TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 366 Coğrafya Eğitimi

33 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Açık – Deniz Orkinos Balık Yetiştiriciliği ve Yasal Sınırlamaları Ölçeği

Koçak, E. (2018). AÇIK – DENİZ ORKİNOS BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE YASAL SINIRLAMALARIN BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR TESİS ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ . Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 7 (2) , 558-565 . DOI: 10.28948/ngumuh.443592

Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testi

Çiğdemoğlu, C.,  Arslan, H. (2017). Atmosfer ile İlgili Çevre Problemleri Konularında Kavram Yanılgılarını Tespit Eden Üç Aşamalı Tanı Testinin Türkçeye Uyarlanması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 671 – 699. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2017.26

Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Gümüş, N., Özüpekçe, S.( 2013 ) Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. International Periodical for the Languages Literature and History of Turkish and Turkic, 8(8), 665-677.

Bilgisayar Destekli Coğrafya Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği

Teyfur, E. (2009). 9. Sınıf Coğrafya dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

CBS Tutum Ölçeği

Baloğlu Uğurlu, N. (2012). CBS Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of Social Science Research, 1 (1), 14-24. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijssresearch/issue/32874/365276

Coğrafya Dersi İşleniş Tarzı ve Öğrenci Tutumu Ölçeği

Sözen, E. (2019, Şubat). Öğrencilerin coğrafya ders işleniş tarzı ve coğrafya derslerine yönelik tutumları üzerine ölçek geliştirme çalışması. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde sunulan bildiri. Yalova, Türkiye.

Coğrafya Dersi Öğrenci Tutumu, Ders İşlenişi ve Materyal Kullanımı Ölçeği

Sözen, E. (2019). Coğrafya dersi tutumu, coğrafya ders işlenişi ve materyal kullanımına yönelik ölçek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. AJELI - Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 7 (1), 1-14 .

Coğrafya Dersi Öğrenci Tutumu, Ders İşlenişi ve Materyal Kullanımı Ölçeği

Sözen, E. (2019). Coğrafya dersi tutumu, coğrafya ders işlenişi ve materyal kullanımına yönelik ölçek geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 7(1), 1-14.

Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği

Uzunöz, A. (2008). Ortaöğretim dokuzuncu sınıf coğrafya dersinde çoklu zeka destekli eğitimin öğrenci başarısı tutumu ve kalıcılığına etkisi (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği

Demir, S. B. ve Koç, H. (2013). Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 8(8), 1765-1777.

Coğrafya Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Karadeniz, C.B. ve Bilgi, M.G. (2010).Coğrafya Dersinde Kullanılan Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2), 511-532.

Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Uzunöz, A. (2011). Coğrafya Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1264-1277.

Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Özgen, N., Bindak, R. ve Birel, F.K. (2007). Coğrafya dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 58-64.

Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Güven, B. ve Uzman, E. (2006). Ortaöğretim Coğrafya Dersi Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 527 -236.

Coğrafya Derslerinde Mekânsal Düşünme Öğretimi Ölçeği

Şanlı, C. ve Sezer, A. (2019). Coğrafya Derslerinde Mekânsal Düşünme Öğretimi Ölçeği: Türkçeye uyarlama geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Coğrafya Dergisi, 28 (2), 213-225.

Coğrafya Motivasyon Ölçeği

Değirmenci, Y. (2015). CBS (Coğrafi bilgi sistemleri) destekli öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve motivasyonlarına etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Kaya, M. F. (2013). Coğrafya Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği Geliştirme Çalışması. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 155-174.

Coğrafya Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği

Karadeniz, C. B. ve Sarı, S. (2012). Coğrafya Öğretimi Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9(33), 9-27.

Coğrafya Tutum Ölçeği

Tekinarslan, H. (2006). Lise öğrencilerinin coğrafya dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Harita Okuma Özyeterlilik Ölçeği

ÖZCAN, F., & UZUN, F. V. (2017). HARİTA OKUMA ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ: ÖLÇEK GELİŞTİRME, GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (11), 158-172.

Hemşirelerin Çevre Bilinci Ölçeği

Bulut, A., & Kasap, R. İ. (2023). Hemşirelerin Çevre Bilinci Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1384-1403.

İlköğretim Çevre Okuryazarlığı Aracı

Erdoğan, M. (2009). Fifth grade students' environmental literacy and the factors affecting students' environmentally responsible behaviors. (Doctoral thesis). Middle East Technical University Graduate School of Social Sciences, Ankara.

İlköğretim Öğrencileri Çevre Tutum Ölçeği (İÇTÖ)

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). Elementary students’ attitudes towards environment. Elementary Education Online, 6(3), 452-468.

Lise Öğrencileri için İklim Değişikliği Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Geçerlilik Analizi

Gönen, Ç., Deveci, E.Ü. & Aydede, M.N. Development and validation of climate change awareness scale for high school students. Environ Dev Sustain 25, 4525–4537 (2023). https://doi.org/10.1007/s10668-022-02213-w

Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği (ÖET-ÖY)

Eroğlu-Garip, S. (2022). Öğrenme için Evrensel Tasarım Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği’nin geliştirilmesi (Tez No. 714626) [Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi