TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 301 Eğitim Psikolojisi

480 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Okula İlişkin Tutum Ölçeği

Adıgüzel, A. (2012). Okula İlişkin Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 30-45.

Okula Uyum Ölçeği

Durnalı, M., Filiz, B. ve Aydın, E. (2018). Okula Uyum Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 115-127.

Okula Uyum Ölçeği

Gündüz, H. B. ve Özarslan, N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 212-230.

Okula Yönelik Güdü Envanteri

Uslu, Ö. ve Öğretmen, T. (2018). Okula Yönelik Güdü Envanteri'nin Türkçe'ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 386-403. doi: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.391358

Okula Yönelik Tutum Ölçeği

Alıcı, D. (2013). Okula Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 38, 318-331.

Okullarda Hata Yönetimi Kültürü Ölçeği

Kurum, G. (2022). Okullarda hata yönetimi kültürü ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23(3) , 1280-1301 . DOI: 10.17679/inuefd.1076546

Okullardaki Örgütsel İşlev Bozuklukları Ölçeği

Kurban, C. (2022) Okullardaki örgütsel işlev bozukluklarının örgütsel eylemsizlik ile ilişkisinde sinerji yönetiminin aracılık rolü (Tez No. 722557) [Doktora tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Okulların Örgütsel DNA Özellikleri Ölçeği

Nacar, D. & Demirtaş, Z. (2021). Okulların Örgütsel DNA Özellikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması . OPUS International Journal of Society Researches , 18 (44) , 7594-7615 . DOI: 10.26466/opus.885896

Okuma İç Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kurnaz, H. (2019) Okuma İç Motivasyonu Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-250. doi: 10.29299/kefad.2018.20.01.008

Ortaöğretim Düzeyinde Öğretmen Yakınlık Davranışları Ölçeği

Kolburan- Geçer, A. (2002). Öğretmen yakınlığının öğrencilerin başarıları, tutumları ve güdülenme düzeyleri üzerindeki etkisi. (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği

Aypay, A. (2012). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Okul Tükenmişliği Ölçeği (OOTÖ). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 773-787.

Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Özel Ders Eğilim Ölçeği

TURKAN, A., & ÇELİKÖZ, N. (2016). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖZEL DERS EĞİLİM ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3(2), 398-410.

Ortaöğretim Öğrencilerinin Eğitimsel Özgeçmiş Anketi

Gürpınar, H. C. (1994). Ortaöğretim öğrencilerinin eğitimsel özgeçmişleri ile uyum düzeyleri arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı: Ebeveyn, Öğretmen, Öğrenci Ölçeği Kısa Formu

Masal, E., Takunyacı, M. ve Şevik., M. Ş. (2019). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ebeveyn, Öğretmen, Öğrenci Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlama çalışması. Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, 1(1), 29-41.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilim-Sözdebilim Ölçeği

Akçay, B., Usta- Gezer, S., & Kiras, B. (2015). Development of Science-Pseudoscience Scale for elementary students: Widely Accepted Opinions Scale. Turkish Online Journal of Educational Technology,  Special Issue, 156-164.

Ortaokul Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Kullanım Yeterliliği Ölçeği

Topdağı, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin bilişim teknolojileri kullanımının hayat boyu öğrenme tutumlarına etkisi (Tez No. 552795) [Yüksek lisans tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Tayşi, E. K. ve Özbay, M. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 187-199.

Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği

Yaman, S. (2016). Ortaokul Öğrencileri İçin Fen Öğrenmeye Yönelik Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği Uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 123 – 140.

Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği

Kaynak, S., Özhan, M. B. ve Kan, A. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Okul Motivasyonu Ölçeği geliştirme çalışması. Turkish Studies, 12(4), 293-312.

Ortaokul Öğrencileri İçin Stem Tutum Ölçeği

Benek, İ., & Akçay, B. (2019). Development of STEM Attitude Scale for Secondary School Students: Validity and reliability study. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 7(1), 32-52. doi: 10.18404/ijemst.509258

Ortaokul Öğrencileri İçin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği

Çiftcibaşı, F., Korkmaz, Ö. ve Karamustafaoğlu, S. (2020). Ortaokul öğrencileri için yaşam boyu öğrenme becerileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), https://doi.org/211–226.10.17556/erziefd.618167 

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematiksel Üstbiliş Farkındalık Ölçeği

Kaplan, A. & Duran, M. (2016). Ortaokul öğrencilerine yönelik matematiksel üstbiliş farkındalık ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (32) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/26879/282650

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek

Yılmaz, O., İbret, B.Ü. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Vatandaşlık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek geliştirme çalışması. Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 59-77.

Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeği

Doğan, B. ve Erdem, İ. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 64-81.

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Kaygısı Ölçeği

Çelik, M. E. (2021). Ortaokul öğrencilerinin fen kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi