TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 50 Fen, Matematik ve Mühendislik Bilimleri

122 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

3 Boyutlu Modelleme ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği

Benzer, A. İ. ve Yıldız, B. (2020). 3 Boyutlu Modelleme ve Dersine Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Computer and Education Research, 8(16), 688-704. DOI: 10.18009/jcer.749364

4-5-6- 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri İçin Mühendislik Bilgi Düzeyi Ölçeği

Aydın, G., Saka, M. ve Guzey, S. (2018). 4-5-6-7. ve 8. sınıf öğrencileri için mühendislik bilgi düzeyi ölçeği. İlköğretim Online, 17(2), 750-768. doi 10.17051/ilkonline.2018.419071

6-8. Sınıflar Akıl Yürütme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İletişim Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

6-8. Sınıflar İlişkilendirme Beceri Ölçeği

Özpınar, İ. (2012). 6-8. sınıflar matematik öğretim programında yer alan becerileri ölçmeye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

Açık ve Yeşil Alanların Konut Seçimine Etkisini Belirleme Ölçeği

Karadağ, A. A., Gültekin, Y. S. ve Mutlu, S. (2019). Açık ve yeşil alanların konut seçimine etkisinin belirlenmesi temelinde bir ölçek geliştirme çalışması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, 223-238.

Anadolu Sak Zeka Ölçeği

Köprü, F. & Ayas, B. (2021). An Investigation of the Criterion Validity of Anadolu Sak Intelligence Scale (ASIS): The Case of EPTS . Talent , 10(2) , 110-128 .

Argümantasyon Algıları Testi

Kaya, E., Çetin, P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlöğretim Online, 13(3), 1014‐1032.

Argümantasyon Testi

Kaya, E., Çetin P.S. ve Erduran, S. (2014). İki argümantasyon testinin Türkçe’ye uyarlanması. İlköğretim Online, 13(3), 1014-1032.

Bakım Faktörü Ölçeği

Kaya, A. , Gözüm, S. , Kol, E. , Arıkan, F. , Yıldırım, N. , Akgöz, A. & Nelson, J. (2023). Bakım Faktörü Ölçeği’nin Öz Bakım ve Yöneticinin Bakımı Sürümlerinin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirliği. Akdeniz Tıp Dergisi, 9(1) , 60-68 .

Bilgi Teknolojileri Alanında Mesleki Uygunluk ve Yeterlilik Ölçeği

Şahin,K (2018). Bilgi teknolojileri alanında mesleki uygunluk ve yeterlilik ölçeklerinin ve yazılımın geliştirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi.) İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,İstanbul.

Bilgisayar kaygı ölçeği

Agaoglu, E. , Ceyhan, E. , Ceyhan, A. A. & Sımsek, Y. (2008). The Validity And Reliability Studies Of The Computer 
Anxiety Scale On Educational Administrators (Cas-Ea) . Turkish Online Journal of Distance Education, 9 (3) , 45-58 .

Bilgisayar Programlama Yeteneği Ölçeği

Albakri, A., Cücü, F. N., Macit, P. ve Miman, M. (2018). Bilgisayar mühendisliği öğrencileri için Programlama Yeteneği Ölçeği geliştirilmesi: Harran Üniversitesi’nde bir uygulama. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, 2(6), 26-37.

Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarında Öz Yeterlik İnanç Ölçeği

Demirbağ, C., Arıkan, S. ve Muğaloğlu, E. (2020). Adaptation of the Self-efficacy Beliefs in STEM Education Scale and Testing Measurement Invariance across Groups. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 11(2), 163 – 179. http://doi.org/10.21031/epod.675240

Bilime Karşı Tutum Ölçeği

Duran, M. (2008). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilime karşı tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Bilimsel Araştırmanın İlkeleri Ölçeği

Tatar, N. , Yıldız Feyzioğlu, E. , Buldur, S. & Aydoğdu, B. (2015). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Dayalı Eğitime Yönelik Algıları: “Bilimsel Araştırmanın İlkeleri” Ölçeği . Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty , 33 (2) , 577-592 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/20279/214944

Bilimsel Değerlere Eğilim Ölçeği

Herdem, K. & Ünal, İ. (2020). Development of the tendency scale for scientific values: A validity and reliability study. Research in Pedagogy, 10(2), 108-120.

Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği

Deryakulu, D. ve Bıkmaz, H. F. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.

Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği

Şahin, F. ve Ateş, S. (2018). Ortaokul öğrencilerine yönelik Bilimsel Okuryazarlık Ölçeği adaptasyon çalışması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(3), 1173-1205.

Bilişim Sistemleri Okuryazarlığı

Sebetci, Ö. (2019). Approach to the concept of literacy for information systems used in the business areas of and daily studies. Journal of Business Research-Turk, 11(4), 2691-2697. doi: 10.20491/isarder.2019.768

Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeği (BSMTÖ)

Özyurt, Ö. ve Özyurt, H. (2016). Birinci Sınıf Mühendislik Öğrencilerinin Mühendislik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(38), 1-15.

Biyoteknoloji Bilgi Testi (BBT)

Sıcaker A. (2013). Biyoteknoloji ve gen mühendisliği konusunda ortaöğretim öğrencilerine yönelik rasch analizi ile ölçek geliştirme (Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algı Ölçeği

Güner, M. (2021). Blokzincir Teknolojisinin Muhasebede Kullanımıyla İlgili Algıların Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Muhasebe ve Finansman Dergisi , Ağustos 2021 (Özel Sayı) , 459-472. https://doi.org/10.25095/mufad.947815

Cebire Yönelik Tutum Ölçeği

Oflaz, G. (2018). Cebire Yönelik Geliştirilen Tutum Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 1960-1970. doi: 10.17218/hititsosbil.444718

Çevre Tutum Testi

Tosunoğlu, C. (1993). A study on the dimensions and determinants of environmental attitudes (Master's thesis). Middle East Technical University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi