TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 103 Duyusal, Motor ve Algısal Süreçler

103 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testi

Mercan, Z. (2019). Erken STEAM geleceğe hazırlık programının çocukların görsel uzamsal akıl yürütme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Adölesan Aktivite Denge Ölçeği

Güney-Yılmaz, G., Avcı, H., & Akı, E. (2023). A new tool to measure occupational balance: Adolescent Occupational Balance Scale (A-OBS). Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-14. Doi: 10.1080/11038128.2022.2154262

Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği

Gündüz, B. (2005). Akılcı Olmayan İnançlar ölçeği öğretmen formu (AOİÖ-ÖF)’nun geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(29), 1 – 7.

Aktiviteye Özgü Denge Güven Ölçeği

Ayhan, Ç., Büyükturan, Ö., Kırdı, N., Yakut, Y., & Güler, Ç. (2014). The Turkish vercion of the Activites Specific Balance Confidence (ABC) Scale: Its cultural adaptation, validation and reliability in older adults. Turkish Journal of Geriatrics, 17(2),157-163

Algılanan Aşırı Vasıflılık Ölçeği

Uçar, Z. ve Sezgin, O. (2021). "Algılanan Aşırı Vasıflılık: Ölçek geliştirme, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 196-208. http://dx.doi.org/10.30794/pausbed.740250

Algılanan Kişi-Çevre Uyumu Ölçeği

Tatlı, M. ve Çakmak, A. F. (2019). Kişi-çevre uyumunun farklı kavramsal yaklaşımlar açısından çok düzeyli ölçümü: Hemşirelerin uyum algıları ile çalışma tutum ve davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. BMIJ, 7(5), 2464-2488. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v7i5.1290

Algılanan Önem Ölçeği

Arslan, A. ve Algün-Doğu, G. (2020). Algılanan Önem Ölçeği Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 18(2), 2020, 104-113. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.593947

Algılanan Restoratiflik Ölçeği

Özçifçi, İ., Kaymaz, I., Tazebay, İ., ve Elmalı, F. (2021). Çevrenin restoratif kalitesinin ölçümü: Algılanan Restoratiflik Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 288-295. https://doi.org/10.31590/ejosat.867180

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği

Duru, E. (2007). Re-examination of the psychometric characteristics of the multidimensional scale of perceived social support among Turkish university students. Social Behavior and Personality: An İnternational Journal. 35(4), 443-452.

Algısal Beceriler Ölçeği

Cesur, E., & Köksal-Akyol, A. (2021). Algısal beceriler ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50(1), 458-486. doi: 10.14812/cufej.870725

Barkley Çocuk Dikkat Ölçeği

Fırat, S., Bolat, G.U., Gul, H., Baytunca, M.B., Kardas, B., Aysev, A. ve Ercan, E. S. (2018). Barkley Child Attention Scale validity and reliability study. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31, 284-293. DOI: 10.5350/DAJPN2018310306

Beden Değeri Ölçeği-2

Oktan, V., ve Saylan, E. (2019). Beden Değeri Ölçeği-2’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 12. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Kongresi'nde sunulan bildiri. Rize, Türkiye.

Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Göçer, G. ve Türkoğlu, A. (2019). Ortaokul öğrencilerine yönelik Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Aktif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 223-238.

Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği

Tuna, E., & Bozo, Ö. (2012). The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: Factor structure and psychometric properties of the Turkish version. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 34(4), 564-570.

Bireyleri Bisiklet Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği

Evlivan, İ., ve Ardahan, F. (2021). Bireyleri Bisiklet Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeğinin geliştirilmesi ve Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirliliğinin yapılması. Küresel Spor ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 15-35.

Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Algı Ölçeği

Gökmen-Demir, B., Bakan, A. B., Yıldız, G. N., & Okanlı, A. (2022). Development of the perceptions about Infectious Diseases Scale. Journal of Nursing Measurement, 30(4), 645-661. Doi: 10.1891/JNM-D-21-00003

Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği

Balaban-Kaptan, H. (2021). Çalışan Gebelere Yönelik Tutum Ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması (Tez No. 671953) [Yüksek Lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Çalışanların Mesleki Tutum ve Sosyal Algıları Ölçeği

Şahbudak, E., Korkmaz, M., Bekçi, M., Öztürk M, Şahin, D., Şen E,  & Kartal., N.  (2015). A study on developing a scale directed to the professional attitude and social perceptions of employees. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, (20), 42 – 57. https://doi.org/10.17364/IIB.20152013537

Chalder Yorgunluk Ölçeği

Adın, R. M., Ceren, A. N., Salcı, Y., Fil-Balkan, A., Armutlu, K., & Ayhan-Kuru, Ç. (2022). Dimensionality, psychometric properties and population-based norms of the Turkish version of the Chalder Fatigue Scale among adults, Health and Quality of Life Outcomes, 20(1), 1-16. https://doi.org/10.1186/s12955-022-02074-x

CHAMPS Motor Beceriler Protokolü

Kılıç, Z., Uyanık-Balat, G. ve Çağlak-Sarı, S. (2017). CHAMPS Motor Beceriler Protokolü’nün (CMSP) 4 ve 5 yaş çocuklarına yönelik Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3, 129-142.

Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine Etkisi Ölçeği

Uysal, İ., ve Sarıça, S. (2018). Çizgi Filmlerin İlkokul Öğrencilerinin Duyuşsal Özelliklerine etkisine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim Online, 17(3),1303-1316.

Çocuklar İçin Fiziksel Aktivite Öz Yeterlik Ölçeği

Güzel, A., Üner, S., Arslan, E U., Yardım M S., Araz, Ö., Konşuk, Ünlü., H., Huang T, Bilir, N., & Özcebe, H. (2020). Çocuklar İçin Fiziksel Aktivite Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Bezmialem Bilim Dergisi, 8(4), 363-370.

Çocuklarda Duygu Yönetim Ölçekleri: Öfke ve Üzüntü (Çocuk ve Ebeveyn Formları)

Gülgez, Ö., & Gündüz, B. (2019). Çocuklarda Duygu Düzenlemenin Ölçülmesi: Ölçek uyarlama ve geliştirme çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,(52), 491-518. doi:10.21764/maeuefd.553340

COVID-19 Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeği

Deveci, S., Cevik, C., Baydur, H., Onsuz, F., Tosun, S., Ergor, A. (2023). Validity and reliability of the COVID-19 Knowledge, Attitude and Behavior Scale. Vaccines, 11(2), 1-21. https://doi.org/10.3390/ vaccines11020317

Duyusal İşlemleme Ölçeği – Ev Formu

Özbakır, M.(2010). Duyusal İşlemleme Ölçeği - Ev Formu’nun Türkiye Koşullarına Uyarlanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İstanbul

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi