuryazarlığı Ölçeği

Kırksekiz, A., Kiper, A., İşbulan, O.,ve Kıyıcı, M. (2016). Tablet bilgisayar okuryazarlığı yeterlilikleri ölçek geliştirme çalışması. International Congresses on Education içinde (s.363-370). Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği

Bilici, S. ve Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. İlköğretim Online, 15 (3), 898-921.

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Ölçeği (Bağlamsal)

Bilici, S. ve Güler, Ç. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin TPAB düzeylerinin öğretim teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. İlköğretim Online, 15 (3), 898-921.

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Değerlendirme Ölçeği

Kartal, T., Kartal, B. ve Uluay, G. (2016). Öğretmen adayları için Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Değerlendirme Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 1-36.

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-yeterlik Ölçeği

Balçın, M. D., & Ergün, A. (2016). Technological pedagogical content knowledge (TPCK) self-efficacy scale for pre-service science teachers on material development: Development, reliability and validity study. Turkish Journal of Education, 5(3), 130-143. DOI: 10.19128/turje.48236

Teknolojinin doğası ölçeği

Teke, A. , Sünbül, A. M. & Sadi, Ö. (2016). The adaptation of the nature of technology scale to turkısh. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 4, 482-485.

Temel Elektronik Becerileri Özyeterlilik Algı Ölçeği (TEBÖ)

Korkmaz, Ö.,& Korkmaz, M.K. (2016). A validity and reliability study of the Basic Electronics Skills Self-Efficacy Scale (BESS). International Journal of Engineering Pedagogy (IJEP). 6(4),30-35. 10.3991/ijep.v6i4.616

Terör Toplumsal Algı Boyutunun Ekonomik İletişim Sosyolojik ve Uluslararası İlişkiler Açısından Değerlendirilme Anketi

Korkmaz, M., Ercan M., Şen, E., Kırık, A. M., Şahbudak, E., Poyraz, E., Aytaç, A., Yıldız, S., Saçan, S., Yıldız, K. ve Yücel, A. S. (2016).Terör Toplumsal Algı Boyutunun Ekonomik İletişim Sosyolojik ve Uluslararası İlişkiler Açısından Değerlendirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 23.

The West Haven Yale Çok boyutlu Ağrı Envanteri

Cetin, A. A., Bektas, H., & Ozdogan, M. (2016). The West Haven Yale Multidimensional Pain Inventory: Reliability and validity of the Turkish version in individuals with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 20, 1-9. DOI: 10.1016/j.ejon.2015.03.007

Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyabet Bakımında Ebeveyn İzlemi Ölçeği

Türk, Ç., Karataş, H. ve Bektaş M. (2016). Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyabet Bakımında Ebeveyn İzlemi Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. J Pediat Res, 3(1), 35-40.

Topluma Hizmet Uygulamaları Ölçeği

Şahin, :,& Arcagök, S. (2016). Topluma Hizmet Uygulamaları Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.2093-2102). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi.

Travmatik Doğum Algısı Ölçeği

Yalnız, H., Canan, F., Genç, R.E., Kuloğlu, M.M. ve Geçici, Ö. (2016). Travmatik Doğum Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Tıp Dergisi, 8(3), 81-88.

Trice Akademik Kontrol Ölçeği

Aydoğan, H. (2016). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerde trice akademik kontrol odağı ölçeğinin tek boyutlu faktör yapısının ön incelemesi .Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi  , 32 (32) , 325-336 . 

Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği

Dikmenli, Y. ve Konca, A. S. (2016). Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12 (6), 1273-1289.

Tüketici-Tüketici Etkileşimi Ölçeği

Savaş, B. ve Günay, G. (2016).Tüketici-tüketici etkileşiminin,tüketicilerin satın alma sonrası memnuniyet düzeyleri üzerine etkisi.Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi,51(2), 47-78.

Turizm Sektöründe Entelektüel Sermaye Ölçeği

Türkoğlu, N. (2016). Konaklama işletmelerinde kurumsallaşma, entelektüel sermaye ve rekabet gücü ilişkisinin incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi).Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, .

Turizm Sektöründe Kurumsallaşma Ölçeği

Türkoğlu, N. (2016). Konaklama işletmelerinde kurumsallaşma, entelektüel sermaye ve rekabet gücü ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Türk Çocuk/Ergenlerde Kidscreen Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği

Baydur, H., Ergin, D., Gerçeklioğlu, G., & Eser, E. (2016). Reliability and validity study of the KIDSCREEN Health-Related Quality of Life Questionnaire in a Turkish child/adolescent population. Anatolian Journal of Psychiatry, 17(6), 496-505. doi: 10.5455/apd.214559

Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği

Eryılmaz, A. ve Mammadov, M. (2016). Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersinde Akış Durumu Ölçeği’nin Psikometrik özelliklerinin incelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(13), 247-257.

Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kamer, S. T. ve Şimşek, A. S. (2016). Türk Eğitim Tarihi Dersine yönelik öğretmen adaylarının tutumlarının ölçülmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 663-678.

Türk Lirası’na Simge Belirlenmesi Operasyonuna Yönelik Tutum Ölçeği

Cebeci, İ. (2016). Türk Lirası’na Simge Belirlenmesi Operasyonuna Yönelik Tutum Ölçeği . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (54) , 216-226 .

Türkçe Dersi Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Yaşar, G , Topçuoğlu ve Ünal, F . (2016). Türkçe Dersi Söz Varlığını Geliştirmeye Yönelik Tutum Ölçeği: Bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram Ve Uygulama, 12 (5), 1041-1055.

Türkçe Dersi Tutum Ölçeği

Aytan, N. (2016). "Türkçe Dersi Tutum Ölçeği" geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 535-546.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi