TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 385 Yabancı Dil Eğitimi

146 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kurtaman, E., Arslan, A. (2012). Üniversite hazırlık programı öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Çalısmaları Dergisi, 2(4), 67-77.

İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği

Mehdiyev, E., Usta, H. G., & Uğurlu, C. T. (2017). İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 411-429.

İngilizce Dinleme Kaygısı Ölçeği

Orakcı, Ş. (2018). İngilizce Dinleme Kaygısı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Asian Journal of Instruction, 6, 40-51.

İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Tutum Ölçeği

Gömleksiz, M. N. (2003) İngilizce duyuşsal alana ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226 http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt13/sayi1/215-226.pdf

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Programlarına İlişkin Öğrenci Anketi

Özaydın-Cengizhan, L. (2006). Üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfı öğretim programlarının karşılaştırılması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Programlarına İlişkin Öğretim Elemanı Anketi

Özaydın-Cengizhan, L. (2006). Üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfı öğretim programlarının karşılaştırılması(Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeği

Hancı-Yanar, B. ve Bümen, N.T. (2012). İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 97-110.

İngilizce Kelime Öğrenme Stratejileri Kullanma Ölçeği

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği

Orakcı, Ş. (2018). İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9),1-28.

İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği

Alkan, H., Bümen, N., ve Uslu, Ö. (2019). İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanma çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1157-1180.

İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği

Önal, N., & Tanık-Önal, N. (2019). İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 283-289. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.427582

İngilizce Öğreniminde Medya ve Bilişim Teknolojisi Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Güven, Z. Z. (2015). İngilizce öğreniminde medya ve bilişim teknolojisi araçlarının kullanımına yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(2), 312-323.

İngilizce Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği

Koçyiğit-Karabay, B. (2002). Likert tipi tutum ölçeklerinin geliştirilmesinde kullanılan bazı tekniklerin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İngilizce Öğrenmeye Yönelik Görüş Ölçeği

Ergüder, I. (2005). Anadolu lisesi ve süper lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğreniminde karşılaştıkları sorunlar (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Öğrenmeye Yönelik Görüş Ölçeği

Ergüder, I. (2005). Anadolu lisesi ve süper lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğreniminde karşılaştıkları sorunlar (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Karayazgan, B. ve Saracaloğlu, A. S. (2021). İngilizce Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması . Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 12 (1) , 321-332 .https://doi.org/10.51460/baebd.936192

İngilizce Öğretmeni Adayları İçin Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirme Ölçeği

Kazaz, İ. & Alagözlü, N. (2020). Evaluation of teaching practicum for pre-service English language teachers: A scale development study. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(3), 1562-1593.  https://doi.org/10.17263/jlls.803902

İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterliği Ölçeği

Çelik, S., Erdamar-Koç, G. & Çelik, K. (2018). İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 277-298.

İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Değerlendirme Ölçeği

Arslan, A. ve Kararmaz, S. (2014). İlköğretim ingilizce öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin algılarının belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (4), 203-232.

İngilizce Öğretmenlerinin Çocuklara Yönelik Değerlendirme Okuryazarlığı Ölçeği

Yeşilçınar, S. & Kartal, G. (2020). EFL teachers’ assessment literacy of young learners: Findings from a small-scale study. Journal of Theoretical Educational Science, 13(3), 548-563.   http://dx.doi.org/10.30831/akukeg.639234

İngilizce Öğretmenlerinin İşe Alım Sistemine Yönelik Tutumları Ölçeği

Yeşilçınar, S. & Çakır, A. (2020). Development and validation of the English teachers attitudes towards recruitment system scale. İlköğretim Online (elektronik), 19 (3), 1548-1564. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.733191

İngilizce Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Esen G. (2012). İngilizce öğretmenlerinin genel ve mesleki öz-yeterlik algıları: Mersin ili profili (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Girgin, İ. ve Ilgaz, G. (2021). İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi (Tez No. 684161) [Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İngilizce Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Erdoğan, T. ,Yurdabakan, İ. (2019). İngilizce Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe adaptasyonu: Yükseköğretim örneklemi. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (UBEST) Sempozyumu Tam Metin Kitabı (s.418-421). İzmir, Türkiye.

İngilizce Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Gül, V.(2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi