TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 390 Beden Eğitimi

143 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Yoncalık, O. (2006). İlköğretim II. kademe I. sınıf beden eğitimi derslerinde eşli çalışma stili uygulamalarının öğrenci tutumuna ve başarısına etkisi. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Karakılıç, M. (2009). Beden eğitimi dersi için hazırlanan tutum ölçeğinin psikometrik kuramlar açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Ankara.

Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Ölçeği

Daşdan, E. N. (2006). Beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin algıladıkları güdüsel iklimleri: Ölçek uyarlama çalışması. (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Beden Eğitimi Derslerinde Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği

Çamlıyer, H. (2006). Beden eğitimi derslerindeki öğrencilerin algıladıkları güdüsel iklimleri: Ölçek uyarlama çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Beden Eğitimi Öğretim Yeterliliği Ölçeği

Erbaş, M. K. , Varol, Y. K. & Ünlü, H. (2011). Beden Eğitimi Öğretim Yeterliliği Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (1), 16-27.

Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeği

Turan, Z. (2015). Beden Eğitimi Öğretmen Adayları İçin Halk Oyunları Dersi Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 202 – 222.

Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği

Sayan, S. , Akay, B. , Ceylan, M. & Orhan, R. (2022). Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları İçin Özel Öğretim Yöntemleri Öz-Yeterlik Ölçeği: Geliştirme ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi , 8(2) , 624-635.

Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği

Munusturlar, S., & Yıldızer, G. (2020). Beden Eğitimi Öğretmenleri için Algılanan Beden Okuryazarlığı Ölçeği’nin faktör yapısının Türkiye örneklemine yönelik sınanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 200-209. doi:10.16986/HUJE.2019049146

Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin Engelli Çocuklara Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği

Beyazoğlu, G., & Günel, I. (2021). Self-efficacy Scale children with Disabilities for Physical Education Teachers: Turkish validity and reliability study. IJETSAR (International Journal of Education Technology and Scientific Researches), 17(7), 347-377.

Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği

Ünlü, H., Sünbül, A.M. ve Aydos, L. (2008). Beden Eğitimi Öğretmenleri Yeterlilik Ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 23-33.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Öz-yeterlilik Ölçeği

GenÇay, Ö. A. (2009). Validation of The Physical Education Teachers' Physical Activity Self-Efficacy Scale with a Turkish sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(2), 223-230. doi: 10.2224/sbp.2009.37.2.223

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği

Özbek, O. (2003). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki etik ilkeleri ve bu ilkelere uyma düzeyleri (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği

Ünlü, H. (2011). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (BEÖYTÖ) geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2005-2020.

Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç Ölçeği

Uğraş, S. ve Dindar, M . (2019). Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleki İnanç Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1) , 23-34 .

Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği

Daşdan, E. N., Çamlıyer, H., Çamlıyer, H. ve Kazak-Çetinkalp, Z. (2007). Beden Eğitimi Sınıflarında Öğrenme ve Performans Yönelimi Ölçeği’nin Türk öğrenciler için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 3-10.

Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeği

Varol, Y. K. (2014). Beden Eğitimi Sürekli Kaygı Ölçeğinin TürkçeyeuUyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(1), 221-235.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ)

Kangalgil, M., Özgül, F., Temel, A., Kural, T., & Karagöz, Y . (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değerler Eğitimi Ölçeği (BESDDEÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 70-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/60685/855962

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği

Yücekaya, M. A., Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 252-266. Doi: 10.25307/jssr.1084287

Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Problem Belirleme Ölçeği

Bozdemir, R. (2012). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersinde karşılaştıkları problemlere yönelik ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutum Ölçeği

Süngü, B. (2012). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının zihinsel engelli çocuklara yönelik tutumlarıyla ilgili bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İletişim Becerileri Ölçeği

Öztürk Karataş, E. ve Karataş, Ö. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İletişim Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spor Eğitim Dergisi, 6(1), 63-73. https://doi.org/10.55238/seder.1069514

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Kaynaklı Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği

Burucu, S. (2019). Beden eğitimi derslerinde algılanan özerklik desteğinin güdülenme düzeyi ve optimal performans duygu durumu ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle ilgili Mesleki Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, E. B., Akşit, S., & Arslan, Y. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Mesleki Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 38-54.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tutumu Ölçeği

Başkonuş, T. & Soyer, F. (2020). Developing the Measurement and Evaluation Attitude Scale for Physical Education and Sports Teachers. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7 (4), 96-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pes/issue/57050/804084

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği-Türkçe Versiyonu (BESÖY-TR)

Şahin, E. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Çocuklara Yönelik Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe uyarlaması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi