TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 40 Sosyal ve Beşeri Bilimler

968 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Ateşleyici Liderlik Ölçeği

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U.(2019).Bağlanmaya hazır çalışanlar ve tutkulu örgütler için ateşleyici liderlik – Ateşleyici Liderlik Ölçeği (alö) geliştirme çalışması.27. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi’nde sunulan bildiri.Antalya,Türkiye

Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ)

Bilginoğlu, E. ve Yozgat, U. (2020). Ateşleyici Liderlik Ölçeği (ALÖ) geliştirme çalışması. Akdeniz İİBF Dergisi, 20(1), 18-34.

Atletizme Yönelik Tutum Ölçeği

Türksever-Güngör, S. (2018). Atletizme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Avcı Ölçeği

Büyükarıkan, U. (2018). Avcı Ölçeği ile Türkiye’de avcı profilinin analizi. Turkish Journal of Forestry, 19(2), 163-169. DOI: 10.18182/tjf.386961

Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği

Yüksekbilgili, Z. (2016). Hızlı moda tüketicilerinin mağaza atmosferine verdikleri önemin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması: Avrasya Mağaza Atmosferi Ölçeği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,30, 444-473. doi: 10.16992/ASOS.1326

Avrupa Birliği'ne Üyeliği Algılama Düzeyini Ölçmeye Yönelik Anket

Poyraz, Z. (2008). Türk toplumunun, Avrupa Birliği'ne üyeliği algılama düzeyi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aydınlık Üçlü Ölçeği

Pektaş, S. & Durmuş, G. (2022). Adaptation of the Light Triad Scale to Turkish: A Validity and Reliability Study . Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi , 5 (3) , 664-674 . https://doi.org/10.38021asbid.1167809

B2B Firmalar için Pazarlama Kabiliyetleri Ölçeği

Özdemir, N. ve Kavak, B. (2021). B2B Firmalar için Pazarlama Kabiliyetleri Ölçeği geliştirilmesi ve doğrulanması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 16(2), 489 – 511.

Bakım Verme Yeterliliği Ölçeği

Avcı Demir, Y., ve Gözüm, S. (2022). BakIm Verme Yeterliliğİ Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik olarak test edilmesinin Türkçe uyarlama ve psikometrik test edilmesi. Bezmialem Science , 10 (1), 81-87.

Banka Tercihini Etkileyen Faktörler Ölçeği

Babasov, O. (2019).Tüketicilerin banka tercihini etkileyen faktörlerin tüketici sadakatine etkisinin incelenmesi: Azerbaycan örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Barış Tutum Ölçeği

Urlu, E., &Tomul, E. (2018). Barış Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Paper presented at 8th International Conference on Research in Education- ICRE, May, 9-11, Manisa, Turkey (p. 30). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği.

Başarılı Yaşlanma Ölçeği

Hazer, O ve Özsungur, F. (2017). Başarılı Yaşlanma Ölçeği (BYÖ) Türkçe versiyonu. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4, 184-206.

Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testi

Dervent, F., Devrilmez, E., İnce, M. L. ve Ward, P. (2018). Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testi'nin güvenirlik ve geçerliği. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 29(1), 39-52. doi: 10.17644/sbd.326631

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle ilgili Mesleki Yeterlik Ölçeği

Yılmaz, E. B., Akşit, S., & Arslan, Y. (2022). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri için Özel Gereksinimli Öğrencilerle İlgili Mesleki Yeterlik Ölçeği geliştirme çalışması. Spormetre: Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 38-54.

Beden Eğitiminde İhtiyaç Destekleyici Öğretim Stili Ölçeği

Sakallı, D. ve İlker Kerkez, F. (2021). Beden eğitiminde ihtiyaç destekleyici öğretim stili ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [MSKU Journal of Education], 8(2), 655-673. doi: 10.21666/muefd.858465

Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Turkay, H., Mumcu, H.E., Çeviker, A., Güngöz, E., ve Özlü, K. (2019). Beden eğitiminde temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1135-1155.

Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği

Turkay, H., Mumcu, H. E., Çeviker, A., Güngöz, E., & Özlü, K. (2019). Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1135-1155.

Beden İmge Ölçeği

Gün Kakaşçı, Ç., Ergün, G., ve Sezer Balcı, A. (2022). The psychometric properties and validity of the Turkish version of the Body Image in Pregnancy Scale (BIPS-Turkish). Women & health, 62(1), 21-36.

Belediye Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Ölçek

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2013). Seçmen görüşlerine göre belediye hizmet kalitesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3), 31-52.

Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği (Development of Municipality Services Satisfaction Scale)

Gürel-Yıldırım, B. (2011). Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Ölçeği geliştirme: Kamu çalışanları üzerine bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeği (BASTÖ)

Çakmak, N. (2016). Lisans öğrencilerinin bilgi arama süreçleri ile ilgili kavramları, tutumları ve düşünceleri (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.

Bilgi Arama Süreci Tutum Ölçeği (BASTÖ)-İngilizce Versiyonu

Çakmak, N. & Baysen, E. (2019). An attitude scale for the Information Search Process (ASISP): A study of reliability and validity. Türk Kütüphaneciliği, 33(3), 138-164. doi: 10.24146/tk.573756

Bilgi Teknolojileri Verimliliği

Türen, U. ve Erdem, H. (2017). Örgütsel adalet algısının işgörenlerin bilgi teknolojileri verimliliği üzerindeki etkisi: Havacılık sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 19, 89-110. doi: 10.18092/ulikidince.310059

Bilgisayar Oyunları Motivasyon Ölçeği

Munusturlar,M.A., ve Munusturlar,S., (2018). Bilgisayar Oyunları Motivasyon Ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 17(3), 81-90.

Bilinçli Tüketici Ölçeği

Bugday, B, E. (2015). Bilinçli Tüketici Ölçeği geliştirme çalışması (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi