TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

749 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ)

Aydın, E. (2016). Vaka yönetiminin şizofreni hastalarının klinik belirtileri, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul.

Akıllı Tahtaların Etkileşim Özelliklerinin Kullanım Düzeyi Ölçeği

Tatli, C., & Kilic, E. (2016). Interactive whiteboards: do teachers really use them interactively?. International Journal of Interactive Learning Environments, 24(7), 1439-1455. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2016.1016536

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (Lise Öğrencileri için)

Şata, M., Çelik, İ., Ertürk, Z., ve Taş, U.E. (2016). Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin (ATBÖ) Türk lise öğrencileri için uyarlama çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(1), 156-169.

Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi

Yıldız,M. (2016). Akut Koroner Sendrom Yanıt İndeksi geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeği

Çelik, E., ve Öziş, G. (2016). Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(2), 50-66. DOI: 10.30703/cije.321396

Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeği

Çelik, A.,& Öziş, G. (2016). Algılanan Ebeveyn İlişkisi Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 5(2), 50-66.

Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeği

Üstüner, M. (2016). Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(3), 429-457. doi: 10.14527/kuey.2016.017

Alışveriş Memnuniyeti Ölçeği

Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş yöneliminin alışveriş memnuniyeti üzerine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 539-552. Doi: 10.18026/cbusos.24630

Alışveriş Yönelimi Ölçeği

Unurlu, Ç. (2016). Alışveriş yöneliminin alışveriş memnuniyeti üzerine etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 539-552. Doi: 10.18026/cbusos.24630

Alkol Bağımlısı Erkek Hastalarda Aşerme Tipoloji Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Agachanli, R., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Validation study of the Turkish version of the Craving Typology Questionnaire (CTQ) in male alcohol-dependent patients. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29(3), 219-226. doi: 10.5350/DAJPN2016290303

Alt Ekstremite Fonksiyonel Ölçeği

Citaker, S., Kafa, N., Kanik, Z. H., Ugurlu, M., Kafa, B., & Tuna, Z. (2016). Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the Lower Extremity Functional Scale on patients with knee injuries. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 136(3), 389-395. doi:10.1007/s00402-015-2384-6

Alt Ekstremite Fonksiyonel Skalası

Citaker,S.,Kafa,N.,Kanik,H,Z.,Ugurlu,M.,Kafa,B.,& Tuna,Z.(2016) Translation, cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the Lower Extremity Functional Scale on patients with knee injuries. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery,136 (3), 389-395.DOI 10.1007/s00402-015-2384-6

Altyapı Sporlarında Ahlaki Karar Alma Tutumları Ölçeği-2

Gürpınar, B. (2016). Adaptation of The Attitudes to Moral Decision-Making in Youth Sport Questionnaire-2 into Turkish culture: a validity and reliability study. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 7(2), 27-39.

Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği Ayak Bileği-Ayak Arkası Ölçeği

Akbaba, Y. A., Celik, D., & Ogut, R. T. (2016). Translation, cross-cultural adaptation, reliability, and validity of Turkish version of the American Orthopaedic Foot and Ankle Society Ankle-Hindfoot Scale. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 55 (6), 1139-1142. DOI: 10.1053/j.jfas.2016.06.001

Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası

Koç, F., Balal, M., Demir, T., Alparslan, Z. N. ve Sarıca, Y. (2016). Amiyotrofik Lateral Skleroz Fonksiyonel Derecelendirme Skalası'nın Türkçe'ye uyarlanması ve güvenirlilik çalışması. Nöropsikiyatri Arşivi , 53, 229-233. DOI: 10.5152/npa.2016.11334

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Sak, U., Bal Sezerel, B., Ayas, B., Tokmak, F., Özdemir, N., Demirel Gürbüz, Ş. ve Öpengin, E. (2016). Anadolu Sak Zeka Ölçeği (ASİS) uygulayıcı kitabı.. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi ÜYEP Merkezi.

Ânı Yaşama Ölçeği

Haskan-Avcı, Ö. (2016). Ânı Yaşama Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 177-192.

Anne Babalık Becerileri ve İletişim Ölçeği

Karaırmak, Ö., Özeke-Kocabaş, E. ve Toker, N. (2016). Ergenlerde olumsuz kimlik gelişiminin önlenmesine yönelik aile rehberlik programı. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 30 (2), 1-20.

Anne Davranışları Sınıflandırma Seti

Sümer, N., Sayıl, M. ve Kazak-Berument, S. (2016). Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma: Anne Duyarlığı Sınıflama seti ve Bağlanma Davranışı Sınıfla Seti. Koç Yayınları.

Anne- Baba- Çocuk İletişimi Değerlendirme Aracı (ABÇİDA)

Arabacı, N. ve Ömeroğlu, E. (2016). Anne- Baba- Çocuk İletişimi Değerlendirme Arac'nın (ABÇİDA) geliştirilmesi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(7), 1-21.

Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Geçkil, E., Koçak, V., Altuntuğ, K., ve Ege, E. (2016). Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(4), 233-242.

Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği

Geçkil, E., Koçak, V., Altuntuğ, K. & Ege, E.  (2016) Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19 (4), 0-0. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275549

Antisosyal İnançlar ve Tutumlar Ölçekleri

Hurioglu, L., & Tümkaya, S. (2016). The Adaptation of Antisocial Beliefs and Attitudes Scales: Case from Turkish Perspective. Universal Journal of Educational Research, 4(7), 1614-1628.

Arapça Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Özcan, Y. ve Yapıcı, A.(2016). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin Arapça dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Örneği). Çukurova üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(2), 113-142.

Araştırma Sorgulamaya Yönelik Öz-yeterlilik Algı Ölçeği

Ozan, C. E., Korkmaz, Ö. ve Karamustafaoğlu, S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin Araştırma Sorgulamaya Dönük Özyeterlilik Algı Ölçeği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 679-695.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi