TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

1.349 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Velilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimine Tutum Ölçeği

Altaş, N. (2004). Öğrenci velilerinin ilköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerine karşı tutum düzeylerinin dini tutum düzeyleriyle ilişkisi (Ön Araştırma). AUİFD,1, 85-105.

Velilerin Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına Yönelik Tutum Ölçeği

Çakmak, F. (2013). Velilerin Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Programına Yönelik Tutum Ölçeği. Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2). 71-97.

Vergi Adaleti Algısı

Topal, M. (2016). Vergi adaleti algısı: Gelir vergisi mükellefleri üzerine bir araştırma. Journal of Accounting and Taxation Studies, 9(2), 149-172. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/muvu/issue/59845/864879

Veri Gazeteciliği Ölçeği

Ozay, S., Bayrakcı, S. (2022). Data journalism in Turkey: Developing a scale and measuring journalists’ skills. İnsan ve Toplum, 12(4), 74-98. Doi: 10.12658/M0666

Vicdani Liderlik Ölçeği

Duran, C., Boz, D., Behdioğlu, S. ve Aktı, Ü. (2019). Vicdani liderlik: İnsanlığa insanlığın sesi, Dursun Boz (Ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.

Video Oyunlarındaki Akış Deneyimi Ölçeği

Erkan, M., Koçak, O.G., Nar, Ö.A., Turan, E. (2022). Turkish validity and reliability study of the flow experience scale in video games. Rol Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 303-320. Doi: 10.5281/zenodo.7741354

Voleybol Antrenörü Mesleki Öz Yeterlik Ölçeği

Koçak, V. Ç. ve Güven, Ö. (2018). Voleybol Antrenörü Mesleki Öz Yeterlik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre, 16(2),162-177

Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği

Özer, A., Karakay, İ. ve Eryılmaz, S.(2019).Whatsapp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Wingate Anaerobik Güç Testi

Özçelik, M. A. ve Güvenç, A. (2016). Genç sporcularda diurnal değişkenliğin yüksek şiddetli egzersiz sonrası toparlanmaya etkisi. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 6(2), 399-415.

Wingate Anaerodik Güç Testi

Koşar, Ş.N. ve Hazır, T. (1994). Wingate Anaerodik Güç Testi'nin güvenirliği. Spor Bilimleri Dergisi, 4(7), 21-30.

Wingate Sporcular İçin Başarının Sorumluluğunu Alma Ölçeği

Hasırcı, S. (1990). Performans sporcularında denetim odağı (Bireysel ve takım sporcuları) (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Y Kuşağının Seyahat Satın Alma Karar Süreci Ölçeği

Demiral, G. N. (2021). Y kuşağının seyahat satın alma karar sürecinin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisi Tutum Ölçeği

Kadan, Ö.F. (2020). 5e öğrenme modelinin türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazmaya yönelik tutum ve yazma becerilerine etkisi [Doktora tezi]. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretilmesinde Öğrenen Özerkliği Ölçeği

Özkaya, N. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesinde Öğrenen Özerkliği Ölçeği geliştirme (Tez No. 706605) [Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeği

Özmete, E., Yıldırım, H., & Duru, S. (2018). Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi) Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(40/2), 191-209. doi: 10.21560/spcd.v18i39974.451063

Yabancı Düşmanlığı Ölçeği

Gezer, M. & İlhan, M. (2022). Adaptation of Xenophobia Scale to Turkish: A validity and reliability study. International Journal of Psychology and Educational Studies, 9(1), 230–243. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2022.9.1.744

Yabancılara Yönelik Tutum Ölçeği

Yağan, E. & Akşit, B. (2019). Validity and reliability study of the attitude towards foreigners scale, International Journal of Eurasia Social Sciences, 10(37), 1008-1020. http://dx.doi.org/10.35826/ijoess.2602

Yabancılaşma Ölçeği

Güğercin, U., ve Aksay, B. (2017). Dean’in Yabancılaşma Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenilirlik analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 137-154.

Yağlı Güreşlere Yönelik Tutum Ölçeği

Güven Ö, Öncü, E. (2011). Yağlı güreşlere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 13(2), 194 – 203.

Yakın Partner İlişkilerinde Kadının Maruz Kaldığı Cinsel Şiddet Ölçeği

Güvenç, R., Yildirim, M. H., & Yildirim, E. A. (2022). Yakın Partner İlişkilerinde Kadının Maruz Kaldığı Cinsel Şiddet Ölçeği Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Noro-Psikyatri Arsivi, 59(2), 151-157.

Yanıltıcı Yeşil Reklam Uygulamaları

Öcel, Y. ve Mutlu, H. T. (2021). Yanıltıcı yeşil reklam uygulamaları üzerine bir ölçek geliştirme çalışması. Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 1-12.

Yapay Zeka Kaygı (YZK) Ölçeği

Akkaya, B., Özkan, A. & Özkan, H. (2021). Yapay Zeka Kaygı (YZK) Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Alanya Akademik Bakış, 5(2), 1125-1146. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.833668

Yapısal Eşitlik Modeli ile Geliştirilmiş Çevresel Tutum Ölçeği

Okur, E. & Yalçın-özdilek, Ş. (2012). Yapısal Eşitlik Modeli ile Geliştirilmiş Çevresel Tutum Ölçeği . İlköğretim Online , 11 (1) , 85-94 .

Yapısal Güçlendirme Ölçeği

Sürgevil, O., Tolay, E. ve Topoyan, M. (2013). Yapısal Güçlendirme ve Psikolojik Güçlendirme Ölçeklerinin geçerlilik ve güvenirlik analizleri. Journal of Yasar University, 8(31) , 5371-5391.

Yarışma Benlik Sunumu Envanteri

Caglar, E., Altıntaş A., ve Aşçı, F.H. (2009). Yarışma Benlik Sunumu Envanteri Türkçe Versiyonu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 3-10.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi