TÜRKİYE
ÖLÇME
ARAÇLARI
DİZİNİ
© Prof. Dr. Halil Ekşi I Marmara Üniversitesi I toadizini@gmail.com

Ölçek Kategorileri: 170 Değerler Psikolojisi

95 ölçek bulundu.
Sayfa Başı Sıralama

Adalet Eğilim Ölçeği

Sarmusak, D. (2011). İlköğretim öğrencilerinin empatik eğilimleri ve algıladıkları öğretmen tutumlarının öğrencilerin ahlakî değer yargılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Adaletli Davranış Ölçeği

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Ahilik Değerleri Ölçeği

Yeşil, R. ve Aslanderen, M. (2017). Ahilik Değerleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies, 12(4), 565-584. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11390

Ahlaki Bütünlük Ölçeği

Okan, N., & Eksi, H. (2020). The adaptation of the Moral Integrity Scale into Turkish and analysis of the psychometric features. Spiritual Psychology and Counseling, 5(3), 327–340. https://dx.doi.org/10.37898/spc.2020.5.3.124

Ahlaki Değer Ölçeği

Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Güven, M. (2013). Ahlaki Değer Ölçeğinin Türkçe uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi Kitabı, 221-227.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları. Doi: 10.13140/RG.2.2.20632.29444

Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği

Öztürk, N. (2011). 61-72 aylık çocuklar için Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması (Ankara örneklemi) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği

Yavuz-Birben, F., ve Bacanlı, H. (2018). Ahlaki Kayıtsızlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yıldız Journal of Educational Research, 2(2), 1-25.

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Yılmaz, F. ve Yılmaz, F. (2015). Ahlaki Kimlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4),11-133. http://dx.doi.org/10.18026/cbusos.35372

Ahlaki Kimlik Ölçeği

Blasi, A. (1993). The development of identity: Some implications for moral functioning. G.G. Noam and T.E. Wren (Ed.), The moral self (s. 99-122). The MIT Press.

Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Şengün, M. (2008). Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Ahlâki Olgunluk Ölçeği

Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ahlaki Olgunluk ölçeği

Şengün, M. ve Kaya, M. (2007). Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24(24-25), 51-64.

Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeği

Gezici-Yalçın, M., Şenyurt, A. Y., Gültepe, B. ve Coşkun, H. (2016). Ahlâkî Uzaklaşma Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5(10), 309-332. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.63

Ahlaki Zeka Ölçeği

Yakut, S. ve Yakut, İ. (2021). Yakut-Ahlâkî Zeka Ölçeği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(76), 836-842

Ailede Diğerkamlık Eğitimi Davranış Ölçeği

Yorulmaz, B. (2018). Ailede Değerler Eğitimi. İstanbul: Erkam Yayınları.

Aksiyonda Değerler Ölçeği

Dündar, S., Ekşi, H. ve Yıldız, A. (2008). Aksiyonda Değerler Ölçeği dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 89-114.

Alçakgönüllülük Ölçeği

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, Ü. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe formu: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(3), 165-188. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.16

Algılanan Adaletsizlik Odağı Testi

Özsöz, C. (1990). 14-18 Yaşları Arasındaki Suçlu ve Suçsuz Ergenlerde "Adaletsizlik" Yargısının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği (YSVQ)

Gürpınar, B., Toprak, S., Ayvalı, M., ve Whitehead, J. (2018). Beden eğitimi ve sporda değerler ve değer distemi: Altyapı sporlarında değerler ölçeğinin Türkçeye uyarlanması için genç Türk sporcu öğrencilerle bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(6), 2117-2126. doi:10.24106/kefdergi.2512

Arkadaşlık Değer Algıları Ölçeği

Kıvrak, E. ve Basan, F. (2019). Arkadaşlık Değer Algıları Ölçeğinin geliştirilmesi ve alan çalışmasına uygulanması. 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi'nde sunulan bildiri. Ankara, Türkiye.

Bireycilik-Toplulukçuluk Değerler Ölçeği

Uysal, D. (2002). Çalışanların kişilerarası adil davranış algıları ile çatışma iletişim tarzları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bireysel Barışa Yönelik Tutum Ölçeği

Kılcan, B. (2018). Bireysel Barışa Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları/Development of a Scale Measuring Attitudes towards Individual Peace: A validity and reliability study. Journal of History Culture and Art Research, 7(1), 398-413.

Bireysel Değerler Envanteri

Asan, T., Ekşi, F., Doğan, A. ve Ekşi, H. (2008). Bireysel Değerler Envanteri’ nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 15-38.

Çocuk Prososyallik Ölçeği

Bağcı, B. ve Öztürk-Samur, A. (2016). Çocuk ve Yetişkin Prososyallik Ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 59-79.

Çocuklar İçin Ahlaki Olgunluk Ölçeği

Kök, M., ve Çakıcı, A. (2017). Çocuklar İçin Ahlaki Olgunluk Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(18), 711-730.

Sitemizden en iyi biçimde yararlanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaptığınızda çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz.    Daha Fazla Bilgi