TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Erken Çocuklukta Duygusal Bakış Açısı Alma Testi (EDAT)

Kullanım İzni
Geliştirdiğim(iz) / uyarladığım(ız) ölçme aracının atıf gösterilmesi ve bilimsel araştırmalarla sınırlı olmak kaydıyla kullanılmasına izin veriyorum/z/. Araştırmanının başlangıcında araştırmanın amacı ile bir bilginin sorumlu yazara e-posta gönderilmesi yeterlidir.


Makale

İNDİR
Ölçek Formu

İNDİR


Link: https://www.iojet.org/index.php/IOJET/article/view/2099


Ölçek Çeşidi: Geliştirme


Kategori(ler):

10 Psikoloji » 142 Sosyal Beceriler

30 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme » 330 Ölçme ve Değerlendirme » 340 Erken Çocukluk Eğitimi


Kaynak Türü: Makale


Kaynak/Referans:

Tuncer, M., Gül, E. & Aslan, D. (2024). Development of the early childhood emotional perspective taking test (EDAT): A validity and reliability study. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 11 (2). 525-543. https://www.iojet.org/index.php/IOJET/article/view/2099


Geliştiren/Uyarlayan: Murat Tuncer, Emrah Gül, Durmuş Aslan


Yıl: 2024


Kaynak Adı: Development of the Early Childhood Emotional Perspective Taking Test (EDAT): A Validity and Reliability Study


Dergi: International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)


Cilt: 11


Sayı: 2


Sayfa Aralığı: 525-543


Sorumlu Yazar: Murat Tuncer


İletişim: murattuncer62@gmail.com


Ölçülen Özellikler: 5-6 yaş grubu çocukların duygusal bakış açısı alma becerileri


Örnek Maddeler ve Madde Sayıları: EDAT, “Şaşkın-Korkmuş” ve “Mutlu-Üzgün” isimli iki boyutta yer alan 13 madde ve her maddeye ilişkin 1 adet resim olmak üzere 13 resimden oluşmaktadır.
Şaşkın-Korkmuş boyutunda 8 madde ve 8 resim, Mutlu-Üzgün boyutunda ise 5 madde ve 5 resim yer almaktadır.
Her maddeye ilişkin resimler o maddede anlatılan olayı/durumu betimleyen hikâyesel kesitler şeklinde kurgulanmıştır.


Kimlere Uygulanabilir: 5-6 Yaş Çocukları


Derecelendirme: 1-0 veri yapısı (1 puan = doğru yanıt, 0 puan = yanlış yanıt)


Ölçek Puanlaması: Test uygulanırken çocuğun verdiği her doğru yanıt için 1 (bir) puan, yanlış yanıt için ise 0 (sıfır) puan verilir. Sonuç olarak bu testten alınabilecek en yüksek puan 13 (on üç), en düşük puan ise 0 (sıfır)’dır.


Geçerlik: Kapsam geçerliği için okul öncesi alan uzmanlarına ilgili maddenin ilgili duyguyu ölçüp ölçmediği sorulmuş ve uzman görüş birliği katsayısı hesaplanmıştır. On uzmandan alınan bilgilere göre toplamda 210 görüş birliği sağlanmış, diğer yandan 40 görüş üzerinde uzlaşı sağlanmamıştır. Uzmanlar arasında Miles & Huberman’ın (1994) ortaya koyduğu güvenirlik formülü kullanılmış (Güvenirlik = Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) ve güvenirlik yaklaşık 0.84 (Güvenirlik = 210 / 210 + 40) olarak bulunmuştur. Testin yapı geçerliği için test geliştirmede sıklıkla kullanılan Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) kullanılmıştır. Testin verileri 1-0 olarak puanlandığından AFA tetrakolik korelasyon matrisine dayalı olarak yapılmıştır. Örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğunu test etmek amacıyla ise Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi yapılmıştır. Analiz sonucunda 146 kişilik örneklemin KMO değerinin 0.72 yani ‘yeterli’ olduğu belirlenmiştir. Ardından çok değişkenli normallik varsayımı için Bartlett Küresellik Testi yapılmış ve sonuç anlamlı bulunmuştur (χ2:1609.9. p<0.01). Ayrıca, veri yapısı çok değişkenli normallik varsayımını karşılamaktadır. Bu işlemden sonra ölçeğin faktör desenini ortaya koymak amacıyla faktörleştirme yöntemi olarak ‘ağırlaştırılmamış en küçük kareler yöntemi’ ve döndürme yöntemi olarak da dik döndürme yöntemlerinden ‘Varimax’ seçilmiştir. Son olarak ölçeğin faktör sayısını belirlemek amacıyla paralel analiz yöntemi uygulanmıştır. Paralel analiz sonuçları açıklanan varyans oranları veri yapısının iki boyutlu yapıya uygun olduğunu göstermiştir. Testin veri yapısını belirlemek amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA sonucunda, Erken Çocuklukta Duygusal Bakış Açısı Testi’nin (EDAT) toplam 13 madde ve 2 boyuttan oluşturulmasına karar verilmiştir. Faktör isimlendirmeleri için ise maddeler birlikte değerlendirilmiş ve ilk faktöre “Şaşkın-Korkmuş” ve ikinci faktöre ise “Mutlu-Üzgün” isimlerinin verilmesi uygun bulunmuştur. AFA’dan elde edilen iki boyutlu veri yapısını doğrulamak amacıyla Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA’dan elde edilen iki faktörlü yapı için elde edilen uyum (fit) istatistikleri χ2/dƒ = 1.553, CFI = 0.901, GFI = 0.900, RMSEA = 0.062 ve SRMR = 0.073 olarak hesaplanmıştır. Verilen fit değerlerine göre modelin uyumu değerlendirilmiş ve tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir ya da mükemmel uyuma sahip olduğu görülmüştür. Gizil değişkenlerin gözlenen değişkenleri açıklama durumlarına t değerleri ile bakılmıştır. Parametre tahmin değerinin tamamı 2.56 değerini aştığından ötürü, tüm maddelerin 0.01 düzeyinde manidar olduğu değerlendirilmiştir. Kurulan model için herhangi bir modifikasyon önerisi bulunmamaktadır.


Güvenirlik: Erken Çocuklukta Duygusal Bakış Açısı Testi’nin (EDAT) güvenirliğini hesaplamak için KR-20, KR-21 ve İki-Yarı Güvenirliği işlemleri kullanılmıştır. İki-yarı güvenirliği için ise Spearman-Brown düzeltme formülü uygulanmıştır. İki-yarı güvenirliği 0.792, KR-20 değeri 0.746 ve KR-21 değeri ise 0.702 olarak hesaplanmıştır. EDAT için hesaplanan bu güvenirlik katsayıları kabul edilebilir düzeydedir.


Kullanılan Araştırmalar
scholar.google.com.tr

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi