TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 330 Ölçme ve Değerlendirme

194 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

A Scale Development Study to Measure Secondary School Teachers’ Opinions On Coaching Behaviours

Ozmen, O. (2019). A Scale Development Study to Measure Secondary School Teachers’ Opinions On Coaching Behaviours . Eurasian Journal of Educational Research , 19 (79) , 133-166.

Aile İhtiyaçları Anketi

Özaydın, L., Karaçul, F. E., Kayhan, N., Büyüköztürk, Ş., Karahan, S., & Simeonsson, R. J. (2021). Assessing needs of parents with children with disabilities in Turkey. Psycho-Educational Research Reviews, 10(3), 255-267. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N3.16

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçeği

Karaibrahimoğlu, A., Güvenç, F. ve Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(37), 52-63. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek

Karaibrahimoğlu, A. , Güvenç, F. & Çeçen, Z. (2023). Akademik Çalışma Yorgunluğu Ölçek Geliştirme Çalışması . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 14 (37) , 52-63 . https://doi.org/10.21076/vizyoner.1095482

Akademik Yazma Tutukluğu Ölçeği

Gülay, E., Ungan, S. (2022). Development of Academic Writing Block Scale (AWBS): A validity and reliability study. Participatory Educational Research , 9(2), 178-198. https://doi.org/10.17275/per.22.35.9.2  

Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Köprü, F. & Ayas, B. (2021). An Investigation of the Criterion Validity of Anadolu Sak Intelligence Scale (ASIS): The Case of EPTS . Talent , 10(2) , 110-128 .

Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi

Uysal, N (2017). Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 24 – 27.

Araştırma Nedir Ölçeği

Eryılmaz, N. (2021). Ortaokul öğrencilerinin ”Araştırma Nedir” Ölçeği ve ölçüm değişmezliğine ilişkin algıları için geçerlik kanıtı. International Journal of Assessment Tools in Education, 8(3), 684-703. https://doi.org/10.21449/ijate.866764

Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği

Gök, B., Atalay Kabasakal, K. ve Çetin, S. (2015). Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 14(2), 438-448.

Argümantasyon Öğretimini Etkileyen Faktörler Ölçeği

Atabey, N. , Topçu, M. S. & Çiftçi, A. (2020). Adaptation of the Scale of the factors affecting argumentation instruction into turkish. Journal of Theoretical Educational Science, 13(2), 352-368. https://doi.org/10.30831/akukeg.582454

Bağlanmama Ölçeği Kısa Formu

Türk, N., Batmaz, H., Gürler, İ., & Keskin, Z. (2023). Examination of Psychometric Properties of The Short Form Of Non- Attachment Scale. IV. international Siirt Scientific Research Congress, Siirt.

Bakım Faktörü Ölçeği

Kaya, A. , Gözüm, S. , Kol, E. , Arıkan, F. , Yıldırım, N. , Akgöz, A. & Nelson, J. (2023). Bakım Faktörü Ölçeği’nin Öz Bakım ve Yöneticinin Bakımı Sürümlerinin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirliği. Akdeniz Tıp Dergisi, 9(1) , 60-68 .

Basamak Tipi Yönetici Ölçeği

Çağatay, Ü. & Tok, T. N. (2022). Basamak Tipi Yönetici Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 10 (1) , 15-25 .

Başarının Değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği'nin geliştirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği

Yücekaya, M. A., Sağın, A. E. ve Güllü, M. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Lise Değer Ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 252-266. Doi: 10.25307/jssr.1084287

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Tutumu Ölçeği

Başkonuş, T. & Soyer, F. (2020). Developing the Measurement and Evaluation Attitude Scale for Physical Education and Sports Teachers. International Journal of Psychology and Educational Studies, 7 (4), 96-113. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pes/issue/57050/804084

Bilgi Düzeyi Belirleme Ölçeği

Kargın, T. (1997). Farklı eğitim özgeçmişlerine sahip öğretmenlerin işitme engeline ilişkin bilgi düzeyleri ile işitme engelli çocuklar ve anne-babalarına yönelik tutumlarının karşılaştırılması (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgi İşlemsel Düşünme Ölçeği

Gök, A. & Karamete, A. (2023). A validity and reliability study of the Turkish Computational Thinking Scale. Journal of Educational Technology & Online Learning, 6(2), 421-437. https://doi.org/10.31681/jetol.1217363

Bilgi İşlemsel Düşünme Öz Değerlendirme Ölçeği

Ceylan, V., K. (2020) Senaryo temelli Scratch öğretim programının öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerine, problem çözme ve programlama ünitesi erişilerine etkisi (Tez No. 603629) [Doktora tezi, aydın Adnan Menderes Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirmeye Karşı Tutum Ölçeği

Uzunkavak, Ç. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar ortamında yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamasına yönelik tutumlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Bilimsel Araştırma Uygulamalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Şahin, B.,& Avşar, A. (2013). Bilimsel araştırma uygulamalarına yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.2294-2301). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi

Bilimsel Araştırma Yeterlik Algısı Ölçeği

Gelişli, Y.,& Beisenbayeva, L. (2017). Scientific Inquiry Competency Perception Scale (The case of Kazak postgraduate students) reliability and validity study. International Journal of Instruction, 10(1), 273-288.

Bilimsel Araştırma Yetkinlik Ölçeği (BAYÖ)

Duru, P., & Örsal, Ö. (2021). Development of the scientific research competency scale for nurses. Journal of Research in Nursing, 26(7), 684-700. https://doi.org/10.1177/17449871211020061

Bilimsel Etik Ölçeği

Ülker, S., Kocakülah, M.S., Algan, B. & Alceylan, F. (2020). Bilimsel etik ölçeği geliştirme süreci ve lise öğrencilerinin bilimsel etik konusundaki duyarlılıkları . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 7(2), 753-775.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi