TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 385 Yabancı Dil Eğitimi

116 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

İdeolojik Bileşenler Envanteri

Köksal, D., & Ulum, Ö. G. (2021). Developing the inventory of ideological components in language learning through factor analysis. ELT Research Journal, 10(1), 27-42.

İlahiyat Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Gereksinimlerini Belirlemeye Yönelik Anket

Ermiş, A. (2009). An English language needs assessment of the preparatory-class students of the Faculty of Divinity and the Department of the Teacher Training for the Culture of Religion and Ethics for primary school at Ondokuz Mayıs University. (Master's thesis). Ondokuz Mayıs University Graduate School of Social Sciences, Samsun.

İletişimsel Dil Öğretimi Tutum Ölçeği

Eveyik-Aydin, E. (2003, March). EFL teachers' voice on communicative language teaching. Paper presented at the Annual Meeting of Teachers of English to Speakers of Other Languages. Baltimore, MD.

İlköğretim İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Baş, G. (2012). İlköğretim İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 4(2), 411-424.

İlkokul 2. sınıf İngilizce Dersine Yönelik Dinleme ve Konuşma Başarı Testi

Özüdoğru, F. ve Adıgüzel, O.C. (2015) İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersine Yönelik Dinleme ve Konuşma Başarı Testinin Geliştirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(4), 375-396, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.021.

İngilizce Akış Durumu Ölçeği (Flow State Scale in English)

Eryilmaz, A., & Ergünay, O. (2018). Development of flow state scale in English as a foreign language context. European Journal of Education Studies, 4(11), 143-154. doi: 10.5281/zenodo.1322862

İngilizce Ders Kitapları için Toplumdilbilimsel Değerlendirme Kontrol Listesi

Atar, C. & Erdem, C. (2020). A sociolinguistic perspective in the analysis of English textbooks: Development of a checklist. Research in Pedagogy, 10(2), 398-416. doi:10.5937/IstrPed2002398A

İngilizce Dersi İle İlgili Duyuşsal Boyut Tutum Ölçeği

Kara, A. (2003). Duyuşsal boyut ağırlıklı bir programın öğrencilerin duyuşsal gelişimine ve akademik başarısına etkisi (Adıyaman ili örneği) (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Takkaç-Tulgar, A. (2018). Development of a Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A study of reliability and validity. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 233-244. doi: 10.29029/busbed.354812

İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Orakcı, Ş. (2017). Öğrenen özerkliğine dayanan öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce başarılarına, tutumlarına, öğrenen özerkliklerine ve kalıcı öğrenmelerine etkisi, (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Keskin, A. (2003). İlköğretim ll. kademe öğrencilerinin İngilizce'ye yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler(Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Cihanoğlu, M.O. (2008). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarından öz ve akran değerlendirmenin işbirlikli öğrenme ortamlarında akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkileri (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Dersiyle İlgili Tutum Ölçeği

Şahinel, M. G. (2002). Etkin öğrenme modeline dayalı öğretimin İngilizce tümleşik dil becerilerinin geliştirilmesine etkisi. ( Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İngilizce Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar Ölçeği

Gökdemir, C. V. (2003). Üniversitede İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin İngilizce derslerinde karşılaştıkları sorunlar (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İngilizce Dil Becerileri Öz Yeterlik Ölçeği

Arslan, A & Sağlam, D. (2018). The development of English Language Skills Self-Efficacy Scale for higher education students,International Journal of Psycho-Educational Sciences, 7, (2)

İngilizce Dil Laboratuvar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Kurtaman, E., Arslan, A. (2012). Üniversite hazırlık programı öğrencilerinin İngilizce Dil Laboratuvar Dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Egitim Programları ve Ögretim Çalısmaları Dergisi, 2(4), 67-77.

İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği

Mehdiyev, E., Usta, H. G., & Uğurlu, C. T. (2017). İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 411-429.

İngilizce Dinleme Kaygısı Ölçeği

Orakcı, Ş. (2018). İngilizce Dinleme Kaygısı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Asian Journal of Instruction, 6, 40-51.

İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Tutum Ölçeği

Gömleksiz, M. N. (2003) İngilizce duyuşsal alana ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 215-226 http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt13/sayi1/215-226.pdf

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Programlarına İlişkin Öğrenci Anketi

Özaydın-Cengizhan, L. (2006). Üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfı öğretim programlarının karşılaştırılması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğretim Programlarına İlişkin Öğretim Elemanı Anketi

Özaydın-Cengizhan, L. (2006). Üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfı öğretim programlarının karşılaştırılması(Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeği

Hancı-Yanar, B. ve Bümen, N.T. (2012). İngilizce İle İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 97-110.

İngilizce Kelime Öğrenme Stratejileri Kullanma Ölçeği

Şerabatır, S. (2008). İlköğretim 6.ve 7.sınıf öğrencilerinin ingilizce dersinde kullandıkları kelime öğrenme stratejileri (Yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği

Orakcı, Ş. (2018). İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9),1-28.

İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği

Önal, N., & Tanık-Önal, N. (2019). İngilizce Mobil Öğrenme Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 283-289. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.427582

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi