TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.349 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ulusal Birlik Algısı Ölçeği

Şan, M. K. ve Akyiğit, H. (2016). Türkiye’de ulusal birlik algısını ölçmek: Sakarya örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 11(2), 143-168.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Farkındalık Ölçeği

Yel, T. ve Erdem, M. S. (2015). Muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki farkındalık düzeylerinin tespiti: Bolu ili örneği. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 217-231.

Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği

Fişne, M. ve Karagöz, Y. (2016). Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.

Üniversite Öğrencileri İçin İdari Birimlerden Memnuniyet Ölçeği

Baltacı, A. (2023, 12-13 Haziran). Determining the satisfaction level of üniversity students with administrative ünits: A scale proposition [Bildiri Sunumu]. 2. Uluslararası Ege Kongreleri, İzmir, Türkiye.

Üniversite Öğrencilerinde Memnuniyet Ölçeği

Özok, H. İ., Kayri, M. ve Tanhan, F. (2022). Üniversite Öğrencilerinde Memnuniyet Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 446-461. https://doi.org/10.33711/yyuefd.1108292

Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Memnuniyet Ölçeği

Baltacı, A., Mercan Annak, İ., Akbay, C., Akaydın, H., Sökmensüer, T. Ş. (2021). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Eğitim Uygulamaları İçin Bir Memnuniyet Ölçeği Önerisi. 2. Uluslararası İstanbul Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi Bildiri Kitabı (ed. Koray Karabulut). 1303-1314. ISBN: 978-625-7898-59-1.

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılık Ölçeği

Akbaş, İ. ve Kırımlı, E. N. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1245-1256. doi: 10.24106/kefdergi.2973

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı Ölçeği

Akbaş, İ., & Kırımlı, E. N. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması . Kastamonu Eğitim Dergisi , 27 (3) , 1245-1256 . https://doi.org/10.24106/kefdergi.2973

Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutum Ölçeği

Hazar, M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutum Ölçeği Oyunsallık Ölçeği . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 8 (1) , 166-172 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsd/issue/53528/712866

Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları Ölçeği

Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 12(1), 59-69.

Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyet Anketi

Turan, A. H. ve Ünsel, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Yurt Memnuniyet Anketi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 91-100.

Üniversite Spor Ortamı Ölçeği

Yılmaz, A. ve Esentürk, O. K. Üniversite Spor Ortamı Ölçeği (ÜSOÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10 (15), 1699-1724. https://doi.org/10.26466/opus.632472

Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği (UnilQual)

Yılmaz, D. V. (2019). UnilQual: Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 923-948. doi:10.26466/opus.516649

Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği

Öcel, H. (2010). Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 18-26.

Uygulama Becerileri Ölçeği

Karaman, M., Cebeci, F., Uzun, K. ve Artan, T. (2021). Uygulama Becerileri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Çalışma Dergisi, 5(1), 1-10.

Uzaktan Çalışma Algı Ölçeği

Eroğlu, U. & Gündem, R. (2022). Uzaktan Çalışma Ölçeği: Çalışanların Algısı Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 30 Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (30. YÖNORG). 438-448. Isparta.

Uzaktan Çalışma Tutumu Ölçeği

Başol, O. & Çömlekçi, M. F. (2022). Uzaktan Çalışma Tutumu Ölçeği geçerlik-güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 243-261. doi: 10.30798/makuiibf.862439

Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği

Başol, O., Çömlekçi, M. F. (2022). Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 243-261 . https://doi.org/10.30798/makuiibf.862439

Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği

Akman, A. B., Eyvliyaoğlu, F., Erdost-Çolak, H. E.,  Erdirençeleb, M. (2019). Uzaktan Çalışma Yaşam Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Employee Relations, 24(1), 254-277. https://doi.org/ 10.53443/anadoluibfd.1169089.

Vatandaşlık Algısı Ölçeği

Durualp, E. ve Doğan, İ. (2017). Vatandaşlık Algısı Ölçeği'nin Faktör Yapısının İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, (62), 65-83.

Vatandaşlık Bilinç Ölçeği

Bozkaya, H., & İlgaz, S. (2021). Vatandaşlık bilinç ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi , 4 (9) , 57-86

Vatandaşlık Duygusu Ölçeği

İçen, M. , Öztürk, C. & Yılmaz, A. (2017). Vatandaşlık Duygusu Ölçeği güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Journal of Field Education, 3(2), 26-36. https://doi.org/10.32570/ijofe.370382

Vatandaşlık Eğitimi Ölçeği

Gezer, M. (2022). The thematic content analysis of the scales used in citizenship education. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(1), 233-253. https://doi.org/10.21449/ijate.884855

Vatandaşlık Okuryazarlığı Ölçeği

Karadağ, A. & Kapusızoğlu, M. (2022). Vatandaşlık Okuryazarlığı Ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 37-71. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/diclesosbed/issue/70823/1025971

Vatandaşlık Okuryazarlığı Ölçeği

Kapusızoğlu, M. (2021). Vatandaşlık okuryazarlığı: bir ölçek geliştirme çalışması. [Doktora Tezi]. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi