TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 385 Yabancı Dil Eğitimi

116 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İngilizce Öğreniminde Medya ve Bilişim Teknolojisi Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Güven, Z. Z. (2015). İngilizce öğreniminde medya ve bilişim teknolojisi araçlarının kullanımına yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(2), 312-323.

İngilizce Öğrenmeye İlişkin Tutum Ölçeği

Koçyiğit-Karabay, B. (2002). Likert tipi tutum ölçeklerinin geliştirilmesinde kullanılan bazı tekniklerin karşılaştırılması (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İngilizce Öğrenmeye Yönelik Görüş Ölçeği

Ergüder, I. (2005). Anadolu lisesi ve süper lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğreniminde karşılaştıkları sorunlar (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Öğrenmeye Yönelik Görüş Ölçeği

Ergüder, I. (2005). Anadolu lisesi ve süper lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğreniminde karşılaştıkları sorunlar (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterliği Ölçeği

Çelik, S., Erdamar-Koç, G. & Çelik, K. (2018). İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterliği Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 277-298.

İngilizce Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri Değerlendirme Ölçeği

Arslan, A. ve Kararmaz, S. (2014). İlköğretim ingilizce öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği özel alan yeterliklerine ilişkin algılarının belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (4), 203-232.

İngilizce Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Esen G. (2012). İngilizce öğretmenlerinin genel ve mesleki öz-yeterlik algıları: Mersin ili profili (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi Ölçeği

Girgin, İ. ve Ilgaz, G. (2021). İngilizce Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilerin Öğretimine İlişkin Özyeterliklerinin Belirlenmesi (Tez No. 684161) [Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

İngilizce Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Erdoğan, T. ,Yurdabakan, İ. (2019). İngilizce Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe adaptasyonu: Yükseköğretim örneklemi. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (UBEST) Sempozyumu Tam Metin Kitabı (s.418-421). İzmir, Türkiye.

İngilizce Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği

Gül, V.(2008). Boş zaman etkinliklerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumlar üzerindeki etkililiği (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Özyeterlik Ölçeği

Hancı-Yanar, B. (2008).Yabancı dil hazırlık eğitimi alan ve almayan anadolu lisesi öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algılarının ve ingilizce dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Tutum Ölçeği

Selçuk, E. (1997). İngilizce dersine karşı tutum ile bu dersteki akademik başarı arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İçin Danışmanlık Anketi

Yeşilbursa, A., Söylemez, A. S., & Rakıcıoğlu-Söylemez, A. (2013). Turkish adaptation of the Mentoring for EFL Teaching Survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 894-900.

İngilizce'ye Yönelik Tutum Ölçeği

Çakıcı, D. (2001). The attitudes of university students towards English within the scope of common compulsory courses (Master's thesis). Dokuz Eylül University Institute of Educational Sciences, İzmir.

İngilizceye Maruz Kalma Ölçeği

Gökcan, M. ve Aktan, D. Ç. (2016). İngilizceye Maruz Kalma Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.283-293). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği

Hancı-Yanar, B. (2008).Yabancı dil hazırlık eğitimi alan ve almayan anadolu lisesi öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algılarının ve ingilizce dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği

Tuncer, M., Berkant, H. G. ve Doğan, Y. (2015). İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçe ‘ye uyarlanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 260-266.

Intrinsic and Extrinsic Motivation For English Learning Scale (IEM-ELS)

Aydoğan, H. (2016). Intrinsic and Extrinsic Motivation For English Learning Scale (IEM-ELS): A psycholinguistics study of reliability and validity. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (3), 55-66.

Kod Değiştirme İnançları Ölçeği

Yaşar, G. C., ve Yıldız, S. (2018). Kod Değiştirme İnançları Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 461-473.

Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği

Sallabaş, M. E. (2013, Nisan). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler için Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36, 261-270.

Lise İngilizce Müfredat Materyal Değerlendirme Formu

Batdı, V. ve Elaldı Ş. (2016). Analysis of high school English curriculum materials through rasch measurement model and Maxqda. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(4), 1325-1347.

Modüler Öğretimi Değerlendirmeye İlişkin Tutum Ölçeği

Gömleksiz, M. N. (2002) Modüler Öğretime İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin beçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 275-285. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi2/275-285.pdf

Öğrenci İngilizce Dilbilgisi Tutum Ölçeği

Akay, E., & Toraman, Ç. (2015). Students’ attitudes towards learning English grammar: A study of scale development: Journal of Language and Linguistic Studies, 11(2), 67-82.

Öğrenen Özerkliği Ölçeği

Orakcı, Ş., & Gelişli, Y. (2017). Learner Autonomy Scale: A scale development study. Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 5 (4), 24-35.

Öğrenme Stratejisi Olarak Çeviri Ölçeği

Divarcioğlu, D. (2020). Öğrenme stratejisi olarak çeviri ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Turkish Studies - Language, 15(4), 1773-1784. https://dx.doi.org/10.47845/TurkishStudies.46112

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi