TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 430 Yönetim ve Organizasyon

275 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci Ölçeği

Özcan, M. (2020). Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direnci üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Aday Memnuniyeti Ölçeği

Küskü, F., Ataman, B., ve Çakmak, A. (2003). İş görüşmelerinin değerlendirilmesi: Aday Memnuniyeti Ölçeği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29-55.

Afet Tehdidi için Psikolojik Hazırlık Ölçeği

Türkdoğan-Görgün, C., Koçak-Şen, İ., & McLennan, J. (2023). The validity and reliability of the Turkish version of the Psychological Preparedness for Disaster Threat Scale. Nat Hazards.  https://doi.org/10.1007/s11069-023-06006-w

Ahlaki Çözülme Ölçeği

Erbaş, E., ve Perçin- Şahin, N. (2017). Ahlaki Çözülme Ölçeği Türkçe geçerlemesi ve kişi çevre uyumu ilişkisi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 177-190.

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçeği

Karaibrahimoğlu, A., Güvenç, F. ve Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(37), 52-63. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik Personel Memnuniyet Ölçeği

Başoğlu, T. (2019). Yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi kapsamında çalışan memnuniyeti ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Kurumsal Destek Ölçeği

Dolma, Ö., Torun, A. A. (2017). Psychometrıc study of the turkısh survey of perceıved organızatıonal support. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 271 – 295.

Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği

Nayır, F. (2014). Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (28).89-106.

Algılanan Politik Öz- Yeterlilik Ölçeği (APÖYÖ)

Akın, A., Savcı, M., Akın, Ü. ve Özçelik, B. (2014). Algılanan Politik Öz- Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 501-505.

Algılanan VUCA Maruziyeti Ölçeği

Döner, E., & Efeoğlu, E. (2023). Being Affected By VUCA Factors? Developing The “Perceived VUCA Exposure” Scale. GAB Akademi, 3(5), 28–53. https://doi.org/10.5281/zenodo.10448744  

Algılanan Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği

Kuzgun, Ş. (2023). Algılanan Yeşil Örgütsel Davranış Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Ş. Karabulut (Ed.), Yönetim ve Strateji Alanında Yaşanan Gelişmelere İlişkin Akademik Çözümlemeler içinde (s. 59–70). Ekin Yayınevi.

Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeği

Çakmak, C., Biçer, İ. ve Uğurluoğlu, Ö. (2019). Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 785-802.

Anlamlandıran Liderlik Ölçeği

Taş, M. A. (2022). Sivil toplum kuruluşlarında anlamlandıran liderlik modeli (Tez No. 743672) [Doktora tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Arabuluculuk Yetkinliği Ölçeği

Mert, İ. S., ve Abubakar, A. M. (2020). Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S., ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık iklimi ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Askeri Bağlamda Liderin Etkinliği Ölçeği

Künter, N. ve Gürbüz, S. (2014). Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve AskeriLiderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 457-466, 07-08 Kasım 2014, Kayseri

Askerî Lidere Güven Ölçeği

Yeşilbaş, İ. (2014). Askeri lidere duyulan güvenin öncülleri: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Askeri Liderlik Ölçeği

Künter, N. (2014). Askeri liderlik: Kavramlaştırma ve askeri liderin etkinliğinin ölçümüne ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Ateşleyici Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U.(2019).Bağlanmaya hazır çalışanlar ve tutkulu örgütler için ateşleyici liderlik – Ateşleyici Liderlik Ölçeği (alö) geliştirme çalışması.27. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri.Antalya,Türkiye

Basamak Tipi Yönetici Ölçeği

Çağatay, Ü. & Tok, T. N. (2022). Basamak Tipi Yönetici Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 10 (1) , 15-25 .

Başarılı Okul Liderliği Ölçeği (Başol)

Yılmaz, S., Börü, N. (2022). Başarılı Okul Liderliği Ölçeği (Başol): Bir Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim Dergisi , 51 (235) , 2447-2464 . DOI: 10.37669/milliegitim.909081

Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği (Development of Municipality Services Satisfaction Scale)

Gürel-Yıldırım, B. (2011). Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği geliştirme: Kamu çalışanları üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilge Liderlik Ölçeği

Üzüm, B., Özkan, O. S., & Gülbahar, Y. (2022). Bilge liderlik ölçeğini türkçeye uyarlama çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(3), 1795–1803. https://doi.org/10.20491/isarder.2022.1472

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi