TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Yıllar: 2016

749 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Yeni Medya Okuryazarlık Ölçeği

Koc, M., & Barut, E. (2016). Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students. Computers in human behavior, 63, 834-843.

Yenilikçi Okul Ölçeği

Aslan, H. ve Kesik, F. (2016). Yenilikçi okul ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(4), 463-482. doi: 10.14527/kuey.2016.018

Yerel Halkın Aidiyet Duygusu Ölçeği

Aslan-Ayazlar, R. ve Ayazlar, G. (2016). Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1451-1470.

Yerel Halkın Turizmin Etkilerine Yönelik Algıları Ölçeği

Aslan-Ayazlar, R. ve Ayazlar, G. (2016). Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1451-1470.

Yerel Halkın Yaşam Tatmini Ölçeği

Aslan-Ayazlar, R. ve Ayazlar, G. (2016). Yerel halkın turizmin etkilerine yönelik tutumunda aidiyet duygusu ve yaşam tatmininin rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (4), 1451-1470.

Yeşil Reklama Yönelik Tutum Ölçeği

Cinnioglu, H., Atay, L. ve Korkmaz, H. (2016). Önlisans öğrencilerinin yeşil reklama ilişkin algılarının belirlenmesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 11 (43), 198-210.

Yetişkin ADHD Öz Bildirim Ölçeği

Evren, C., Umut, G., Bozkurt, M., Teksin-Unal, G., Agachanli, R., & Evren, B. (2016). Psychometric properties of the Turkish version of the adult ADHD self-report scale (ASRS-v1. 1) in a sample of inpatients with alcohol use disorder. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 29, 109-119. doi: 10.5350/DAJPN2016290202

Yetişkin Eğlence Eğilimi Özeliği Ölçeği

Yurt, Ö., Keleş, S. ve Koğar, H. (2016). Yetişkin Eğlence Eğilimi Özeliği Ölçeği Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(1), 650-662.

Yetişkin Prososyallik Ölçeği

Bağcı, B. ve Öztürk-Samur, A. (2016). Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 59-79.

Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği

Türkoğlu N. ve Kılıç D. (2016,, May). Reliability and validity study of the Turkish form of Health Literacy Scale. ISPOG Congress'inde poster bildiri olarak sunulmuştur. Malaga,İspanya

Yetişkinliğe Geçiş Becerileri Ölçme Aracı

Cesur-Yakaboylu, G. (2016). Özel gereksinimli öğrenciler için yetişkinliğe geçiş becerileri ölçme aracının geliştirilmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışları Ölçeği

Özel-Yalçınkaya, S. (2016). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışları Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (YOİKTÖ)’

Yıldırım, N. ve Tüzel, E. (2016). Yöneticilerin Okuldaki İnsan Kaynağını Tanıma Ölçeği (YOİKTÖ)’nin geliştirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 128-141. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000148377

Yorgunluğun Çok Boyutlu Değerlendirmesi

Kevser, G. Ö. K., Cengiz, G., Kemal, E. R. O. L., & Özgöçmen, S. (2016). The Turkish version of Multidimensional Assessment of Fatigue and fatigue severity scale is reproducible and correlated with other outcome measures in patients with systemic sclerosis. Archives of Rheumatology, 31(4), 329-332. doi: 10.5606/ArchRheumatol.2016.5909

Yorgunluk Şiddeti Ölçeği

Kevser, G. Ö. K., Cengiz, G., Kemal, E. R. O. L., & Özgöçmen, S. (2016). The Turkish version of multidimensional assessment of fatigue and Fatigue Severity Scale is reproducible and correlated with other outcome measures in patients with systemic sclerosis. Archives of Rheumatology, 31(4), 329-332. doi: 10.5606/ArchRheumatol.2016.5909

Young İnternet Bağımlılığı Testi-Kısa Form

Kutlu, M., Savcı M., Demir, Y. ve Aysan, F. (2016). Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formunun Türkçe uyarlaması: Üniversite öğrencileri ve ergenlerde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 69-76.

Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeği

Erol, M. ve Yıldırım, İ. (2016). Yükseköğrenim yaşam doyumu ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(1), 221-243.

Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ölçeği

Doğan, D., & Aypay, A. (2016). Scale of Accountability in Higher Education Institutions: A study of validity and reliability. Journal of Higher Education and Science, 6(3), 386-397. doi: 10.5961/jhes.2016.175

Yükseköğretim Kurumlarının İmaj Çekicileri Ölçeği

Polat, S., Arslan, Y. ve Yavaş, E. (2016). Üniversite seçim sürecinde üniversite imaj çekicilerinin önem düzeyi: Potansiyel üniversite öğrencileri üzerinde bir uygulama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1919-1934.

Yüz Kaygı Ölçeği

İyigün, E., Pazar, B., & Taştan, S. (2016). A study on reliability and validity of the Turkish version of the Face Anxiety Scale on mechanically-ventilated patients. Intensive and Critical Care Nursing, 37, 46-51. doi: 10.1016/j.iccn.2016.05.002

Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ)

Erdoğan, N.(2016). Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği (ZDÖ): Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Science Culture and Sport,4:(SI 2): 652-664. doi: 652-664.10.14486/IntJSCS588

Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği

İlhan, E. L., Esentürk, O. K., & Yarımkaya, E. (2016). Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(1), 1141-1160. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3656

Zümre Öğretmenleri Faaliyetleri Düzeyini Belirleme Ölçeği

Çelebi, N., Vuranok, T.T. ve Hasekioğlu-Turgut, I. (2016). Zümre Öğretmenlerinin İşbirliği Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 803-820.

Zümre Öğretmenlerinin İşbirliği Düzeyini Belirleme Ölçeği

Çelebi, N., Vuranok, T. T. ve Hasekioğlu Turgut, I. (2016). Zümre Öğretmenlerinin İşbirliği Düzeyini Belirleme Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 803-820.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi