TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 430 Yönetim ve Organizasyon

176 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımına Karşı Yönetici Direnci Ölçeği

Özcan, M. (2020). Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu yazılım kullanımına karşı yönetici direnci üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Aday Memnuniyeti Ölçeği

Küskü, F., Ataman, B., ve Çakmak, A. (2003). İş görüşmelerinin değerlendirilmesi: Aday Memnuniyeti Ölçeği. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 29-55.

Ahlaki Çözülme Ölçeği

Erbaş, E., ve Perçin- Şahin, N. (2017). Ahlaki Çözülme Ölçeği Türkçe geçerlemesi ve kişi çevre uyumu ilişkisi. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 177-190.

Akademik Personel Memnuniyet Ölçeği

Başoğlu, T. (2019). Yükseköğretim kurumlarında toplam kalite yönetimi kapsamında çalışan memnuniyeti ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul.

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Kurumsal Destek Ölçeği

Dolma, Ö., Torun, A. A. (2017). Psychometrıc study of the turkısh survey of perceıved organızatıonal support. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 271 – 295.

Algılanan Politik Öz- Yeterlilik Ölçeği (APÖYÖ)

Akın, A., Savcı, M., Akın, Ü. ve Özçelik, B. (2014). Algılanan Politik Öz- Yeterlik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(35), 501-505.

Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeği

Çakmak, C., Biçer, İ. ve Uğurluoğlu, Ö. (2019). Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 785-802.

Arabuluculuk Yetkinliği Ölçeği

Mert, İ. S., ve Abubakar, A. M. (2020). Arabulucuk Yetkinliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 49-57.

Araçsallık İklimi Ölçeği

Özkan, O. S., ve Üzüm, B. (2022). Araçsallık iklimi ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ile Türkçe’ye uyarlanması. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 269-276. https://doi.org/10.11616/asbi.1023153

Askeri Bağlamda Liderin Etkinliği Ölçeği

Künter, N. ve Gürbüz, S. (2014). Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve AskeriLiderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 457-466, 07-08 Kasım 2014, Kayseri

Askerî Lidere Güven Ölçeği

Yeşilbaş, İ. (2014). Askeri lidere duyulan güvenin öncülleri: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Askeri Liderlik Ölçeği

Künter, N. (2014). Askeri liderlik: Kavramlaştırma ve askeri liderin etkinliğinin ölçümüne ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması (Yüksek lisans tezi, Kara Harp Okulu Komutanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Ateşleyici Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U.(2019).Bağlanmaya hazır çalışanlar ve tutkulu örgütler için ateşleyici liderlik – Ateşleyici Liderlik Ölçeği (alö) geliştirme çalışması.27. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri.Antalya,Türkiye

Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ)

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U. (2020). Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ) geliştirme çalışması. Akdeniz İİBF Dergisi, 20(1), 18-34.

Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği (Development of Municipality Services Satisfaction Scale)

Gürel-Yıldırım, B. (2011). Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği geliştirme: Kamu çalışanları üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgi Teknolojileri Verimliliği

Türen, U. ve Erdem, H. (2017). Örgütsel adalet algısının işgörenlerin bilgi teknolojileri verimliliği üzerindeki etkisi: Havacılık sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 19, 89-110. doi: 10.18092/ulikidince.310059

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kurum Düzeyinde Kişiye Yönelik Hizmet Kapsayıcılığının Değerlendirme Ölçeği

Tunç, B. (2015). Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kurum düzeyinde kişiye yönelik hizmet kapsayıcılığının değerlendirme ölçeği (Tıpta uzmanlık tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Manisa). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Çalışan Memnuniyeti Ölçeği

Şimşek, H., Çetinkaya, F. F., ve Aytekin, C. (2019). Örgütsel kalite göstergesi olarak çalışan memnuniyeti: Bir ölçek geliştirme çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29 (2), 233-245.

Çalışan Mutluluğu Ölçeği (ÇMÖ)

Akduman, G. (2021). Çalışan Mutluluğu Ölçeği (Çmö): Türk Kültüründe Çalışanları Mutlu Eden Kriterleri Analiz Eden Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. International Academic Social Resources Journal, 6(30), 1505-1516. doi:10.31569/ASRJOURNAL.328

Çalışan Sesliliği Ölçeği

Çetin, Ş. ve Çakmakçı, C. (2012). Çalışan Sesliliği Ölçeğini Türkçe'ye uyarlama çalışması. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 22(2), 1-19.

Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği

Küçük, B. A. (2021). Çalışma Arkadaşı Desteği Ölçeği (ÇAD): Türkçe'ye uyarlama çalışması. Öneri Dergisi, 16(56), 611-633. doi: 10.14783/maruoneri.875048

Çalışma Yaşamı Alanları Ölçeği

Karapınar-Bayhan, P., Metin-Camgöz, S., & Ekmekçi-Tayfur, Ö. (2016). The mediating effect of organizational trust on the link between the areas of work Life and emotional exhaustion. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(6), 1947–1980.

Çevik Liderlik Becerisi Algısı Ölçeği

Bir, Y. ve Koç, M. (2022). VUCA ortamında çalışanların çevik liderlik becerisi algısı: Bir ölçek geliştirme çalışması ve saha araştırması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 18(4), 1270-1307. https://doi.org/10.17130/ijmeb.1166705

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi