TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 1999

69 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği

Çınar- Dede, N. (1999). 0-6 Yaş çocuklarda annenin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini tanılama ölçeği'nin geliştirilmesi ve çocuktaki kazaları önlemede annelere verilen eğitimin etkisi (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği

Bilgin, M. (1999). 14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Çalışması . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 2 (12) , 7-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tpdrd/issue/21432/229872

Açık Kaygı Ölçeği

Karagüven, M. H. (1999). Açık Kaygı Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği ile ilgili bir çalışma. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 203-218.

Ağrı Yönetimi İle İlgili Hemşirelerin Bilgi Ve İnançlarının Değerlendirilmesi Formu

Üstkan, H. (1999). Ağrı yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve inançlarının değerlendirilmesi (Doktora tezi).İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ahlâki Olgunluk Ölçeği

Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aile İçi Kadına Yönelik Şiddet Ölçeği

Çiler- Kılıç, B. (1999). Aile içi kadına yönelik şiddetin belirlenmesi ve hemşirenin rolü (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akıl Hastalığına Karşı Tutumlar Ölçeği

Çırakoğlu, O. C. (1999). Coorpetative contact and attitudes toward mental illness (Master’s thesis). Middle East Technical University Social Sciences Institute, Ankara.

Akılcı Olmayan İnançlar Testi

Yurtal Dinç, F. (1999). Üniversite öğrencilerinin akılcı olmayan inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Algılanan Konteyner Taşımacılığı Hizmet Kalitesi Ölçeği

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Amaçların Gerçekleşme Düzeyini Ölçen Envanter

Çelik, K. (1999). İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Annelik Temsilleri Ölçeği

Taşkın- Ilıcalı, E. (1999). Maternal representations during pregnancy and early matherhood (Master’s thesis). Boğaziçi University, İstanbul.

Askerlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği

Pınar, Ç. (1999). Hava Harp Okulu öğrencilerinin genel özellikleri ile akademik başarılarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Babalık Rolü Algı Ölçeği (BRAÖ)

Kuzucu, Y. (1999). Babalarıyla çatışma düzeyi yüksek ve düşük olan ergenlerin ve babalarının babalık rolüne ilişkin algılarının karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bem Cinsiyet Rolü Envanteri

Yaşın Dökmen, Z. (1999). Bem Cinsiyet Rolü Envanteri Kadınsılık ve Erkeksilik Ölçekleri Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Kriz Dergisi, 7(1), 27-40.

Bilgisayar Destekli Durumlu Öğrenme Tutum Ölçeği

Ataizi, M. (1999). Bilgisayar destekli durumlu öğrenmede bilişsel biçim ve içeriğin gerçeklik düzeyinin sorun çözme becerilerinin gelişimine etkisi (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeği

Demir, T., Eralp-Demir, D., Ozmen, E. ve Uysal, O. (1999). Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği . Düşünen Adam, 12(4), 23-30.

Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği

Erden, G., Kılıç, E. Z., Uslu, R. İ. ve Kerimoğlu, E. (1999). Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği: Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3), 143-149.

Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği

Aslan, S. H., ve Alparslan, Z. N. (1999). Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeğinin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 275-285.

Dini Bilgi Ölçeği

Yılmaz, S. (1999). 7 - 9 yaş çocuklarının dini bilgi ve duygu gelişimleri üzerinde ailenin etkisi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Doğum Sonu Hemşirelik Bakımını Değerlendirme Ölçeği

Yıldız- Eryılmaz, H. (1999) Doğum sonu hemşirelik bakımının değerlendirilmesinde ölçek geliştirilmesi ve uygulananan bakım yönteminin (pathway) etkilerinin belirlenmesi (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Doktorların Hastalarına Yönelik Tutumları Envanteri

Cihan, H. (1999). Doktorların hastalarına karşı tutum belirlemeye yönelik bir envanter geliştirme geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Epworth Uykululuk Ölçeği

Ağargün, M. Y., Çilli, A. S., Kara, H., Bilici, M., Telcioğlu, M., Semiz, Ü. B., ve Başoğlu, C. (1999). Epworth Uykululuk Ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 261-267.

Fen Dersine Karşı Tutum Ölçeği

Tepe, D. (1999). Öğrencilerin fen derslerine karşı tutumları ile başarıları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Genişleyen Benlik Ölçeği

Tokgöz, T. (1999). Conflict in cross-gender intimate relationships: The effects of westernization on the "expanding self" of Turkish undergraduates (Master’s thesis). Boğaziçi University Social Sciences Institute, İstanbul.

Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Mesleğe Uyum Sorunları Ölçeği

Korkmaz, S. (1999). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları (Yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi